FAQ - často kladené otázky

ePodací hárok späť

Ako postupovať v prípade, že nie je možné otvoriť stránku s aplikáciou ePodací hárok?
Pre bezpečný on-line podaj vašich zásielok využívame zabezpečený prístup na stránku ePodací hárok prostredníctvom bezpečnostného SSL protokolu. Pre korektné otvorenie stránky s aplikáciou ePodací hárok na https://eph.posta.sk/ musíte mať vo vašom internetovom prehliadači nainštalovaný koreňový certifikát našej certifikačnej autority, ktorý si môžete stiahnuť TU.
Postup inštalácie certifikátu:

 1. Otvorte stiahnutý súbor „sica_root_key_20090901“ kliknutím na „Otvoriť“
 2. V zobrazenom okne „Certifikát“ kliknite na „Inštalovať certifikát“
 3. Zobrazí sa „Sprievodca importom certifikátov“
 4. Následnými kliknutiami na tlačidlá „Ďalej“ a „Dokončiť“ nainštalujete certifikát

Pozn.: pre inštaláciu musíte mať administrátorské práva k vášmu počítaču.

Aké potvrdenie dostanem, keď podávam zásielky cez ePodací hárok a platím ich v hotovosti?
Pošta vám na požiadanie bezplatne vydá potvrdenie o úhrade ceny za zásielky podávané v hotovosti. 

Preberanie zásielok späť

Môže moju zásielku prevziať niekto iný z rodiny, ak nemá splnomocnenie?
Áno. Vašu zásielku môže prevziať aj manžel/ka alebo osoba, ktorá s vami býva v tom istom rodinnom dome/byte, ak ste ich nevylúčili z prijímania zásielok. Týmto osobám môže pošta vydať všetky zásielky okrem zásielok s doplnkovou službou Do vlastných rúk.

Ako mám postupovať, ak chcem splnomocniť môjho/moju suseda/u na preberanie mojich zásielok?
Ak si želáte splnomocniť suseda/u na preberanie vašich zásielok, vypíšte Žiadosť o doplnkové a dispozičné služby a odovzdajte ju na ktorejkoľvek pošte. Pošta overí vašu totožnosť a vyhotoví splnomocnenie. Žiadosť môže za vás podať na pošte aj osoba, ktorú k danému úkonu poveríte za podmienky, že žiadosť je potvrdená vaším podpisom. Cena za službu je uvedená v Tarife. Splnomocnenec (sused/a) sa vždy pri preberaní zásielok preukáže splnomocnením spolu s platným preukazom totožnosti. Sused/a môže zásielky za vás preberať aj na základe splnomocnenia, ktoré je overené oprávneným orgánom (napríklad notárom).

Ako splnomocním svojho zamestnanca, aby preberal zásielky určené našej firme?
Vyplňte Žiadosť o doplnkové a dispozičné služby, ktorú podpíše osoba oprávnená konať v mene vašej firmy a odovzdajte ju na ktorejkoľvek pošte. K žiadosti priložte originál výpisu z Obchodného alebo Živnostenského registra, prípadne kópiu overenú notárom alebo výpis z internetu, ktorý nesmie byť starší ako 14 dní. Výpis z Obchodného alebo Živnostenského registra môžete predložiť aj elektronicky prostredníctvom internetového pripojenia vo vašom mobile, tablete, apod. pri priehradke pošty. Vybavením splnomocnenia na pošte môžete poveriť aj ktorúkoľvek osobu, ktorej meno a údaj o doklade totožnosti sa uvádzajú v žiadosti. Cena za službu je uvedená v Tarife.

Čo mám urobiť, keď nechcem, aby moje zásielky prevzala osoba žijúca so mnou v spoločnej domácnosti?
Požiadajte o službu Vylúčenie náhradného prijímania. Vypíšte Žiadosť o doplnkové a dispozičné služby, ktorú odovzdáte na vašej pošte. Z prijímania vašich zásielok - s výnimkou balíkových zásielok (balíky a expres zásielky) - môžete vylúčiť manžela/manželku alebo osoby bývajúce s vami v tom istom rodinnom dome/byte. Cena za službu je uvedená v Tarife.

