Podanie žiadosti v zmysle zákona o slobodnom prístupe k informáciám 211/2000

1. Čo sa považuje za žiadosť o sprístupnenie informácií?

Žiadosť podaná fyzickou alebo právnickou osobou v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov.

2. Kto môže podať takúto žiadosť?

Žiadateľom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá požiada o sprístupnenie informácie.

3. Kto poskytuje požadované informácie?

V podmienkach Slovenskej pošty, a.s., je oprávnený tieto informácie poskytovať iba Odbor komunikácie ako špecializovaná organizačná zložka, do ktorej pracovnej náplne uvedená oblasť patrí. Odbor komunikácie Slovenskej pošty, a.s., zároveň vedie aj evidenciu všetkých žiadostí, ktoré boli Slovenskej pošte, a.s., doručené v súvislosti s daným zákonom.

4. Ako je možné podať takúto žiadosť?

Žiadosť možno v podmienkach Slovenskej pošty, a. s., podať: ústne, písomne na adresu: Slovenská pošta a. s., Odbor komunikácie, Námestie SNP 35, 814 20 Bratislava, alebo elektronickou poštou na emailovú adresu: infozakon@slposta.sk.

5. Čo musí žiadosť o sprístupnenie informácií obsahovať?

Zo žiadosti musí byť zrejmé, ktorej povinnej osobe je určená, meno, priezvisko, názov alebo obchodné meno žiadateľa, jeho adresa alebo sídlo, ktorých informácií sa žiadosť týka a aký spôsob sprístupnenia informácií žiadateľ navrhuje (napr. písomne poštou, e-mailom). Ak žiadosť nemá predpísané náležitosti uvedené vyššie, povinná osoba bezodkladne vyzve žiadateľa, aby v určenej lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako 7 dní, neúplnú žiadosť doplnil. Poučí žiadateľa aj o tom, ako treba doplnenie urobiť. Ak napriek výzve povinnej osoby žiadateľ žiadosť nedoplní a informáciu nemožno pre tento nedostatok sprístupniť, povinná osoba žiadosť odloží.

6. Aká je lehota na vybavenie takejto žiadosti?

Žiadosti o sprístupnenie informácií sa vybavujú bezodkladne, najneskôr do 8 pracovných dní odo dňa podania žiadosti alebo odo dňa odstránenia nedostatkov žiadosti. Zo závažných dôvodov stanovených zákonom môže byť táto lehota predĺžená najviac o 8 pracovných dní. O predĺžení lehoty je žiadateľ informovaný pred uplynutím lehoty spolu s uvedením dôvodov, ktoré vedú k predĺženiu lehoty.
Závažnými dôvodmi sú:
a) vyhľadávanie a zber požadovaných informácií na inom mieste, ako je sídlo povinnej osoby vybavujúcej žiadosť,
b) vyhľadávanie a zber väčšieho počtu oddelených alebo odlišných informácií požadovaných na sprístupnenie v jednej žiadosti,
c) preukázateľné technické problémy spojené s vyhľadávaním a sprístupňovaním informácie, o ktorých možno predpokladať, že ich možno odstrániť v rámci predĺženej lehoty.

Ak povinná osoba nemá požadovanú informáciu k dispozícii a ak má vedomosť o tom, kde možno požadovanú informáciu získať, postúpi žiadosť do 5 dní povinnej osobe, ktorá má požadované informácie k dispozícii. Ak SP žiadosti nevyhovie hoci len sčasti, dá o tom v zákonom stanovenej lehote žiadateľovi informáciu a postúpi žiadosť na rozhodnutie Ministerstvu dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR.

 

Mobilná verzia