Expozície

Pošta a poštovníctvo v dejinách ľudskej komunikácie

Odovzdávanie správ zohrávalo dôležitú komunikačnú úlohu v každej epoche vývoja ľudskej spoločnosti. Zo spontánneho spôsobu dopravovania správ sa postupne rozvinulo poštovníctvo - odvetvie, ktoré je dnes dôležitým činiteľom fungujúcej spoločnosti. A tak ako každá ľudská činnosť, majúca svoju históriu, stali sa aj dejiny poštovníctva objektom záujmu historikov, bádateľov a zberateľov.

Výsledkom činnosti Poštového múzea a jeho pracovníkov, ako aj ich predchodcov zo spomínaných inštitúcií, je prvá historická expozícia Pošta a poštovníctvo v dejinách ľudskej komunikácie. Návštevníkom ponúka pohľad na dejiny pošty a poštovníctva predovšetkým na našom území. Robí tak prostredníctvom trojrozmerných aj plošných zbierkových predmetov a rozmanitej obrazovej dokumentácie. Expozícia sa delí na dva rovnocenné celky:

Pozývame vás do expozičných a výstavných priestorov, ktoré sú otvorené v pondelok - piatok od 9.00 hod.do 17.00 hod.
V prípade záujmu je možná hromadná návšteva aj v sobotu a nedeľu, ktorú ohláste, prosím, vopred telefonicky na čísle 048/433 95 07.