Podanie podnetov o protispoločenskej činnosti

V Organizačnej smernici OS - 83 Vybavovanie podnetov poštovým ombudsmanom, Predstavenstvo Slovenskej posty, a. s., (ďalej len "SP") ako štatutárny orgán  upravilo postup pri:

  • podávaní, preverovaní a evidovaní podnetov zamestnancov o protispoločenskej činnosti, o ktorej sa  dozvedeli v rámci svojho zamestnania,
  • oznamovaní výsledku preverenia podnetov, ako aj podrobnosti o oprávneniach zodpovednej osoby a spôsob ochrany zamestnanca, ktorý podnet podal.

Pre účely  uplatňovania § 11, ods. 5, zákona č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej  činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov,  Predstavenstvo Slovenskej pošty, a. s.  zverejňuje označenie zodpovednej osoby:

Poštový ombudsman

Adresa:
Slovenská pošta, a. s.
Partizánska cesta 9
975 99 Banská Bystrica

Adresa pre podanie podnetu elektronickou poštou: podaniepodnetu@slposta.sk  

Upozornenie: Vyššie uvedené možnosti primerane platia aj pre účely zákona č. 54/2019 o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (najmä § 10 ods. 4), do upravenia postupu v internom predpise najneskôr v lehote určenej týmto zákonom.

Pre lepšiu orientáciu, aké podanie zvoliť, uvádzame ďalšie možnosti voľby:

  • Podanie sťažnosti - všetky potrebné informácie k podaniu sťažnosti získate tu.
  • Podanie žiadosti v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Informácie k podaniu žiadosti v zmysle zákona o slobodnom prístupe k informáciám získate tu.
Mobilná verzia