Odpredaj nehnuteľného majetku Slovenskej pošty

Informácie o pláne predaja nehnuteľného majetku               v roku 2023  

Slovenská pošta plánuje v roku 2023 pokračovať v komerčnom predaji nehnuteľného majetku. V prípadoch predaja hodných osobitného zreteľa, musí o predaji rozhodnúť Predstavenstvo Slovenskej pošty, a. s., aspoň trojpätinovou väčšinou všetkých členov, pričom osobitný zreteľ musí byť zdôvodnený. Dôvody hodné osobitného zreteľa sú: scelenie pozemkov, zosúladenie majetkových vzťahov medzi vlastníkom pozemku a vlastníkom stavby, mimoriadna ekonomická situácia spoločnosti, ktorá by takýmto predajom preukázateľne odvrátila bezprostredne hroziace následky, ktorých škoda je vyššia ako prípadná strata z predaja, prípadne iný predaj, kedy ponuka na kúpu majetku prevyšuje všeobecne preukázateľnú trhovú cenu nehnuteľnosti v čase a mieste počas zrejme dostatočne trvalého obdobia, podpora všeobecne prospešných služieb.
 

Zápisnice zo zasadania Komisie pre odpredaj nehnuteľného majetku:

 • Zápisnica zo zasadania KONM: 7/2022
 • Zápisnica zo zasadania KONM: 6/2022
 • Zápisnica zo zasadania KONM: 5/2022
 • Zápisnica zo zasadania KONM: 4/2022
 • Zápisnica zo zasadania KONM: 3/2022
 • Zápisnica zo zasadania KONM: 2/2022
 • Zápisnica zo zasadania KONM: 1/2022
 • Zápisnica zo zasadania KONM: 7/2021
 • Zápisnica zo zasadania KONM: 6/2021
 • Zápisnica zo zasadania KONM: 5/2021
 • Zápisnica zo zasadania KONM: 4/2021
 • Zápisnica zo zasadania KONM: 3/2021
 • Zápisnica zo zasadania KONM: 2/2021
 • Zápisnica zo zasadania KONM: 1/2021
 • Zápisnica zo zasadania KONM: 6/2019
 • Zápisnica zo zasadania KONM: 5/2019
 • Zápisnica zo zasadania KONM: 4/2019
 • Zápisnica zo zasadania KONM: 3/2019
 • Zápisnica zo zasadania KONM: 2/2019
 • Zápisnica zo zasadania KONM: 1/2019
 • Zápisnica zo zasadania KONM: 6/2018
 • Zápisnica zo zasadania KONM: 5/2018
 • Zápisnica zo zasadania KONM: 4/2018


Aktuálna ponuka predaja nehnuteľného majetku:

Bánovce nad Bebravou
Lesenice
Tatranská Kotlina
Nitra - Mlynárce
Nitra - Polygón
Radzovce
Spišská Nová Ves
Revúca
Koromľa
Markušovce
Veľký Meder
Nová Bošáca
Stakčín
Nitra - Dolné Krškany

 

 

 

Mobilná verzia