Doručovanie zásielok späť

Môžem si prenajať priečinok na pošte na dodávanie zásielok, keď som fyzická osoba a nie organizácia?
Áno, poštový priečinok si môžete prenajať aj vy. Je poskytovaný nielen organizáciám, ale aj občanom. Pre zriadenie priečinka je potrebné vyplniť Žiadosť o špeciálne spôsoby podávania/dodávania zásielok, ktorú odovzdáte na pošte, na ktorej chcete mať zriadený priečinok. Poštový priečinok (P.O.BOX) vám zriadime na ktorejkoľvek pošte, ktorá disponuje voľnými P.O.BOXami.

Po zriadení P.O.BOXu si svoje zásielky môžete preberať z priečinka umiestneného v budove pošty v priestoroch pre verejnosť. Na vašej dodávacej pošte, ktorá nedisponuje voľnými P.O.BOXami, môžete požiadať o zriadenie PostBOXu. Po zriadení PostBOXu si svoje zásielky budete preberať pri priehradke pošty, na ktorej je priečinok zriadený. Cena za službu je uvedená v Tarife.

Aké zásielky mi budú dodané do P.O.BOXu, resp. PostBOXu?

Do P.O.BOXu zriadeného na vašej dodávacej pošte dodá SP zásielky, ktoré majú v adrese adresáta uvedené:
- meno priezvisko, ulica + číslo, PSČ a názov pošty (neplatí pre balíkové a expres zásielky);
- meno a priezvisko, P.O.BOX a jeho číslo, PSČ a názov pošty;
- názov marketingovej akcie, P.O.BOX a jeho číslo, PSČ a názov pošty.

Do P.O.BOXu, ktorý ste si zriadili na inej ako svojej dodávacej pošte, dodá SP zásielky, ktoré majú v adrese adresáta uvedené:
- meno a priezvisko, P.O.BOX a jeho číslo, PSČ a názov pošty;
- názov marketingovej akcie, P.O.BOX a jeho číslo, PSČ a názov pošty.

Do PostBOXu vám SP dodá zásielky, ktoré majú v adrese adresáta uvedené:
- meno a priezvisko, ulica + číslo, PSČ a názov pošty (neplatí pre balíkové a expres zásielky).

Ako sa dozviem, že mi boli do priečinka dodané zásielky?

Pri podaní žiadosti o využívanie priečinka zaškrtnite voľbu „e-mailové oznámenie o uložení zásielok“ a/alebo „sms oznámenie o uložení zásielok“. Na zadanú e-mailovú adresu (môžu byť až 3) resp. na zadané telefónne číslo Vám zašleme informáciu o príchode zapísaných zásielok (zásielok s podacím číslom) do priečinka a prípadných viaznucich poplatkoch na týchto zásielkach (napr. suma dobierky). O službu avizovania môžete požiadať aj dodatočne po zriadený priečinka, formou žiadosti o zmenu.  

Čo môžem robiť v prípade, ak som prevzal zásielku a po jej otvorení som zistil, že jej obsah je poškodený?
Ak ste zásielku otvorili ešte na pošte a zistili ste poškodený obsah, oznámte to ihneď zamestnankyni pri priehradke, ktorá s vami spíše zápisnicu. Ak poškodenie obsahu zistíte doma, resp. až neskôr, prineste na ktorúkoľvek poštu obsah zásielky spolu s jej obalom najneskôr nasledujúci pracovný deň.

Čo mám urobiť, keď chcem, aby mi boli zásielky doručované na inú adresu?
Ak ste trvalo zmenili svoju adresu, je potrebné nahlásiť zmeny úradom, bankám, známym a všetkým, ktorí vám posielajú zásielky. Ak nechcete, aby vám cez toto prechodné obdobie (kým si zariadite zmenu vašej adresy vo všetkých organizáciách) bola doručená nejaká zásielka na starú adresu, ale aby vám všetky zásielky boli doručované na novú adresu, zriaďte si službu Časové doposielanie.
Túto službu môžete využiť tiež pri dočasnej zmene svojej adresy (napr. služobne, prechodné bydlisko.., bez toho aby ste zmenu museli nahlasovať organizáciám), aby vám boli zásielky doručované na novú adresu, kde sa nejakú dobu budete zdržiavať. Ak ste sa rozhodli pre službu Časové doposielanie, vyplňte Žiadosť o doplnkové a dispozičné služby a odovzdajte ju na ktorejkoľvek pošte. Pri podaní žiadosti sa overuje totožnosť adresáta platným dokladom totožnosti. Časové doposielanie sa vzťahuje aj na rodinných príslušníkov. Cena za službu je uvedená v Tarife. Doposielajú sa všetky zásielky s výnimkou balíkových zásielok a zásielok, pri ktorých odosielateľ žiadal dispozičnú službu Nedoposielať.

