Platobný systém eKolok

  •  

Nový spôsob úhrady správnych a súdnych poplatkov prostredníctvom elektronických kolkov prináša zásadnú zmenu v platení týchto poplatkov na Slovensku. Platobný systém eKolok tvorí súčasť elektronizácie verejnej správy a patrí k najmodernejším platobným  systémom v Európe.

                                                   

Možné spôsoby úhrady správneho / súdneho poplatku, ktorý je príjmom štátneho rozpočtu, cez platobný systém eKolok:

1.  prostredníctvom Platobných terminálov, tzv. kioskov, prevažne na pracoviskách Ministerstva vnútra SR, Ministerstva spravodlivosti SR a súdov, ale aj na Ministerstve hospodárstva SR, Ministerstve dopravy a výstavby SR, Daňovom úrade Bratislava, Generálnej prokuratúre SR, Úrade pre verejné zdravotníctvo SR. 

Poplatník po výbere požadovanej služby a úhrade v hotovosti alebo platobnou kartou obdrží Potvrdenie o úhrade správneho/súdneho poplatku (eKolok) na konkrétnu službu. eKolok je možné použiť na ktoromkoľvek orgáne verejnej moci, ktorý poskytuje službu, a to do 30 dní odo dňa zakúpenia.

                                                       

2.  prostredníctvom Potvrdení o úhrade správneho / súdneho poplatku (eKolok), ktoré si     poplatník môže zakúpiť na požadovanú hodnotu na vybraných pobočkách Slovenskej  pošty. 

Poplatník po úhrade v hotovosti, platobnou  alebo poštovou kartou obdrží od priehradkového zamestnanca Slovenskej pošty Potvrdenie o úhrade správneho/súdneho poplatku (eKolok) na požadovanú hodnotu, ktoré prikladá k podaniu. Takéto Potvrdenie je možné priložiť aj k Podaniu, ktoré je zasielané poštou na orgán verejnej moci.  
eKolok zakúpený na pobočkách Slovenskej pošty je možné použiť na ktoromkoľvek orgáne verejnej moci do 2 rokov odo dňa zakúpenia.

Pôvodné Potvrdenia pre evidenciu poplatku, ktoré bolo možné zakúpiť na pobočkách Slovenskej pošty do 31.3.2016, môže poplatník vrátiť na pobočke Slovenskej pošty do 2 rokov od zakúpenia.

                                                       

 

3.  prostredníctvom Mobilnej aplikácie eKolok, ktorá je k dispozícii pod názvom eKolok na GooglePlay /  APP Store a je určená pre mobilné zariadenia s OS Android od verzie 4.4 vyššie a od júna 2017 je sprístupnená aj pre mobilné zariadenia s iOS. 

Poplatník si po registrácii môže zakúpiť Potvrdenie o úhrade správneho / súdneho poplatku (eKolok) na vybrané služby platobnou alebo poštovou kartou. Úhradu správneho / súdneho poplatku preukazuje poplatník na orgáne verejnej moci zobrazením QR kódu eKolku na displeji svojho mobilného telefónu. eKolok je možné použiť na orgáne verejnej moci do 30 dní odo dňa zakúpenia.

                                                      

 

4.  prostredníctvom Webovej aplikácie eKolok, nazývanej aj Virtuálny kiosk, ktorá je k dispozícii na webovej stránke https://m.ekolky.gov.sk.

Poplatník si po registrácii môže zakúpiť Potvrdenie o úhrade správneho / súdneho poplatku (eKolok) na vybrané služby platobnou alebo poštovou kartou. Úhradu správneho/súdneho poplatku preukazuje poplatník vytlačeným eKolkom, ktorý prikladá k podaniu. eKolok je možné použiť na orgáne verejnej moci do 30 dní odo dňa zakúpenia. 

Prostredníctvom Virtuálneho kiosku si môže poplatník vytlačiť aj eKolok zakúpený v Mobilnej aplikácii eKolok.

Pre používanie Mobilnej aplikácie eKolok a Virtuálneho kiosku je potrebná registrácia používateľa, t. j. vytvorenie profilu používateľa. Registrácia v Mobilnej aplikácii eKolok je platná aj pre Virtuálny kiosk a naopak.

                                            

 

5.  prostredníctvom Platobného predpisu, ktorý vystaví zamestnanec orgánu verejnej moci v prípade, ak poplatník nevie realizovať kúpu konkrétneho Potvrdenie o úhrade prostredníctvom horeuvedených spôsobov (poplatník nepozná výšku správneho / súdneho poplatku).

Platobný predpis / inštrukcia je dokument vo formáte A4, ktorý obsahuje informácie o poskytovanej službe/poplatku, jeho sume, ako aj
 QR/2D kód pre následnú úhradu, informácie pre úhradu prevodným príkazom a poštový poukaz.

                                                       

Platobný predpis je možné uhradiť nasledovnými spôsobmi:

•    cez kiosk 
Poplatník si zvolí na na displeji kiosku voľbu Úhrada platobného predpisu, načíta QR kód a zaplatí príslušnú sumu v hotovosti alebo bezhotovostne. Informácia o úhrade platobného predpisu je zaevidovaná do centrálneho systému online (podanie poplatníka môže byť vybavované ihneď po úhrade). 

