Správa o výsledkoch prešetrenia reklamácií za rok 2020

V priebehu roka 2020 prijala SP, a.s., celkom 56 547 reklamácií, čo v porovnaní s rokom 2019 znamená nárast o 5 392 reklamácií a v percentuálnom vyjadrení to predstavuje nárast o 10,54 %. Z uvedeného počtu bolo 20 833 reklamácií (36,8%) vyhodnotených ako opodstatnené. Nárast počtu reklamácií úzko súvisí s obmedzeniami z dôvodu pandémie, ktoré sa dotkli vnútroštátnej aj medzinárodnej prepravy.

Viac informácií nájdete v správe tu.