Podať reklamáciu

Slovenská pošta (SP) prepraví ročne rádovo približne 100 miliónov zásielok a poskytuje svoje služby v najširšej sieti obchodných miest na Slovensku. Ak sa domnievate, že služba nebola poskytnutá podľa stanovených noriem a ste nespokojní, SP vám dáva možnosť podať sťažnosť alebo reklamáciu. Sťažnosti a reklamácie sú pre nás motivačný nástroj na zvyšovanie kvality poskytovaných služieb.

Ako postupovať pri podaní reklamácie? späť

Reklamácia je písomné podanie, ktorým zákazník uplatňuje zodpovednosť voči SP za nekvalitne poskytnuté produkty alebo služby. Reklamovať možno napríklad: nedodanie, nedodanie v lehote, poškodenie, úbytok obsahu a zničenie zásielky. Náhrady – kompenzácie, ktoré poskytuje SP zákazníkovi za opodstatnené reklamácie sú stanovené v osobitých podmienkach jednotlivých produktov a služieb alebo zmluvách.

Kto môže podať reklamáciu? späť

 • Odosielateľ/adresát alebo ním poverená osoba/splnomocnená osoba, ak ide o poskytnutie služby spojenej s distribúciou zásielok alebo peňazí.
 • Kupujúci alebo ním poverená osoba, ak ide o kúpu tovaru alebo poskytnutie inej služby, tzn. reklamujúci.

Ako a kde možno reklamáciu podať? späť

 • Reklamácia sa podáva prostredníctvom štandardizovaného Reklamačného listu, ktorý je dostupný na každej pošte, www.posta.sk v sekcii Tlačivá alebo ho možno na požiadanie získať elektronicky/faxom zo Zákazníckeho servisu SP (bezplatná infolinka 0800 122 413, zakaznickyservis@slposta.sk). Vnútroštátne zásielky podané cez ePodací hárok je možné reklamovať elektronicky prostredníctvom aplikácie ePodací hárok. Pri reklamácii poštovej zásielky medzinárodného styku sa reklamácia podáva na reklamačnom liste medzinárodného styku (tlačivo CN 08), ktorý je dostupný na každej pošte.
 • K reklamačnému listu treba doložiť: podaciu potvrdenku, ak bola k zásielke vystavená; potvrdenie o kúpe; prípadne fotodokumentáciu alebo doklady preukazujúce hodnotu vzniknutej škody. V prípade podaja zásielok s ePodacím hárkom alebo podania Poštových poukazov na výplatu elektronickou formou sa podacia potvrdenka nevyžaduje, zásielku identifikujete podacími znakmi (podacie číslo, dátum podania a podávacia pošta).
 • Prostredníctvom eReklamačného listu, ktorý je dostupný na www.posta.sk alebo je možné ho na požiadanie získať elektronicky zo Zákazníckeho servisu SP. eReklamačný list s vyplnenými povinnými údajmi zákazník zašle v stanovenom formáte e-mailom na adresu reklamacie@slposta.sk (platí pre poštové poukazy na výplatu, letáky a zapísané poštové zásielky vnútroštátneho styku podané na základe písomne uzatvorenej zmluvy alebo prostredníctvom elektronického komunikačného portálu s výnimkou reklamovania poškodenia obsahu alebo poškodenia s úbytkom obsahu zásielky, ktoré nebolo zrejmé pri jej dodaní).
 • Reklamáciu/sťažnosť možno podať na každej pošte, v sídle SP, v špecializovanej organizačnej zložke SP, ktorá príslušnú službu poskytuje alebo na pošte Partner. Reklamácie služieb IOM je možné poslať na ktorejkoľvek pošte poskytujúcej služby IOM.

