Zaslať/prevziať zásielku svet

Zaslať zásielku do zahraničia

 • Zásielky adresované do krajín EÚ* nepodliehajú colnému konaniu.
 • Pri zásielkach adresovaných mimo krajín EÚ sa treba informovať o možnostiach, zákazoch a o obmedzeniach zasielania tovarov. Záväzné informácie o colných predpisoch a vývoze tovaru podávajú colné orgány Slovenskej republiky a záväzné informácie o dovoze tovaru v krajine určenia poskytujú príslušné zastupiteľské úrady a obchodné komory v krajine určenia, ktoré sú dostupné na internetových adresách príslušnej krajiny určenia.

SP nezodpovedá za škody vzniknuté vývozom vecí, ktorých dovoz alebo obeh je v krajine určenia alebo v krajine tranzitu zakázaný alebo obmedzený.

 • Ak si odosielateľ uplatňuje odpočet DPH, alebo ak je hodnota obsahu zásielky vyššia ako 1 000 EUR, je odosielateľ povinný zásielku pred jej podaním na poštu colne prerokovať - podať samostatne elektronické colné vyhlásenie pri vývoze tovaru (viac informácií o elektronickej komunikácii na internetovej adrese: www.colnasprava.sk) alebo sa nechať zastupovať colným deklarantom.
 • Zásielky podliehajúce colnému konaniu podávate s nasledovnými dokladmi:
  1. s colným vyhlásením - k listovým zásielkam priložte colné vyhlásenie CN 22, v prípade zasielania viacerých druhov tovaru, alebo ak je hodnota tovaru vyššia ako 300 DTS, colné vyhlásenie CN 23. Uvedené sa nevzťahuje na listové zásielky, ktorých obsahom sú písomnosti.
   Pri balíkoch vyplňte colné vyhlásenie CN 23, ktoré je súčasťou poštovej sprievodky. 
   Colné vyhlásenie CN 22/CN 23 sa vypĺňa v jazyku a v počte uvedenom v zasielacích podmienkach pri príslušnej krajine. Údaje v colnom vyhlásení SP nepreveruje a za ich správnosť neručí. Tlačivá colných vyhlásení a poštových sprievodiek sú k dispozícii na poštách.
  2. ostatné doklady potrebné na vývoz, ktoré pre danú krajinu definujú zasielacie podmienky (napr. priložená faktúra, proforma faktúra a pod.), ak je obsahom obchodný tovar. Pri zasielaní obchodného tovaru, ktorý je obsahom poštovej zásielky, odporúčame uviesť kód podľa nomenklatúry Colného sadzobníka, ktorý nájdete na stránke Finančnej správy SR: www.financnasprava.sk/sk/podnikatelia/clo-obchodny-tovar/nomenklatura

Doklady vložíte do samolepiacej priesvitnej obálky, ktorú vám poskytne každá pošta. Ak colný úrad neumožní z dôvodu porušenia colných predpisov výstup zásielky SP postupuje podľa pokynov colného úradu.

Viac informácií o dovozných podmienkach (výška bezcolného limitu, poplatky, atď.) v jednotlivých krajinách nájdete na: http://customs.upu.post. Pre vstup poštovej verejnosti nie je potrebné zadávať heslo.

Prevziať zásielku zo zahraničia späť

 • Zásielky z krajín EÚ* nepodliehajú colnému konaniu (venujte pozornosť výnimkám uvedeným nižišie).
 • Zásielky z krajín mimo EÚ predkladá Slovenská pošta pred ich dodaním na colné konanie.

Ak zásielka nepodlieha dovoznému clu, zákazom a obmedzeniam, je prepustená na doručenie. Medzi takéto zásielky patria:

 • listové zásielky, ktoré obsahujú len dokumenty, písomnosti,
 • zásielky s tovarom neobchodného charakteru, pri ktorých odosielateľ aj adresát sú fyzické osoby a hodnota obsahu nie je vyššia ako 45 EUR/zásielka,
 • zásielky s tovarom obchodného charakteru, pri ktorých úhrnná hodnota obsahu nepresahuje 22 EUR/zásielka, s výnimkou alkoholických nápojov, toaletných vôd, tabaku a tabakových výrobkov.

