Slovenská pošta, a.s., úspešne ukončila všetky tri časti verejnej súťaže na poskytovanie ochrany majetku

Slovenská pošta, a.s., v súlade s výsledkami verejnej súťaže uzatvorila rámcové dohody na výkon strážnej služby podľa § 3 písm. a) až c) podľa zákona č. 473/2005 Z. z. so spoločnosťou LAMA SK, s.r.o., pre oblasť ZÁPAD na obdobie 48 mesiacov s limitom rámcovej dohody 4 777 500,00 EUR bez DPH, pre oblasť STRED na obdobie 48 mesiacov s limitom rámcovej hodnoty vo výške 2 827 450,00 EUR bez DPH a pre oblasť VÝCHOD na obdobie 48 mesiacov s limitom rámcovej dohody vo výške 1 928 300,00 EUR bez DPH. Jediným hodnotiacim kritériom vo verejnej súťaži bola cena za poskytované služby. Úspešný uchádzač ponúkol najnižšiu cenu vo všetkých troch častiach, pričom cena bola vyhodnocovaná prostredníctvom automatizovaného systému elektronickej aukcie.

Viac informácií nájdete tu.