Predstavenstvo a dozorná rada

Predstavenstvo je štatutárnym orgánom spoločnosti, ktorý riadi všetku činnosť spoločnosti a koná v jej mene. Predstavenstvo rozhoduje o všetkých záležitostiach spoločnosti, pokiaľ nie sú všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo stanovami vyhradené do pôsobnosti valného zhromaždenia alebo dozornej rady.

Ing. Tomáš Drucker, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ
Ing. Peter Kapusta, podpredseda predstavenstva
Ing. Róbert Gálik, člen
Ing. Michal Lieskovský, člen
Ing. Peter Blaškovitš, člen

Dozorná rada je najvyšším kontrolným orgánom spoločnosti, ktorý dohliada na výkon pôsobnosti predstavenstva a uskutočňovanie podnikateľskej činnosti spoločnosti.

Ing. Martin Čatloš, predseda dozornej rady
Ing. Branislav Kušík, člen
Ing. Edita Angyalová, členka
Žofia Lehotská, členka
JUDr. Marta Kužnárová, členka