Odpredaj nehnuteľného majetku Slovenskej pošty

Informácie o pláne predaja nehnuteľného majetku               v roku 2022  

Slovenská pošta plánuje v roku 2022 pokračovať v komerčnom predaji nehnuteľného majetku. V prípadoch predaja hodných osobitného zreteľa, musí o predaji rozhodnúť Predstavenstvo Slovenskej pošty, a. s., aspoň trojpätinovou väčšinou všetkých členov, pričom osobitný zreteľ musí byť zdôvodnený. Dôvody hodné osobitného zreteľa sú: scelenie pozemkov, zosúladenie majetkových vzťahov medzi vlastníkom pozemku a vlastníkom stavby, mimoriadna ekonomická situácia spoločnosti, ktorá by takýmto predajom preukázateľne odvrátila bezprostredne hroziace následky, ktorých škoda je vyššia ako prípadná strata z predaja, prípadne iný predaj, kedy ponuka na kúpu majetku prevyšuje všeobecne preukázateľnú trhovú cenu nehnuteľnosti v čase a mieste počas zrejme dostatočne trvalého obdobia, podpora všeobecne prospešných služieb.

 

Zápisnice zo zasadania Komisie pre odpredaj nehnuteľného majetku:

 • Zápisnica zo zasadania KONM: 7/2021
 • Zápisnica zo zasadania KONM: 6/2021
 • Zápisnica zo zasadania KONM: 5/2021
 • Zápisnica zo zasadania KONM: 4/2021
 • Zápisnica zo zasadania KONM: 3/2021
 • Zápisnica zo zasadania KONM: 2/2021
 • Zápisnica zo zasadania KONM: 1/2021
 • Zápisnica zo zasadania KONM: 6/2019
 • Zápisnica zo zasadania KONM: 5/2019
 • Zápisnica zo zasadania KONM: 4/2019
 • Zápisnica zo zasadania KONM: 3/2019
 • Zápisnica zo zasadania KONM: 2/2019
 • Zápisnica zo zasadania KONM: 1/2019
 • Zápisnica zo zasadania KONM: 6/2018
 • Zápisnica zo zasadania KONM: 5/2018
 • Zápisnica zo zasadania KONM: 4/2018

 

Vážení záujemcovia o kúpu nehnuteľného majetku SP, a.s.,

zasadnutie komisie pre vyhodnotenie ponúk na odpredaj nehnuteľného majetku (k.ú. Herľany, Klenovec, Mníšany, Rimavská Sobota – Tomášová, Revúca) bude dňa 20.1.2022 o 11.00 hod. v zasadacej miestnosti vyhlasovateľa na Nám. SNP č. 35, Bratislava.

 

Západné Slovensko
Bratislava
Nové Zámky

Stredné Slovensko
Banská Belá
Kráľová Lehota
Radzovce
Sihelné
 

Východné Slovensko
Dobšiná


 

 

 

Mobilná verzia