Predstavenstvo a dozorná rada

Predstavenstvo je štatutárnym orgánom spoločnosti, ktorý riadi všetku činnosť spoločnosti a koná v jej mene. Predstavenstvo rozhoduje o všetkých záležitostiach spoločnosti, pokiaľ nie sú všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo stanovami vyhradené do pôsobnosti valného zhromaždenia alebo dozornej rady.

JUDr. Ing. Tomáš Drucker, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ
Ing. Róbert Gálik, MBA, podpredseda predstavenstva
Ing. Peter Blaškovitš, člen predstavenstva
JUDr. František Michvocík, člen predstavenstva
JUDr. Ing. Jozef Ráž, člen predstavenstva

Dozorná rada je najvyšším kontrolným orgánom spoločnosti, ktorý dohliada na výkon pôsobnosti predstavenstva a uskutočňovanie podnikateľskej činnosti spoločnosti.

Ing. Martin Čatloš, predseda dozornej rady
Ing. Branislav Kušík, člen
Ing. Agáta Gajdošíková, členka
Ing. Danka Trávniková, členka
Mgr. Kornélia Šrámková, členka

 

Mobilná verzia