Verejné obstarávanie

Informácie o zákazkách vyhlásených Slovenskou poštou, a.s., od 01.08.2021 nájdete na: https://posta.eranet.sk/#/tenders

Informácie o dynamických nákupných systémoch nájdete na: https://posta.eranet.sk/#/publicQualifications

Nadlimitné zákazky - Elektronické úložisko zo dňa 27. 02. 2014


Podlimitné zákazky

 

Profil obstarávateľa

Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9
975 99  Banská Bystrica 1

IČO: 36 631 124
DIČ: 2021879959

Bankové spojenie: 365.bank, a. s.
Číslo účtu: 3001130011/6500

Štatutárny orgán:
 Mgr. Vladislav Kupka, predseda predstavenstva 
 Ing. Juraj Jakubovič, podpredseda predstavenstva
 Ing. Elena Hegerová, PhD., členka predstavenstva
 JUDr. Milan Kračún, člen predstavenstva
 Mgr. Norbert Polievka, MA, člen predstavenstva
  

Slovenská pošta, a.s., je obstarávateľom podľa § 9 ods. 1 písm. b) Zákona o verejnom obstarávaní.

 

Mobilná verzia