Digitalizácia obálok a dokumentov
(eDokument)

Čo je eDokument

Službou eDokument vám poskytneme digitalizáciu obálok, doručeniek a vami predložených dokumentov do požadovaného formátu. Služba je poskytovaná na základe uzatvorenej zmluvy.

Aké služby v rámci eDokument-u pre vás zabezpečíme

  • prevzatie obálok a dokumentov na spracovanie (na adrese vašej spoločnosti, vybraním z vášho poštového priečinka,...),
  • digitalizáciu obálok a dokumentov a spracovanie dát podľa vašich potrieb,
  • zaslanie výstupných súborov v periodicite a spôsobom podľa vašich potrieb,
  • elektronickú archiváciu na vami požadované obdobie,
  • archiváciu papierových obálok a dokumentov.

Výhody služby eDokument

  • odbúrame vám fyzickú prácu s doručenkami a obálkami,
  • poskytneme vám skeny doručeniek, obálok a dokumentov v eletronickej forme,
  • spracujeme vám dáta z doručeniek a obálok podľa vašich požiadaviek,
  • zabezpečíme vysoký stupeň ochrany údajov.

Kontakt

e-mail: edocument@slposta.sk

Mobilná verzia