Prevziať zásielku

1. Listové zásielky bez potvrdenia prevzatia späť

Listové zásielky, ku ktorým sa nevyžaduje potvrdenie prevzatia (nap. listy, reklamné adresované zásielky a pod.), doručíme do domovej listovej schránky podľa adresy uvedenej na zásielke, alebo ju dodáme na iné, s adresátom vopred dohodnuté miesto (napr. do P.O.BOXu, Post BOXu a pod.), odkiaľ si ju môže prevziať:

 • adresát alebo
 • ktorákoľvek iná osoba (napr. manžel/manželka, rodič, sused, priateľ, zamestnanec organizácie a pod.), ktorej zveril od schránky kľúč (platí pre P.O.BOX).

Z Post BOXu vydáme zásielky pri priehradke pošty na základe ústnej žiadosti.

Zásielku, ktorej rozmery nedovoľujú vloženie do domovej listovej schránky, uložíme na pošte a do domovej listovej schránky adresáta vloží poštový doručovateľ písomné oznámenie o jej uložení na pošte, s výnimkou zásielok, ku ktorým je odosielané sms a/alebo e-mail avízo v rámci služby elektronické oznamovanie zásielok.

2. Listové zásielky s potvrdením prevzatia späť

Listové zásielky, ku ktorým sa vyžaduje potvrdenie prevzatia adresátom/oprávneným prijímateľom (doporučené listy, úradné zásielky a poistené listy), doručíme adresátovi alebo oprávnenému prijímateľovi na miesto podľa adresy uvedenej na zásielke. Ak poštový doručovateľ adresáta alebo oprávneného prijímateľa na adrese nezastihne, zanechá v domovej listovej schránke písomné oznámenie o uložení zásielky na pošte, s výnimkou zásielok, ku ktorým je odosielané sms a/alebo e-mail avízo v rámci služby elektronické oznamovanie zásielok.

V niektorých prípadoch Slovenská pošta nezabezpečuje doručovanie listových zásielok s potvrdením prevzatia na adresu domu/bytu/firmy uvedenú na zásielke. Je to najmä, keď:

 • sa jedná o doporučenú zásielku väčších rozmerov (nad 38 x 30 x 5 cm),
 • výška poistenia alebo dobierkovej sumy je nad stanovený limit,
 • odovzdávacie miesto je na piatom a vyššom poschodí, pričom nie je možné použiť výťah,
 • odovzdávacie miesto nie je prístupné,
 • prístup nie je možný ani po zazvonení na zvonček označený menom adresáta,
 • je na želanie adresáta dohodnutý iný spôsob dodávania (napr. dodávanie do priečinkov).

3. Balíkové zásielky s potvrdením prevzatiaspäť

Balík, Zmluvný balík, Expres zásielka

Zásielku doručíme na miesto podľa adresy uvedenej na zásielke alebo ju dodáme na iné, s adresátom vopred dohodnuté miesto (napr. do P.O.BOXu, Post BOXu a pod.), odkiaľ si ju môže prevziať osobne alebo to za neho môže urobiť oprávnený prijímateľ. Ak adresát alebo oprávnený prijímateľ nie je na adrese zastihnutý, adresátovi je uloženie zásielky oznámené písomným oznámením zanechaným v domovej listovej schránke.

4. Zásielky „Na poštu“ späť

Balík, Zmluvný balík, Expres zásielka

Zásielku Na poštu nedoručujeme na adresu adresáta, ale zostáva uložená na pošte/ v BalíkoBOXe. Deň dodania zásielky na poštu je adresátovi oznámený prostredníctvom sms avíza/e-mail avíza o uložení zásielky na pošte.

 • Adresát alebo oprávnený prijímateľ si môže takúto zásielku prevziať pri priehradke danej pošty po preukázaní totožnosti.
 • Adresát alebo oprávnený prijímateľ si môže takúto zásielku vyzdvihnúť na základe kódu pre vyzdvihnutie zásielky počas uloženia zásielky v BalíkoBOXe (3 kalendárne dni).