Dokedy možno podať reklamáciu? späť

poštové služby vnútroštátneho styku
do 6 mesiacov od vybratia poštovej zásielky / poukázania hotovostnej platby

najneskôr nasledujúci pracovný deň po dodaní zásielky, ak ide o reklamáciu poškodenia obsahu alebo poškodenia s úbytkom obsahu zásielky, ktoré nebolo zrejmé pri jeho dodaní (reklamáciu môžete uplatniť na ktorejkoľvek pošte)

poštové služby medzinárodného styku
do 6 mesiacov počnúc dňom, ktorý nasleduje po dni vybratia poštovej zásielky/poukázania hotovostnej platby

najneskôr nasledujúci pracovný deň po dodaní zásielky, ak ide o reklamáciu poškodenia obsahu alebo poškodenia s úbytkom obsahu zásielky, ktoré nebolo zrejmé pri jeho dodaní (reklamáciu môžete uplatniť na ktorejkoľvek pošte)

iné služby a kúpa tovaru

do 2 rokov počnúc dňom, ktorý nasleduje po dni poskytnutia služby, kúpy tovaru alebo prevzatia tovaru
do 2 pracovných dní po skončení hornej hranice lehoty dodania podľa príslušných obchodných podmienok, ak ide o reklamáciu na nedodanie letákov

Ak obchodné podmienky alebo zmluva neustanovujú inak.

Právo na náhradu škody späť

vo vnútroštátnom styku
do 6 mesiacov od vybratia poštovej zásielky/poukázania hotovostnej platby
v medzinárodnom styku
do 6 mesiacov počnúc dňom, ktorý nasleduje po dni vybratia poštovej zásielky/poukázania hotovostnej platby

Ďalší postup späť

 • Lehota na vybavenie reklamácie je 30 dní, pre medzinárodné poštové zásielky do 60 dní a začína plynúť dňom prijatia reklamácie. V odôvodnených prípadoch (napr. dôvod na strane zákazníka, odborné posúdenie atď.) môže SP pri poštových zásielkach túto lehotu predĺžiť o najviac o 90 dní. SP o tejto skutočnosti informuje zákazníka písomne. Pri reklamáciách poštových zásielok medzinárodného styku môže byť táto lehota primerane dlhšia, a to z dôvodu nesplnenia povinnosti pri vybavení reklamácie zo strany iných poštových operátorov alebo v zmysle výnimiek stanovených v Aktoch Svetovej poštovej únie.
 • V rámci reklamačného konania resp. šetrenia sťažnosti, môže SP od zákazníka požadovať ďalšie relevantné informácie potrebné na prešetrenie, pričom do lehoty na vybavenie reklamácie sa nezapočítava lehota potrebná na doplnenie týchto informácií.
 • Prešetrenie reklamácie medzinárodných listových zásielok – List a List slepecký - vykoná SP mimo územia Slovenskej republiky len v prípade, ak krajina určenia prijíma reklamácie tohto typu.
 • Výsledok (rozhodnutie) reklamačného konania oznamuje SP písomne na adresu uvedenú zákazníkom pri podaní reklamácie.
 • Za opodstatnenú sa považuje každá reklamácia, ak SP nepostupovala správne alebo ak porušila poštové / obchodné podmienky služby alebo zmluvu.
 • Ak SP nedodrží lehoty na ukončenie reklamačného konania, reklamácia sa považuje za opodstatnenú a vzniká nárok na náhradu škody v rozsahu stanovenom v príslušných poštových / obchodných podmienkach alebo zmluvách.
 • Ak zákazník nie je spokojný s výsledkom reklamačného konania a chce pokračovať v uplatňovaní reklamácie, môže podať sťažnosť reklamačným listom na druhé vybavenie.

Reklamačný list môžete využiť aj na podanie sťažnosti.

Úplne znenie Reklamačného poriadku je k dispozícii na každej pošte v karisbloku „Slovenská pošta informuje“ a na požiadanie na Zákazníckom servise SP.

Zmluvní zákazníci a zákazníci podávajúci zapísané poštové zásielky cez elektronický komunikačný portál môžu podať reklamáciu elektronicky, prostredníctvom eReklamačného listu - zapísané poštové zásielky vnútroštátneho styku. Správnosť vyplnenia eReklamačného listu si môžete overiť tu.

Súvisiace dokumenty

 

Potrebujem

Mobilná verzia