Verejné obstarávanie

Cieľom verejného obstarávania je zabezpečiť, aby sa verejné finančné prostriedky využívali transparentne, efektívne a v súlade so zákonom č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Profil obstarávateľa

Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9
975 99  Banská Bystrica 1

IČO: 36 631 124
DIČ: 2021879959

Bankové spojenie: Poštová banka, a.s.
Číslo účtu: 3001130011/6500

Štatutárny orgán:
Ing. Róbert Gálik, predseda predstavenstva
Ing. Ivana Piňosová, podpredseda predstavenstva
JUDr. František Michvocík, člen predstavenstva
Ing. Peter Kapusta, člen predstavenstva
JUDr. Milan Kračún, člen predstavenstva
Ing. Eva Šimková, člen predstavenstva
Miroslav Mészáros, člen predstavenstva

Slovenská pošta, a.s., je obstarávateľom podľa § 9 ods. 1 písm. b) Zákona o verejnom obstarávaní.

Nadlimitné zákazky
Podlimitné zákazky

Mobilná verzia