Kuriér

Ak si chcete zarábať na vlastný účet a máte dodávku, byť kuriérom Slovenskej pošty znamená byť partnerom jednotky na trhu v distribúcii zásielok.

Kto môže byť kuriérom?

 • Ktokoľvek, kto má živnosť alebo je zamestnancom spoločnosti, ktorá je partnerom Slovenskej pošty.

 • Vodič s príslušným vodičským oprávnením, ktorý má požadované vozidlo a mobil.

 • Ak je komunikatívny a má orientačné schopnosti.

Aké činnosti zabezpečuje kuriér?

 • Zabezpečuje dodávanie a prijímanie zásielok v dohodnutom regióne.

 • Zásielky preberá/odovzdáva na dohodnutom mieste alebo u zákazníkov.

 • Prevzatie, výdaj a odovzdanie zásielok realizuje jednoduchým skenovaním čiarového kódu.

 • Prijíma hotovostné aj bezhotovostné platby za zásielky.

 • Peňažné hotovosti odovzdáva denne na dohodnutom mieste Slovenskej pošty.

Technické vybavenie kuriérov

 • Služby poskytuje kuriér prostredníctvom vlastného vozidla a mobilného telefónu.

 • Zariadenia na skenovanie a platby poskytne Slovenská pošta.

Vyplácanie odmeny a vyúčtovanie

 • Odmena sa vypláca za každú zásielku alebo odberné miesto.

 • Vyúčtovanie služieb a fakturácia sú realizované na mesačnej báze.

Výhody pre vás

 • Získate prácu, ktorá vám prinesie zaujímavý zárobok.
 • Ste nezávislý.
 • Vaša pracovná doba závisí od počtu zásielok a vašej šikovnosti.
 • Nepožadujeme žiadne špeciálne úpravy vášho auta, postačuje základná biela farba.

Ako sa stať kuriérom?

Slovenská pošta vyhlási dynamický nákupný systém (DNS) na predmet zákazky: Výber a distribúcia poštových zásielok a s tým súvisiacich činností pre určitý región a doručovacie rajóny. Do DNS bude zakvalifikovaný každý podnikateľský subjekt, ktorý splní podmienky účasti a podá žiadosť.

 1. V systéme ERANET, ktorý Slovenská pošta využíva na verejné obstarávanie, vyhľadajte a prečítajte si súťažné podklady k dynamickému nákupnému systému pre vašu lokalitu a uistite sa, že spĺňate všetky podmienky.

 2. Ak máte záujem, zaregistrujte sa v systéme ERANET, vybavte si potrebné dokumenty, nahrajte ich do systému a odošlite.

 3. Slovenská pošta vyhodnotí predložené doklady a po splnení všetkých podmienok účasti vás zakvalifikuje do DNS.

 4. V prípade, že Slovenská pošta potrebuje v konkrétnom regióne kuriérov, vyzve všetkých kvalifikovaných záujemcov, ktorí sú zaradení v DNS, k zaslaniu cenových ponúk.

Radi vám pomôžeme

Odpovieme na vaše otázky. Spojte sa s odborníkom zo Slovenskej pošty, aby sme spoločne našli najlepšie riešenie pre vašu spoločnosť. Ozvite sa.

Časté otázky

Ako sa môžem stať kuriérom Slovenskej pošty?

Stačí sa prihlásiť do Verejného obstarávania vyhláseného Slovenskou poštou. Viac informácii

Potrebujem nejaké špeciálne potvrdenia?

Áno, v zmysle vyhlásených podmienok. Doložiť potvrdenia o bezúhonnosti, o neexistencii nedoplatkov, konkurzu a zákazu účasti vo verejnom obstarávaní, oprávnenosť poskytovať službu alebo potvrdenie o zápise do Zoznamu hospodárskych subjektov.

Potrebujem nejakú prax?

Áno, zoznam poskytnutých služieb rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania.

Aké auto potrebujem?

Auto kategórie N1 bielej farby, ktorého vek (počítaný od dátumu prvej evidencie/roku výroby) podľa osvedčenia o evidencii nepresiahne 10 rokov počas trvania zmluvného vzťahu. Predkladá sa technický preukaz.

Aké iné požiadavky musím splniť?

Napríklad používať rovnošaty určené obstarávateľom, poistiť sa na zodpovednosť za škodu v stanovej výške.

Aký región budem rozvážať?

Konkrétne miesto výkonu je definované vo výzve na predkladanie ponúk. Rajón môže byť „typ mesto“ - prevažne mestský rajón alebo „typ mimo“- priemerný denný priebeh do 180 km“.

Koľko zásielok denne budem dodávať?

Každý rajón má určený predpokladaný počet dopravených zásielok na jedno vozidlo.

Akú odmenu môžem dostať?

Výška odplaty sa určí podľa konkrétnych rajónov, v ktorých bude vykonávaná činnosť. Odmena je vyplácaná za každú vydanú zásielku bez ohľadu na jej hmotnosť. Jej presná výška vzíde zo zrealizovanej súťaže záujemcov na konkrétny rajón. Odmena nie je závislá od dĺžky trvania zmluvného vzťahu.

Môžem poskytovať služby Slovenskej pošty, aj keď už poskytujem poštové služby pre iný podnik?

Nie.

Ak bude viacero uchádzačov, koho vyberiete?

Uchádzača, ktorý ponúkne najnižšiu cenu.

Ak budem potrebovať dovolenku, čo sa stane?

Pre zabezpečenie služby je potrebné mať k dispozícii záložné vozidlo a vodiča. 

Na akú dobu sa uzatvára zmluva?

Zmluva sa uzatvára na 48 mesiacov alebo do vyčerpania finančného limitu uvedeného v zmluve.