Ak zásielka podlieha dovoznému clu (clo a/alebo DPH) a ak:

 • sú k zásielke pripojené potrebné doklady na výpočet dovozných poplatkov (doklad o hodnote tovaru, napríklad faktúra/pro-forma faktúra, internetová objednávka, výpis z účtu, detail transakcie z www.paypal.com, ktorý obsahuje meno odosielateľa a príjemcu zásielky, počet kusov a hodnota tovaru a poštovného), na základe ktorých colný úrad vydá rozhodnutie, Slovenská pošta zásielku doručí adresátovi spolu s rozhodnutím v colnom konaní. Slovenská pošta zásielku vydá adresátovi po uhradení všetkých poplatkov viaznucich na zásielke (colný dlh, poplatok za službu poštového colného servisu, príp. poštovné).
 • nie sú k zásielke pripojené potrebné doklady na výpočet dovozných poplatkov, zásielka je uložená do skladu dočasnej prekážky. Slovenská pošta vyzve adresáta prostredníctvom poštového oznámenia (doporučeným listom), aby doplnil chýbajúce údaje, resp. doklady potrebné na výpočet dovozných poplatkov. Po vydaní colného rozhodnutia pošta postupuje ako v bode vyššie.

Pozn.: Pokým zásielka neprejde colnou kontrolou a adresát nedostane poštové oznámenie, pošta ani colný úrad neposkytujú žiadne informácie.

Colné konanie realizuje Slovenská pošta bez prítomnosti adresáta. Ak je potrebná vaša súčinnosť alebo prítomnosť, colný úrad vás prostredníctvom Slovenskej pošty vyzve, aby ste predložili potrebné doklady, resp. dostavili sa na colné konanie. Zásielka zostáva uložená na výmennej pošte 18 kalendárnych dní odo dňa odoslania výzvy. V prípade potreby môžete písomne požiadať colný úrad, ktorého kontaktné údaje sú uvedené vo výzve, o predĺženie úložnej lehoty.

Za zásielky zaťažené colným dlhom vyberá Slovenská pošta na základe Tarify poplatok za službu poštový colný servis.

Ak v lehote určenej vo výzve (resp. dohodnutej) nesplníte požiadavky colného úradu a colný úrad nevydá colné rozhodnutie, Slovenská pošta považuje zásielku za nedoručiteľnú.

Bližšie informácie o colnom konaní v súvislosti so zmenou colnej legislatívy platnej od 1.5.2016 nájdete na stránkach www.financnasprava.sk.

