Hnuteľné veci

Prijatím Organizačnej smernice OS-28  Nakladanie s dlhodobým majetkom a Organizačného postupu OP-188  Štatút Komisie pre odpredaj majetku, Predstavenstvo SP, a. s., (ďalej len SP) ako štatutárny orgán  schválilo postup pri odpredaji hnuteľného majetku.

Znenie OP-188 Štatútu Komisie pre odpredaj majetku (ďalej len KOM), ktorý upravuje postavenie, zloženie a činnosť Komisie pre odpredaj majetku, práva a povinnosti jej členov a zabezpečuje agendu odpredaja hnuteľného majetku, vrátane spracovania príslušnej dokumentácie nájdete tu.

Znenie organizačnej smernice, ktorá stanovuje jednotný postup pri obstaraní, evidencii a ďalšom nakladaní s dlhodobým majetkom Slovenskej pošty, a. s., OS-28 Nakladanie s dlhodobým majetkom nájdete tu.

Slovenská pošta aktuálne neponúka na odpredaj neupotrebiteľný hnuteľný majetok.

Zápisnice zo zasadania Komisie pre odpredaj majetku:  

Zápisnica zo zasadania KOM: 4/2023
Zápisnica zo zasadania KOM: 3/2023
Zápisnica zo zasadania KOM: 2/2023
Zápisnica zo zasadania KOM: 1/2023

 

Mobilná verzia