•    cez softvérovú pokladňu orgánu verejnej moci 
Softvérová pokladňa je webová aplikácia fyzickej pokladne orgánu verejnej moci umožňujúca úhradu platobného predpisu pomocou načítania QR kódu z platobného predpisu. Úhrada v softvérovej pokladni je možná v hotovosti alebo bezhotovostne. Informácia o úhrade platobného predpisu je zaevidovaná do centrálneho systému online (podanie poplatníka môže byť vybavované ihneď po úhrade). 

•    cez mobilnú aplikáciu eKolok
Poplatník si po stiahnutí aplikácie na svoj mobilný telefón a registrácii zvolí na displeji voľbu Úhrada vydaného predpisu, načíta QR kód z platobného predpisu a zaplatí príslušnú sumu  prostredníctvom platobnej alebo poštovej karty. Informácia o úhrade platobného predpisu je zaevidovaná do centrálneho systému online (podanie poplatníka môže byť vybavované ihneď po úhrade).

•    cez webovú aplikáciu eKolok – Virtuálny kiosk
Poplatník si po registrácii zvolí na displeji voľbu Úhrada vydaného predpisu, zadá variabilný symbol z platobného predpisu a zaplatí príslušnú sumu prostredníctvom platobnej alebo poštovej karty. Informácia o úhrade platobného predpisu je zaevidovaná do centrálneho systému online (podanie poplatníka môže byť vybavované ihneď po úhrade).

•    na priehradke Slovenskej pošty poštovým poukazom
Poplatník realizuje úhradu v hotovosti, platobnou alebo poštovou kartou na priehradke Slovenskej pošty. Informácia o úhrade platobného predpisu je zaevidovaná do centrálneho systému online (podanie poplatníka môže byť vybavované ihneď po úhrade). Výnimkou sú prípady, kedy dôjde k nesprávne zadaným platobným údajom pri manuálnom spracovaní, v takomto prípade sa informácia o úhrade zobrazí do 2 dní od úhrady. 

•    bankovým prevodom
Poplatník realizuje úhradu priamym vkladom na účet alebo prevodom z účtu na účet uvedený na platobnom predpise. Informácia o úhrade platobného predpisu je zaevidovaná do centrálneho systému v lehote štandardného spracovania medzibankového prevodu (spravidla do 2 dní).

Veľkoodber eKolkov

Potvrdenia o úhrade správneho/súdneho poplatku je možné objednať zaslaním požiadavky na objednávku emailom na postshop@slposta.sk alebo objednávkou v listinnej podobe na adresu:

Slovenská pošta, a. s.
odbor POSTshop
Uzbecká 4
P. O. BOX 240
820 14 Bratislava 214

Do objednávky je potrebné uviesť sumu a počet Potvrdení o úhrade správneho/súdneho poplatku (napr. 100 ks á 16,50 €; 10 ks á 66,00 € a pod.) a adresu doručenia. Maximálny počet Potvrdení o úhrade správneho/súdneho poplatku je 10 000 ks na jednu objednávku.

Manipulačný poplatok za veľkoodber eKolkov

Veľkoodber v ks (interval) Celková cena s DPH
Veľkoodber v kusoch (od 1 do 250)              3,74 €
Veľkoodber v kusoch (od 251 do 500)              4,17 €
Veľkoodber v kusoch (od 501 do 750)                  4,61 €
Veľkoodber v kusoch (od 751 do 1 000)              5,03 €
Veľkoodber v kusoch (od 1 001 do 1 500)              5,90 €  
Veľkoodber v kusoch (od 1 501 do 5 000)            11,96 €
Veľkoodber v kusoch (od 5001 do 10 000**)             20,63 €

Vrátenie správneho/súdneho poplatku a vyplatenie výdavku

  1. V hotovosti na ktorejkoľvek pošte, ak suma poplatku / výdavku neprevyšuje sumu
    300,- €.

O vrátenie správneho/súdneho poplatku alebo o vyplatenie výdavku zákazník žiada:

  • odovzdaním Potvrdenia o úhrade poplatku, Potvrdenia o evidencii poplatku alebo Potvrdenia pre vyplatenie výdavku, alebo umožnením zosnímania QR kódu z mobilného telefónu, príp. predložením vytlačeného potvrdzujúceho emailu.
  • predložením platného dokladu totožnosti (občiansky preukaz; potvrdenie o občianskom preukaze, vydané príslušným útvarom Policajného zboru v spojení s iným preukazom obsahujúcim fotografiu; žiadosť o vydanie občianskeho preukazu/pasu potvrdená príslušným útvarom Policajného zboru v spojení s iným preukazom obsahujúcim fotografiu; cestovný pas).
  1. V hotovosti na adresu Poštovým poukazom na výplatu alebo na bankový účet na základe Žiadosti vytlačenej na pobočke pošty.
  • SP vyplatí správny/súdny poplatok podľa požiadavky zákazníka najneskôr do 30 dní na adresu prostredníctvom Poštového poukazu na výplatu, resp. bezhotovostne na zákazníkom určený bankový účet.

Detailnejšie informácie o platobnom systéme eKolok získate na e-mailovej adrese ekolky@slposta.sk alebo prostredníctvom infolinky na telefónnom čísle 18 666.

Súvisiace dokumenty

Mobilná verzia