ePodací hárok

ePodací hárok je elektronická služba na podávanie zásielok, ktorá zjednodušuje a zrýchľuje podaj doporučených listov, poistených listov, úradných zásielok, balíkov, balíkov – zmluvní zákazníci a expresných zásielok. Je určená pre zmluvných a nezmluvných zákazníkov, ktorí môžu pri jeho používaní podávať zásielky za zvýhodnenú cenu. Zároveň prináša komplexný prehľad o všetkých podaných zásielkach.    

SP poskytuje nasledujúce možnosti pre vytváranie a odosielanie ePodacieho hárku:

 1. web aplikácia - umožňuje vytváranie a odosielanie ePodacieho hárku, generovanie adresných štítkov, online platbu za zásielky (nezmluvní zákazníci), sťahovanie PDF ePotvrdeniek a podávanie eReklamácií.
 2. web aplikácia Prémium - umožňuje vytváranie a odosielanie ePodacieho hárku, generovanie adresných štítkov, online platbu za zásielky (nezmluvní zákazníci), sťahovanie ePotvrdeniek, podávanie eReklamácií a prémiové funkcionality, ktoré sú uvedené nižšie.
 3. web ePH (REST) API – umožňuje priebežné zasielanie zásielok a sťahovanie adresných štítkov, načítanie stavu ePodacieho hárku a preberanie ePotvrdeniek.
 4. web ePH (SOAP) API - umožňuje odosielanie ePodacieho hárku, načítanie jeho stavu a preberanie ePotvrdeniek.
   

1.  Web aplikácia ePodací hárok
    
     Web aplikácia ePodací hárok je umiestnená na www.posta.sk a umožňuje:

 1. vyplnenie podacieho hárku priamym typovaním, jeho uloženie a odoslanie do elektronického prostredia SP
 2. import XML alebo XLS súboru pre ePodací hárok (vytvoríte si ho sami vo vlastnom prostredí podľa Technických parametrov pre ePodací hárok), jeho uloženie a odoslanie do elektronického prostredia SP.

  Po odoslaní ePodacieho hárku vám odošleme na zadanú e-mailovú adresu oznámenie o prijatí ePodacieho hárku. Súčasťou tohto oznámenia je aj číslo ePodacieho hárku, ktoré sa používa ako identifikátor pri podaní.

  Manuály pre používateľov na priame typovanie údajovimport údajov sú umiestnené na stránke eph.posta.sk.  

2. Web aplikácia ePodací hárok Prémium

     Web aplikácia ePodací hárok Prémium je umiestnená na www.posta.sk a poskytuje:

 1. vyplnenie podacieho hárku priamym typovaním, jeho uloženie a odoslanie do elektronického prostredia SP
 2. import XML alebo XLS súboru pre ePodací hárok (vytvoríte si ho sami vo vlastnom prostredí podľa Technických parametrov pre ePodací hárok), jeho uloženie a odoslanie do elektronického prostredia SP
 3. zobrazovanie informácie o dobierkových sumách
 4. generovanie reportov o zásielkach podľa zvolených kritérií
 5. generovanie sumárnej Potvrdenky za zvolené obdobie
 6. hromadnú editáciu zásielok
 7. vloženie vlastného loga na adresný štítok

  Aktiváciu ePodacieho hárku Prémium vykonáte po prihlásení vo vašom konte ePodacieho hárku vyplnením a zaslaním jednoduchého formulára, ktorý sa sprístupní po kliknutí na tlačidlo Viac > ePodací hárok Prémium > Objednať.

  Poplatok za službu je 7,99 €/mesiac.

  Manuál na využívanie služieb nájdete tu.

3.  Web ePH (REST) API

Web ePH (REST) API je kanál na automatizovaný import, validáciu, generovanie adresných štítkov a odoslanie ePodacích hárkov.

Pre jeho využívanie nie je potrebná zmluva so Slovenskou poštou. Potrebné je vykonať len registráciu na eph.posta.sk, kde je možné aktivovať aj Web ePH API a vygenerovať autentifikačné údaje. Aktivácia Web ePH API sa vykoná po prihlásení do Web ePH v menu Viac / Notifikácie a API / WebEPH API a zvolení možnosti WebEPH API aktivované. Po uložení zmien sa sprístupnia autentifikačné údaje userId a apiKey.

Zásielky sa cez Web ePH (REST) API  zasielajú v tzv. hárkoch, t.j. v množinách, ktoré môžu mať  až cca 5 000 zásielok. Pred odosielaním zásielok je potrebné odoslať request na vytvorenie hárku, do ktorého sa postupne budú zasielať jednotlivé zásielky. Po každom odoslaní zásielky do hárku, ak validácia prebehne úspešne, je možné stiahnuť adresný štítok. Časový limit na odosielanie zásielok do hárku je niekoľko týždňov a zároveň platí, že je možné mať rozpracovaných niekoľko hárkov súčasne. Pre každý druh zasielaných zásielok sa vytvára samostatný hárok. (Napr. jeden pre Expres kuriér, druhý pre Doporučené listy, atď.)  Pred samotným podajom zásielok na pošte/oblastnom uzle je potrebné hárok odoslať, čím sa zásielky sprístupnia v IS Slovenskej pošty. Po odoslaní hárku nie je možné sťahovať adresné štítky.

Web ePH API poskytuje možnosť aj pre načítanie stavu podacieho hárku a po podaji zásielok na pošte/oblastnom uzle aj načítanie údajov o zásielkach, ktoré mohli byť modifikované.

Dokumentáciu na implementáciu Web ePH (REST) API nájdete ​ tu.

4. Web ePH (SOAP) API

Web ePH (SOAP) API je  kanál na automatizovaný import, validáciu a odoslanie ePodacích hárkov v XML štruktúre. Popis XML nájdete tu. Web ePH (SOAP) API neumožňuje generovanie adresných štítkov a priebežnú validáciu odosielaných údajov o zásielkach. Validácia sa vykoná len pri zaslaní requestu (importSheet) na import xml.

Pre jeho využívanie nie je potrebná zmluva so Slovenskou poštou. Je potrebné vykonať len registráciu na eph.posta.sk, kde je možné aj aktivovať Web ePH API a vygenerovať autentifikačné údaje. Aktivácia Web ePH API sa vykoná po prihlásení do Web ePH v menu Viac / Notifikácie a API / WebEPH API a zvolení možnosti WebEPH API aktivované. Po uložení zmien sa sprístupnia autentifikačné údaje userId a apiKey.

Zásielky sa cez Web ePH (SOAP) API  zasielajú v tzv. hárkoch, t.j. v množinách, ktoré môžu mať  až cca 5 000 zásielok. Ak validácia údajov pri requeste na import hárku prebehne úspešne, tak sa zásielky odošlú do IS Slovenskej pošty. Info o úspešnom importe hárku je potrebné zisťovať po každom importe prostredníctvom requestu getSheetStatus.

Web ePH API poskytuje možnosť aj pre načítanie stavu podacieho hárku a po podaji zásielok na pošte/oblastnom uzle aj načítanie jeho údajov o zásielkach, ktoré mohli byť modifikované.

Dokumentáciu na implementáciu API (SOAP) si môžete stiahnuť tu.

Mobilná verzia