Čo mám urobiť, keď nemám čas ísť na svoju poštu a chcem, aby mi zásielka bola preposlaná do mojej práce?
Môžete využiť službu Doručenie na inú adresu na žiadosť adresáta. O službu môžete požiadať telefonicky na čísle z oznámenia o uložení zásielky, na čísle z avíza zaslaného SMS správou/e-mailovým oznámením alebo na telefónnom čísle Zákazníckeho servisu SP. Podať žiadosť môžete aj na www.posta.sk prostredníctvom aplikácie Zmena zásielky. Cena za službu je uvedená v Tarife.

Čo mám urobiť, keď odchádzam na dovolenku do zahraničia a chcem si zásielky prevziať až po mojom príchode?
Zriaďte si službu Dovolenkový servis. Služba Dovolenkový servis je určená pre občanov aj organizácie, ktorí počas dovolenky/neprítomnosti nechcú, aby im SP na ich adrese doručovala listové zásielky. Listové zásielky SP namiesto doručenia uloží na Vašej dodávacej pošte, prípadne na požiadanie zabezpečí aj ich následné odovzdanie na Vašej adrese , vo vopred dohodnutý pracovný deň.  O službu Dovolenkový servis môžete požiadať na svojej dodávacej pošte prostredníctvom Žiadosti o poskytnutie služby Dovolenkový servis".  Žiadosť sa predkladá v 1 vyhotovení. Cena sa službu je uvedená v Tarife.

Kde viem získať informáciu či bola moja zásielka doručená? 
Informáciu o doručení, ale tiež informáciu o pohybe zásielok môžete získať v aplikácii Sledovanie zásielok. V prípade, že zásielky podávate cez aplikáciu ePodací hárok, môžete si pohyb zásielok sledovať priamo v tejto aplikácii. Túto službu poskytujeme ku všetkým zapísaným zásielkam (t. j. k zásielkam s podacím číslom) vo vnútroštátnom aj medzinárodnom styku. Pohyb zásielky môže sledovať každý, kto pozná jej podacie číslo.

Akú službu môžem využiť, aby som mal potvrdenie, že prijímateľ prevzal zásielku?
Môžete využiť službu Doručenka. Adresát alebo oprávnený prijímateľ potvrdí tlačivo doručenky pri preberaní zásielky dátumom a svojim podpisom. Doručenka sa vám následne vráti späť v lehote prepravy D+4 (t.j. najneskôr štvrtý pracovný deň po dni prevzatia zásielky, ku ktorej sa doručenka vzťahuje). Obálku s Doručenkou si môžete zakúpiť na každej pošte alebo na www.skclub.sk. Ak nemáte k dispozícii obálku s doručenkou, môžete o tlačivo doručenky požiadať na pošte. Pošta vám ho vydá bezplatne. Tlačivo sa používa k zásielke, ktorá sa na adresnej strane označí poznámkou Doručenka. Cena za službu je uvedená v Tarife.

Ako  mám postupovať, ak chcem zriadiť dispozičné služby (napr. Splnomocnenie, Časové doposielanie...) pre svoje neplnoleté deti, prípadne osoby zbavené spôsobilosti na právne úkony?                                                                                                                Zákonný zástupca neplnoletých detí alebo osôb zbavených spôsobilosti na právne úkony môže požiadať o zriadenie dispozičných služieb prostredníctvom Žiadosti o doplnkové a dispozičné služby. Mená a priezviská týchto osôb (resp. ďalšie údaje)  uvedie zákonný zástupca v Prílohe tlačiva, ktoré spolu so Žiadosťou o doplnkové a dispozičné služby podá na ktorejkoľvek pošte.

Zásielky na dobierku späť

Čo v prípade, ak mi neboli pripísané na účet peniaze za dobierku?
Dôvodov, prečo neboli pripísané peniaze za dobierku, môže byť niekoľko:

 • adresát si zásielku ešte neprevzal a zásielka je uložená na pošte (štandardná úložná doba zásielky na pošte je 18 dní),
 • adresát si zásielku neprevzal počas úložnej doby a zásielka vám bude / bola vrátená.

