Poistenie výdavkov 

 •  

Poistenie výdavkov je určené pre držiteľov Poštovej karty a dostupné na každej pošte.

Poistenie výdavkov zahŕňa:

 • pracovná neschopnosť v trvaní najmenej 60 dní,
 • strata zamestnania a následná nezamestnanosť (s dĺžkou trvania najmenej 60 dní odo dňa zaradenia do evidencie uchádzačov o zamestnanie na úrade práce),
 • smrť následkom úrazu.

Čo získate vďaka poisteniu? 

 • Pri pracovnej neschopnosti v trvaní min. 60 dní je poistné plnenie až do výšky 600 eur (6 x 100 eur mesačne), ktoré môžete  využiť na zaplatenie akýchkoľvek vašich výdavkov.
 • Pri strate zamestnania a následnej nezamestnanosti v trvaní min. 60 dní je poistné plnenie až do výšky 600 eur (6 x 100 eur mesačne), ktoré môžete využiť na zaplatenie vašich pravidelných výdavkov.
 • Pri smrti následkom úrazu oprávnenej osobe jednorazovo vyplatíme poistnú sumu vo výške 600 eur / 3 000 eur podľa podmienok poistenia.

Podmienky poistenia:

 • ste mladší ako 62 rokov,
 • nie ste poberateľom starobného dôchodku, invalidného dôchodku alebo úrazovej renty,
 • máte Poštovú kartu alebo si ju uzatvoríte,
 • nie ste a za posledných 12 mesiacov ste neboli pracovne neschopný dlhšie ako 30 dní nepretržite.

Náklady na poistenie:

 • Mesačne 2,50 €

Úhrada poistenia je možná:

 • automatickým zúčtovaním z vašej Poštovej karty,
 • bankovým prevodom,
 • poštovým poukazom,
 • SIPO dokladom.

Všetky informácie o podmienkach uzatvorenia Poistenia výdavkov nájdete:

 • Všeobecné podmienky poistenia výdavkov 
 • Informačný dokument o poistnom produkte Poistenie výdavkov 
 • Poistná zmluva k poistnému produktu Poistenie výdavkov 

Ako nahlásiť poistnú udalosť?

Podrobnosti nájdete na stránke Union poisťovne.  Súvisiace dokumenty nájdete tu 

O zmeny spôsobu úhrady nákladov a zrušenie poistenia môžete požiadať prostredníctvom Žiadosť o zmenu/Doplnenie Služby Poštová karta na ktorejkoľvek pošte.

 

 

 

Mobilná verzia