Predstavenstvo a dozorná rada

Predstavenstvo je štatutárnym orgánom spoločnosti, ktorý riadi všetku činnosť spoločnosti a koná v jej mene. Predstavenstvo rozhoduje o všetkých záležitostiach spoločnosti, pokiaľ nie sú všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo stanovami vyhradené do pôsobnosti valného zhromaždenia alebo dozornej rady.

Predstavenstvo Slovenskej pošty, a.s.:
  Ing. Róbert Gálik, predseda predstavenstva

  Ing. Ivana Piňosová, podpredseda predstavenstva
  JUDr. František Michvocík, člen predstavenstva
  Ing. Peter Kapusta, člen predstavenstva
  JUDr. Milan Kračún, člen predstavenstva
  Ing. Eva Šimková, člen predstavenstva
  Miloslav Mészáros, člen predstavenstva

Dozorná rada je najvyšším kontrolným orgánom spoločnosti, ktorý dohliada na výkon pôsobnosti predstavenstva a uskutočňovanie podnikateľskej činnosti spoločnosti.

Dozorná rada Slovenskej pošty, a.s.:
  Ing. Martin Čatloš, predseda dozornej rady

  Ing. Branislav Kušík, člen
  Ing. Agáta Gajdošíková, členka
  Ing. Danka Trávniková, členka
  Mgr. Kornélia Šrámková, členka

 

Mobilná verzia