Dôchodky a dávky

Výplata dôchodkov

Výplata dôchodkov prostredníctvom Slovenskej pošty je tradičný a osvedčený spôsob príjmu dávok dôchodkového zabezpečenia, vhodný pre toho, kto uprednostňuje príjem peňazí v hotovosti. Výplatu dôchodku prostredníctvom Slovenskej pošty žiadajte priamo v Sociálnej poisťovni.

Dôchodok vám vyplatíme v deň vášho výplatného termínu (podľa rozhodnutia Sociálnej poisťovne) bez akýchkoľvek poplatkov:

 • prostredníctvom doručovateľa v mieste vášho bydliska,
 • pri priehradke vašej pošty (na základe písomnej žiadosti).

Dôchodok môže prevziať:

 • dôchodca,
 • iný prijímateľ uvedený na kvitančnom liste na základe rozhodnutia Sociálnej poisťovne,
 • druhý z manželov na základe písomného súhlasu dôchodcu (maximálne na dobu šesť mesiacov, po šiestich mesiacoch je potrebné, aby si dôchodca prevzal dôchodok osobne).
V prípade, že si nemôžete prevziať dôchodok v stanovený deň, je možné:
 • vyplatiť dôchodok neskôr, počas mesiaca, za ktorý mal byť dôchodok vyplatený a ďalších dvoch nasledujúcich mesiacov (pri najbližšej výplate dôchodku vám najprv vyplatíme dôchodky za všetky nevyplatené - minulé mesiace),
 • doposlať dôchodok na inú adresu v rámci SR (doposielať ho možno najdlhšie 6 za sebou nasledujúcich mesiacov).

Výplata dávok späť

Výplata dávok prostredníctvom Slovenskej pošty je tradičný a osvedčený spôsob príjmu všetkých druhov dávok, vhodný pre toho, kto uprednostňuje príjem peňazí v hotovosti. Výplatu dávok prostredníctvom Slovenskej pošty žiadajte priamo v inštitúcii, ktorá vám dávky poukazuje (Sociálna poisťovňa, úrady práce, sociálnych vecí a rodiny).

Dávky vám vyplatíme po predložení platného dokladu totožnosti v termíne od 18. do 27. dňa v príslušnom mesiaci na základe doručeného platobného dokladu bez akýchkoľvek poplatkov:

 • pri priehradke vašej pošty,
 • prostredníctvom doručovateľa (na základe písomnej žiadosti, len osobám, ktorým zdravotný stav neumožňuje prevzatie dávky na pošte).

Dávky môže prevziať:

 • adresát uvedený v platobnom doklade,
 • manžel alebo manželka adresáta (pokiaľ nie sú z prijímania vylúčení),
 • maloletý adresát, ktorému bol vydaný doklad totožnosti,
 • jeden z rodičov alebo iný zákonom alebo právoplatným rozhodnutím súdu určený zástupca maloletého adresáta, ktorému ešte nebol vydaný doklad totožnosti. V prípade, keď táto osoba nemá rovnaké priezvisko ako adresát, je potrebné aby doložila potvrdenie, že je zákonným zástupcom maloletého adresáta (napríklad rozhodnutie súdu),
 • opatrovník za adresáta, ktorý bol súdom pozbavený spôsobilosti na právne úkony, alebo ktorého spôsobilosť na prijímanie dávok bola rozhodnutím súdu obmedzená, keď pošte predloží právoplatné rozhodnutie súdu o jeho ustanovení za opatrovníka adresáta.
Mobilná verzia