Predstavenstvo a dozorná rada

Predstavenstvo je štatutárnym orgánom spoločnosti, ktorý riadi všetku činnosť spoločnosti a koná v jej mene. Predstavenstvo rozhoduje o všetkých záležitostiach spoločnosti, pokiaľ nie sú všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo stanovami vyhradené do pôsobnosti valného zhromaždenia alebo dozornej rady.

Ing. Róbert Gálik, predseda predstavenstva
Ing. Ivana Piňosová, podpredseda predstavenstva
Ing. Peter Marciš, člen predstavenstva
JUDr. František Michvocík, člen predstavenstva
Ing. Peter Kapusta, člen predstavenstva

Dozorná rada je najvyšším kontrolným orgánom spoločnosti, ktorý dohliada na výkon pôsobnosti predstavenstva a uskutočňovanie podnikateľskej činnosti spoločnosti.

Ing. Martin Čatloš, predseda dozornej rady
Ing. Branislav Kušík, člen
Ing. Agáta Gajdošíková, členka
Ing. Danka Trávniková, členka
Mgr. Kornélia Šrámková, členka

 

Mobilná verzia