Ombudsman Slovenskej pošty, a.s.

Slovenská pošta, a.s., (SP)  sa transformuje na výrazne proklientsky orientovanú spoločnosť. SP neustále rozširuje portfólio ponúkaných služieb a zároveň sa snaží významne skvalitniť aj procesy vybavovania sťažností a reklamácií. 
S cieľom zvýšiť spokojnosť svojich zákazníkov  SP 1. októbra 2015 zriadila inštitút ombudsmana, ktorý predstavuje ďalší nástroj zameraný na kvalitu produktov a služieb.

1.    Komu je určený ombudsman?

Ombudsman je určený zákazníkom SP, ktorí nie sú spokojní s vybavením reklamácií, sťažností, prípadne podnetov na kvalitu služieb alebo majú pochybnosti o ich vybavení v rámci nastaveného systému reklamácií, sťažností a podnetov v podmienkach SP. Ombudsman takéto podania preverí a súčasne zistí, či nedošlo v procese vybavovania reklamácií, sťažností, prípadne podnetov k pochybeniu alebo k nesprávnemu postupu zo strany organizačných útvarov, ktoré má SP na tento účel zriadené a tiež či je na tieto účely správne nastavená vnútropodniková legislatíva. To znamená, že ombudsman nie je prvým kontaktom pre nespokojných zákazníkov, ale jeho úlohou je vyriešiť podania zákazníkov, nespokojných s výsledkom reklamačných konaní, pričom preskúma oprávnenosť výhrad aj zo širšieho zákazníckeho pohľadu. Zároveň tiež zabezpečuje v rámci SP, a. s., komunikáciu so subjektami alternatívneho riešenia sporov a spotrebiteľmi podľa zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

2.    Ako ombudsman postupuje ďalej?

Ombudsman, v prípade, že zistí pochybenie v prešetrovaní  podaní zákazníkov na kvalitu poskytovaných služieb SP, predloží predstavenstvu návrhy na nápravu najmä formou zmeny rozhodnutia o náhrade škody, alebo o spôsobe mimosúdneho urovnania sporu. Predstavenstvu predkladá tiež návrhy zmien  v systéme vybavovania reklamácií a sťažností zákazníkov vrátane zmien reklamačného poriadku, zmien poštových podmienok a ostatných obchodných podmienok, poštovej licencie, interných dokumentov vzťahujúcich sa na produkty a služby poskytované SP.

3.    Pred tým, ako sa obrátite na ombudsmana

V prípade, ak nie ste spokojný s poskytnutím služieb SP, môžete podať reklamáciu prostredníctvom štandardizovaného reklamačného listu, ktorý je k dispozícii na ktorejkoľvek pošte, prípadne na webstránke http://www.posta.sk/potrebujem/podat-reklamaciu, alebo oň môžete požiadať elektronicky/faxom na infolinke Zákazníckeho servisu 0850 122 413, prípadne na mailovej adrese zakaznickyservis@slposta.sk.

4.    Kontakt na ombudsmana

Ak nie ste spokojný s výsledkom reklamačného konania, s riešením Vašej sťažnosti či dopytu, kontaktujte ombudsmana, s uvedením predchádzajúcich čísiel reklamačného konania, resp. sťažnosti a to poštou na adrese:
 

Slovenská pošta, a.s.  
Dr.h.c. doc. Ing. Ján Jasovský, PhD.  
Ombudsman
Partizánska cesta 9
975 99 Banská Bystrica 1 
alebo e-mailom: ombudsman@slposta.sk (maximálna veľkosť správy vrátane príloh 15MB)

Mobilná verzia