5. Zásielky adresované Poste restante späť

Všetky druhy listových a balíkových zásielok s výnimkou úradných zásielok

Zásielku Poste restante nedoručujeme ani neoznamujeme adresátovi jej príchod. Adresát/oprávnený prijímateľ si môže zásielku prevziať pri priehradke danej pošty po preukázaní totožnosti a oznámení podacieho čísla zásielky (ak je adresátovi/oprávnenému prijímateľovi známe).

Ak je zásielka označená kompletnou adresou adresáta a zároveň aj poznámkou „Poste restante“, Slovenská pošta zabezpečí jej dodanie len po poštu, tzn. prioritne akceptuje poznámku „Poste restante“. Zásielka je uložená na pošte počas plynutia odbernej lehoty, po jej uplynutí je vrátená odosielateľovi.

Zásielky adresované fyzickým osobám (občanom)

Zásielky bez služby Do vlastných rúk môže prevziať:

 • adresát (vrátane neplnoletého adresáta, ktorý dovŕši 15. rok života),
 • manžel/manželka (pokiaľ nie sú z prijímania zásielok vylúčení),
 • osoba, ktorá býva s adresátom v tom istom rodinnom dome/byte a dovŕšila 15. rok života (pokiaľ nie je z prijímania zásielok vylúčená - s výnimkou balíkových zásielok),
 • osoba, ktorú adresát splnomocnil na preberanie svojich zásielok,
 • rodič maloletého adresáta alebo iný zákonom alebo právoplatným rozhodnutím súdu určený zástupca maloletého adresáta,
 • opatrovník adresáta, ak bol pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo ak bola jeho spôsobilosť na prijímanie zásielok rozhodnutím súdu obmedzená.

Zásielky so službou Do vlastných rúk môže prevziať:

 • adresát (vrátane neplnoletého adresáta, ktorý dovŕši 15. rok života),
 • osoba, ktorú adresát splnomocnil na preberanie zásielok so službou „Do vlastných rúk“ alebo na všetky právne úkony,
 • rodič maloletého adresáta alebo iný zákonom alebo právoplatným rozhodnutím súdu určený zástupca maloletého adresáta,
 • opatrovník adresáta, ak bol pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo ak bola jeho spôsobilosť na prijímanie zásielok rozhodnutím súdu obmedzená.

Zásielky adresované organizáciám

Zásielky bez služby Do vlastných rúk alebo s poistením môže prevziať:

 • osoba oprávnená konať v mene organizácie, ktorá svoje oprávnenie doloží originálom alebo oprávneným orgánom overenou kópiou výpisu zo živnostenského alebo obchodného registra, prípadne iným dokladom, ktorý toto oprávnenie potvrdzuje alebo výpisom z obchodného alebo živnostenského registra vytlačeným z internetu (nie starším ako 14 dní) alebo výpisom z obchodného alebo živnostenského registra predloženým elektronicky prostredníctvom internetového pripojenia v mobile, tablete, apod. pri priehradke pošty,
 • osoba, ktorej meno a priezvisko je súčasťou obchodného mena organizácie uvedenej v prvom riadku adresy adresáta po predložení dokladu totožnosti,
 • osoba, ktorú osoba oprávnená konať v mene organizácie splnomocnila na preberanie zásielok za organizáciu.

Zásielky so službou Do vlastných rúk môže prevziať:

 • osoba oprávnená konať v mene organizácie, ktorá svoje oprávnenie doloží originálom alebo oprávneným orgánom overenou kópiou výpisu zo živnostenského alebo obchodného registra, prípadne iným dokladom, ktorý toto oprávnenie potvrdzuje alebo výpisom z obchodného alebo živnostenského registra vytlačeným z internetu (nie starším ako 14 dní) alebo výpisom z obchodného alebo živnostenského registra predloženým elektronicky prostredníctvom internetového pripojenia v mobile, tablete, apod. pri priehradke pošty,
 • osoba, ktorej meno a priezvisko je súčasťou obchodného mena organizácie uvedenej v prvom riadku adresy adresáta po predložení dokladu totožnosti,
 • osoba, ktorú osoba oprávnená konať v mene organizácie splnomocnila na preberanie zásielok so službou „Do vlastných rúk“ pre organizáciu.

Potrebujem

Mobilná verzia