Ak predpokladáte, že zásielka už bola prevzatá, od dátumu prevzatia už uplynuli minimálne 3 dni a peniaze nemáte na účte, odporúčame vám zahájiť reklamačné konanie podaním Reklamačného listu na ktorejkoľvek pošte alebo prostredníctvom aplikácie ePodací hárok (pre zásielky so službou dobierka podané s ePodacím hárkom).

Ako poslať zásielky na dobierku?
Na podacej potvrdenke  vyznačte typ a sumu dobierky, v prípade dobierky na účet uveďte aj číslo účtu, na ktoré má byť dobierková suma pripísaná. Na zásielke je potrebné uviesť poznámku „dobierka na adresu“ alebo "dobierka na účet“ podľa toho, o aký typ dobierky sa jedná a tiež sumu dobierky.

Ako sa dozviem, kedy si môžem prevziať dobierkovú sumu, ktorá mi mala byť vyplatená v hotovosti?
Keď bude vaša zásielka doručená adresátovi, dostanete písomné alebo e-mailové oznámenie (ak ste v podacej potvrdenke uviedli e-mailovú adresu) o vyinkasovanej dobierkovej sume. Dobierkovú sumu  si môžete prevziať na ktorejkoľvek pošte v termíne uvedenom na oznámení (dva mesiace od dodania zásielky adresátovi).

Ako mi bude pripísaná dobierka na účet?
Pošta sprostredkuje pripísanie dobierkovej sumy na uvedený účet jednotlivo t.j. za  každú dobierkovú sumu zvlášť. Máte však možnosť zvoliť si aj úhrnné pripisovanie dobierkových súm, t.j. jednou sumou za všetky zásielky doručené v daný deň.  

Peňažné služby a úhrada za zásielky späť

Dostal som poštový poukaz. Kde si môžem vyzdvihnúť peniaze?
Poštové poukazy vám vyplatíme na ktorejkoľvek pošte v rámci SR.

Čo mám urobiť keď chcem SIPO uhrádzať prostredníctvom vašej služby eSIPO?
Prístup k eSIPO získate po vyplnení registračného formulára v aplikácii eSIPO na stránke www.posta.sk v sekcii eSlužby. Po overení žiadosti zo strany SP, Vám bude povolený prístup k službe, o čom dostanete informáciu emailom.  Na prihlásenie do aplikácie eSIPO používajte prihlasovacie meno, ktorým je evidenčné číslo SIPO a heslo, ktoré ste zadali pri registrácii. Platby prostredníctvom eSIPO môžete uhrádzať, ak ste klientom Tatrabanky, VÚB, Poštovej banky a Slovenskej sporiteľne. Ostatní zákazníci môžu využiť len informačnú funkciu služby eSIPO.

Čo robiť, keď mám na SIPO lístku  okrem zálohových platieb aj preplatok?                       Aj takýto SIPO doklad je potrebné na pošte realizovať, t.j. zaplatiť, alebo si vybrať preplatok, lebo len v takom prípade vie Slovenská pošta rozúčtovať správne všetky položky pre jednotlivé organizácie.

Upozorňujeme, že preplatok je potrebné prevziať ak je vo výške niekoľkých centov!

Neprevzatím výsledného preplatku vznikne rovnaká situácia ako neuhradením celej sumy na úhradu. Ak zákazník doklad nerealizuje (nezaplatí alebo neprevezme preplatok) Slovenská pošta ani jednu z platieb nezaúčtuje a každej organizácii združenej v doklade zasiela informáciu o nerealizovaní platby. 

Opovede na ďalšie otázky k službe SIPO nájdete v zozname často kladených otázok

Ako dlho trvá prevod peňazí prostredníctvom služby EUROGIRO a WESTERN UNION do Českej republiky?
Pri využití služby Eurogiro je maximálna lehota na pripísanie peňazí banke/pošte, ktorá je členom EUROGIRO NETWORK 4 pracovné dni.
Pri využití služby Western Union sú bežné prevody peňažných prostriedkov obvykle k dispozícii na vyzdvihnutie prijímateľom do pár minút, v závislosti od otváracích hodín miesta, kde budú peniaze vyplatené. Ak je k dispozícii služba “Next Day” (Nasledujúci deň) alebo “2 Day” (O dva dni), peňažné prostriedky budú k dispozícii na vyzdvihnutie prijímateľom do 24, resp. 48 hodín od momentu ich odoslania (služba „Next Day“ alebo „2 Day“ je dostupná len vo vybraných krajinách sveta).