Zabráňte prenikaniu infekčných chorôb zvierat na územie EÚ

Zoznam vecí, ktoré sú z poštovej prepravy v medzinárodnom styku vylúčenéspäť

 • nebezpečné veci (napríklad stlačené plyny, horľavé tekutiny a hmoty, korozívne látky, toxické látky, okysličovadlá, nákazlivé látky, zápalné a iné nebezpečné látky, ako aj rádioaktívne materiály a pod.),
 • výbušniny, munícia, zápalné kvapaliny, žieraviny, všetky explozívne alebo zápalné spúšťacie látky, ktoré samostatne alebo spolu s inými predmetmi vyvolávajú explóziu alebo môžu spôsobiť požiar. K nim patria výbušné látky, zápalné kapsule, hasiace prístroje, benzín, iné horľaviny alebo ich kombinácia, žieravé alebo otravné látky, taktiež plyny v prepravkách pod normálnym tlakom alebo v tlakových nádobách,
 • omamné a psychotropné látky,
 • zásielky, ktorých obsahom sú falšované a odcudzené veci,
 • ohrozené druhy voľne rastúcich rastlín,
 • strelné zbrane - všetky zbrane, ktoré spôsobujú streľbu výbušnou silou, tlakovým vzduchom alebo plynom, resp. môžu byť zapálené, vrátane štartovacích a svetelných pištolí,
 • predmety a látky na chemické alebo biologické útoky - k možnosti chemického alebo biologického útoku sa počíta nasadenie chemických alebo biologických účinných látok na spáchanie protiprávnych činov. K týmto zakázaným chemickým alebo biologickým látkam patria okrem iného aj yperit, VX, chlór, sarin, kyanovodík, choroboplodné zárodky pre zápalové ochorenie (anthrax), botulizmus, kiahne, tularémiu a vírusovú horúčku spôsobujúcu krvácanie (VHF).
 • živé zvieratá - vrátane voľne žijúcich ohrozených druhov,
 • zásielky, ktorých obsah alebo úprava môžu ohroziť život alebo zdravie ľudí, poškodiť životné prostredie a zničiť alebo poškodiť iné  zásielky alebo dopravné prostriedky,
 • zásielky, ktorých úprava alebo viditeľný obsah sú urážlivé alebo hanlivé,
 • platné a neplatné bankovky a mince, kolkové a poštové známky a iné ceniny, šperky, spracované a nespracované drahokamy, drahé kovy, cestovné šeky, platinu, zlato, striebro, klenoty a cenné papiere na doručiteľa alebo s vyznačenou nominálnou hodnotou v iných ako poistených zásielkach; drahé kovy sa musia zabaliť buď do pevnej kovovej schrány alebo drevenej debny, ktorá musí mať hrúbku steny najmenej 1 cm; balenie sa môže skladať aj z dvoch bezšvových vriec, ktoré tvoria dvojitý obal; ak sa použijú pevné obaly zhotovené z preglejky, hrúbka ich steny sa môže obmedziť na 5 mm pod podmienkou, že hrany obalov sa spevnia kovovými rohovými prúžkami,
 • dokumenty, ktoré majú charakter aktuálnej a osobnej korešpondencie vymieňanej medzi inými osobami, ako sú odosielateľ a adresát alebo osoby bývajúce s nimi,
 • veci, ktorých dovoz alebo obeh je v krajine určenia zakázaný,
 • nože a rezacie nástroje - k týmto patria tiež šable, meče, nože na kartón, lovecké nože, spomienkové nože, bojové športové a profesionálne nástroje a iné nože s čepeľou nad 6 cm a nože, ktoré sú zakázané jednotlivými štátmi,
 • úderné zbrane - obušky, palice, baseballové palice a podobné predmety,
 • obranné prostriedky - slzný plyn, dráždivý plyn a podobné chemikálie a plyny v patrónach, kanistroch alebo iných prepravkách, ako aj iné obranné prostriedky, ako sú napríklad elektro šokové prostriedky,
 • iné predmety - horolezecké čakany, cestovné palice, holiace nože a nožnice s dlhou čepeľou, aj keď sa zvyčajne nepovažujú za smrtiace zbrane, ale môžu byť nasadené ako zbrane, vrátane napodobenín zbraní a granátov,
 • predmety všetkého druhu, u ktorých je dostatočné podozrenie, že by mohli byť použité na predstieranie smrtiacej zbrane. K týmto patria okrem iného aj pyrotechnické predmety alebo iné predmety so vzhľadom podobajúcim sa zbrani alebo s nebezpečným vzhľadom,
 • skaze podliehajúce biologické látky nákazlivé aj nenákazlivé,
 • tekutiny, veci ktoré premáčajú, premasťujú alebo farbia a veci ľahko sa kaziace.

Slovenská pošta je v odôvodnených prípadoch oprávnená požadovať, aby odosielateľ, ktorý podáva zásielku do cudziny, písomne vyhlásil, že ním odosielaná zásielka neobsahuje veci, ktoré sú z vyberania a distribúcie vylúčené. Ak odosielateľ odmietne tejto požiadavke vyhovieť, Slovenská pošta zásielku neprijme. Slovenská pošta je oprávnená prekontrolovať, či boli zasielacie podmienky dodržané.

Zásielky z cudziny so službou Dobierkaspäť

Pri prevzatí zásielok so službou Dobierka z cudziny uhradí adresát dobierkovú sumu v eurách prostredníctvom platobného príkazu Eurogiro, ktorý je vyhotovený na základe údajov z dobierkového kupónu. Zároveň uhradí aj poplatok za službu Eurogiro.

