Zaokrúhľovanie platieb od 1.7.2022

Od 1. júla 2022 nadobudla účinnosť novela zákona o cenách, ktorá má minimalizovať obeh jednocentových a dvojcentových mincí na Slovensku, a to povinným zaokrúhľovaním platieb platených v hotovosti. Jedno a dvojcentové mince naďalej zostávajú zákonným platidlom.

V súlade s novelou zákona Slovenská pošta u vybraných služieb prijímané platby v hotovosti zaokrúhľuje podľa nastavených pravidiel, t.j. platby platené v hotovosti sa zaokrúhľujú na 5 eurocentov. Celkový zvyšok nezaokrúhlenej platby platenej v hotovosti, ktorý je nižší ako polovica hodnoty 5 eurocentov, sa zaokrúhľuje nadol a celkový zvyšok nezaokrúhlenej ceny platenej v hotovosti, ktorý je rovný alebo vyšší ako polovica hodnoty 5 eurocentov, sa zaokrúhľuje nahor. Ak je platba platená v hotovosti súčtom cien/platieb za viac služieb, zaokrúhľuje sa takto až výsledná suma platená v hotovosti. Pri platbách za služby Slovenskej pošty platobnou kartou sa platby nezaokrúhľujú.

Vyššie uvedené pravidlá zaokrúhľovania neplatia napr. pre výplaty dôchodkov, dávok, poštové poukazy na účet/adresu, operácie Poštovej banky, SKPAY, ktoré nie sú realizované spoločne s ostatnými službami Slovenskej pošty.

Slovenská pošta prijíma bez obmedzení od 1.7.2022 zásielky s dobierkovou sumou, ktorá nie je zaokrúhlená na 5 eurocentov. Pri úhrade dobierkovej sumy v hotovosti sa táto zaokrúhľuje podľa platných pravidiel „na účet“ Slovenskej pošty. Odosielateľovi zásielky je zo strany Slovenskej pošty prevedená na účet dobierková suma, ktorú zadal odosielateľ pri podaní zásielky (nezaokrúhlená); v prípade výplaty dobierkovej sumy v hotovosti (Dobierka na adresu), je táto suma zaokrúhlená podľa platných pravidiel.

Mobilná verzia