Verejné obstarávanie

Cieľom verejného obstarávania je zabezpečiť, aby sa verejné finančné prostriedky využívali transparentne, efektívne a v súlade so zákonom č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Profil obstarávateľa

Slovenská pošta, a. s.
Partizánska cesta 9
975 99  Banská Bystrica 1

IČO: 36 631 124
DIČ: 2021879959

Bankové spojenie: Poštová banka, a.s.
Číslo účtu: 3001130011/6500

Štatutárny orgán:
  Mgr. Peter Helexa, predseda predstavenstva
  Jozef Kiss, člen predstavenstva
  Norbert Polievka, člen predstavenstva
  JUDr. Milan Kračún, člen predstavenstva   
  René Kubiš, člen predstavenstva
  Ing. Eva Šimková, člen predstavenstva
  Ing. Miloslav Mészáros, člen predstavenstva

Slovenská pošta, a.s., je obstarávateľom podľa § 9 ods. 1 písm. b) Zákona o verejnom obstarávaní.

Nadlimitné zákazky
Podlimitné zákazky

Mobilná verzia