Platba za vyinkasovanú dobierkovú sumu sa do cudziny realizuje prostredníctvom Poštovej banky kurzom valuta - predaj platným v deň uhradenia dobierkovej sumy, pokiaľ suma nie je uvedená v eurách.

Kontakt späť

Medzinárodné výmenné stredisko (MVS) Bratislava, vyclievacie oddelenie, Tomášikova 54, 800 90 Bratislava

Informácie a výdaj zásielok
Po-Pia: 7:30 - 15:00 hod.
tel.: 02/49 22 23 81, 02/ 49 222 304
fax: 02/49 22 22 59
e-mail: cloba@slposta.sk

Colný deklarant (právnické osoby)
Po-Pia: 7:30 - 16:00 hod.
tel.: +421 948 363 643
       +421 948 086 655
fax: 02/44 45 90 81
mob: 0905 730 610  
e-mail: posta@eurospedit.sk 
www.eurospedit.sk

Medzinárodné výmenné stredisko (MVS) Bratislava, vyclievacie oddelenie, Zvolenská cesta 36, 978 90 Banská Bystrica

Informácie a výdaj zásielok
Po-Pia: 8:30 – 15:00 hod.
tel.: 048/417 66 06
e-mail: clobb@slposta.sk

Colný deklarant
Po-Pia: 7:30 - 15:30 hod.
tel.: 0911 723 999
e-mail: c-t@c-t.sk 

Medzinárodné výmenné stredisko MVS) Bratislava, vyclievacie oddelenie, Bytčická 30, 016 90 Žilina

Informácie a výdaj zásielok
Po-Ut-Štvr-Pia: 8:00 – 14:45 hod.     
Streda:  8:00 – 15:45
tel.: 041/562 02 19 
fax: 041/763 01 58
e-mail: cloza@slposta.sk

Colný deklarant
Po-Pia: 8:00 - 15:00 hod.
tel.: 041/511 84 95, 0905 651 227, 0905 549 648
e-mail: dcm@dcm.sk
www.dcm.sk

Medzinárodné výmenné stredisko (MVS) Košice, vyclievacie pracovisko, Thurzova 3, 046 90 Košice

Informácie a výdaj zásielok
Po-Pia: 7:30 – 15:15 hod.
tel.: 055/681 32 21
e-mail: cloke@slposta.sk

Colný deklarant
Po-Pia: 7:30 - 14:15 hod.
tel.: 055/681 32 21, 055/681 32 71
e-mail: cloke@slposta.sk

Bližšie informácie o službách colného deklaranta SP v Košiciach nájdete tu

Medzinárodné výmenné stredisko (MVS) Košice, vyclievacie oddelenie, Wolkerova 479, 058 90 Poprad

Informácie a výdaj zásielok
Po-Pia: 7:30 – 15:15 hod.
tel.: 052/789 3915  
e-mail: clopp@slposta.sk 

Krajiny EÚ* - colné deklarácie sa vyžadujú iba k zásielkam z/do oblastí uvedených v zátvorke:

Belgicko, Bulharsko, Cyprus, Česká republika, Dánsko (Faerské ostrovy, Grónsko), Estónsko, Fínsko, Francúzsko (Francúzska Polynézia, Francúzska Guayana, Nová Kaledónia, ostrovy: Svätý Pierre a Miquelon, Mayotte, Walis a Futuna, Francúzske južné a antarktické územia, Guadeloupe, Martinique, Réunion) a Monako, Grécko, Holandsko (územia mimo Európy), Chorvátsko, Írsko, Litva, Lotyšsko, Luxembourgsko, Maďarsko, Malta, Nemecko (ostrov Helgoland a územie Büsingen), Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, Slovinsko, Španielsko (Ceuta a Melilla a Kanárske ostrovy), Švédsko, Taliansko (Livigno a Campione d'Italia), Veľká Británia, Severné Írsko, Normanské ostrovy a ostrov Man.

 

Potrebujem

Mobilná verzia