Elektronický podací hárok

SP poskytuje nasledujúce možnosti pre vytváranie a odosielanie ePodacieho hárku:

 1. web aplikácia - umožňuje vytváranie aj odosielanie ePodacieho hárku,
 2. elektronický komunikačný portál SP (ďalej len „EKP“) – umožňuje len odosielanie ePodacieho hárku a preberanie výstupov prostredníctvom:
 1. externého klienta pre podaj a preberanie súborov elektronických podacích hárkov (ďalej len „EKP klient“)  s kvalifikovaným elektronickým podpisom alebo,
 2. komunikácie vlastnej aplikácie zákazníka s EKP v režime statickej autorizácie bez kvalifikovaného elektronického podpisu alebo,
 3. komunikácie elektronickej podateľne klienta s EKP s kvalifikovaným elektronickým podpisom.

1.  Web aplikácia ePodací hárok

Web aplikácia ePodací hárok je umiestnená na www.posta.sk a umožňuje:

 1. vyplnenie podacieho hárku priamym typovaním, jeho uloženie a odoslanie do elektronického prostredia SP
 2. import XML alebo XLS súboru pre ePodací hárok (vytvoríte si ho sami vo vlastnom prostredí podľa Technických parametrov pre ePodací hárok), jeho uloženie a odoslanie do elektronického prostredia SP.

Po odoslaní ePodacieho hárku vám odošleme na zadanú e-mailovú adresu oznámenie o prijatí ePodacieho hárku. Súčasťou tohto oznámenia je aj číslo ePodacieho hárku, ktoré slúži ako identifikátor pri podaní.

Manuály pre používateľov na priame typovanie údajovimport údajov sú umiestnené na stránke eph.posta.sk.  

2. Elektronický komunikačný portál SP (EKP)

Odosielanie ePodacieho hárku prostredníctvom EKP, môžete využívať pri dodržaní nasledujúcich podmienok:

 • sám si generujete XML súbor pre ePodací hárok vo vlastnom prostredí podľa Technických parametrov pre ePodací hárok
 • ste u SP zaregistrovaný ako používateľ EKP. Registráciu je potrebné vykonať pred prvým použitím komunikácie prostredníctvom EKP. Registrácia do EKP, podmienky používania EKP a príručka pre používateľov je dostupná na www.posta.sk v časti eSlužby.
 • zabezpečíte označovanie zásielok podacími číslami, ktoré vám pridelí SP.

Pre odoslanie ePodacieho hárku  prostredníctvom:

 1. EKP klienta s kvalifikovaným elektronickým podpisom/pečaťou - je potrebné byť vlastníkom kvalifikovaného certifikátu, ktorý umožňuje podpisovať dokumenty kvalifikovaným elektronickým podpisom/pečaťou. EKP klient je bezplatne dostupný na www.posta.sk v časti eSlužby/Elektronický komunikačný portál. Postup pre nastavenie EKP pre podaj ePodacieho hárku je uvedený v Technických parametroch pre ePodací hárok. EKP klient umožňuje import XML súboru a obsahuje komponenty na podpísanie súboru kvalifikovaným elektronickým podpisom/pečaťou zákazníka, obálkovanie a odoslanie do EKP.
 2. vašej vlastnej aplikácie v režime statickej autorizácie bez kvalifikovaného elektronického podpisu/pečate - je potrebné sa so SP dohodnúť na technických detailoch vzájomného nastavenia informačných systémov (kontakt na IT podporu SP sprostredkuje obchodník SP alebo Zákaznícky servis SP na tel. čísle 0850 122 413). SP  v tomto prípade vám poskytne bezplatne komponenty na obálkovanie a odoslanie XML súboru do EKP.
 3. Komunikácie vašej elektronickej podateľne s EKP - je potrebné sa so SP dohodnúť na technických detailoch vzájomného nastavenia informačných systémov (kontakt na IT podporu SP sprostredkuje obchodník manažér SP alebo Zákaznícky servis SP na tel. čísle 0850 122 413).

 

Mobilná verzia