V našej firme podávame denne niekoľko zásielok a chceli by sme uhrádzať poštovné inak ako v hotovosti. Je to možné?
Áno. Organizáciám ponúka SP viacero možností ako uhradiť poštovné, dôležité však je, aby ste splnili pri vybranom spôsobe úhrady stanovené podmienky. Ako organizácia máte na výber z týchto možností:

 • Výplatný stroj
 • Prevod
 • Úver poštovného

V prípade, ak vaša organizácia spĺňa stanovené podmienky k spôsobu úhrady, ktorý ste si vybrali, vyplňte Žiadosť o povolenie na vybraný spôsob úhrady cien a podajte ju na ktorejkoľvek pošte, prostredníctvom prideleného obchodníka Slovenskej pošty alebo na Zákazníckom servise SP. Pošta vám po zaevidovaní žiadosti a schválení náležitostí potrebných na používanie vybraného spôsobu úhrady vystaví povolenie.

Čo urobiť, ak firma zmení číslo účtu ale má ešte zásobu poštových poukazov na ktorých je vytlačené staré číslo účtu?
Prostredníctvom služby  „Pripísanie sumy na iný účet“ je možné presmerovať pripísanie poukázanej sumy na iný účet ako je účet adresáta uvedený na poštovom poukaze.  Službu zabezpečuje SP k Poštovým poukazom na účet  a Poštovým poukazom ekonomickým na základe písomnej Žiadosti adresáta.

O službu môže adresát požiadať:

 • podaním žiadosti na ktorejkoľvek pošte,
 • zaslaním žiadosti na adresu: Slovenská pošta, a.s., Lovinského 35, 817 11 Bratislava.

Adresát v žiadosti uvedie číslo účtu, na ktorý požaduje sprostredkovávať pripísanie poukazovaných súm, a to počas obdobia, ktoré v žiadosti určí.

Adresát je povinný o zriadenie / zrušenie služby požiadať minimálne 5 dní pred dátumom účinnosti požadovanej zmeny.

Storno zásielkyspäť

Pri akých zásielkach môžem požiadať o službu Storno zásielky?                                       O službu storno zásielky môže požiadať iba odosielateľ zásielky. O storno je možné požiadať pre zásielky: listy, reklamné adresované zásielky, balíčky, doporučené listy, úradné zásielky, poistené listy, balíky, expres zásielky a pre všetky druhy poštových poukazov. 

Ako môžem požiadať o službu?                                                                                         
Ak je predpoklad, že zásielka ešte neodišla z podacej pošty, resp. nebola odoslaná ePotvrdenka (žiadosť o storno podáva zákazník v ten istý deň, ako bol realizovaný podaj zásielky), zákazník požiada  o službu  „Storno zásielky na podaji“ ak už bola zásielka z podacej pošty odoslaná, resp. bola odoslaná ePotvrdenka, a zásielka nebola ešte dodaná môže odosielateľ požiadať “Storno zásielky na dodaji“.O službu môže odosielateľ požiadať:                                            

 • ústne/písomne na pošte / oblastnom uzle, na ktorej/ -om bola zásielka podaná,

 • prostredníctvom interaktívneho formulára na www.posta.sk,

 • telefonicky na Zákazníckom servise SP,

 • e-mailom na adrese stornozasielky@slposta.sk,

 • e-mailom na adrese oblastného uzla, na ktorom bola expres zásielka podaná (len odosielatelia s uzatvorenou zmluvou).

  Zapísanú zásielku (zásielku, ku ktorej bola vystavená podacia potvrdenka) je potrebné identifikovať podacím číslom, ostatné zásielky adresnými údajmi odosielateľa a adresáta.                        

Kde si môžem stornovanú zásielku vyzdvihnúť?                                                                
Ak zásielka ešte nebola z podacej pošty odoslaná, vráti Slovenská pošta zásielku ihneď. V prípade, ak je zásielka vrátená z prepravy alebo z dodávacej pošty, Slovenská pošta vráti odosielateľovi stornovanú zásielku po preukázaní a overení totožnosti do 5 pracovných dní od dňa podania žiadosti. Poplatok za poskytnutie služby zaplatí odosielateľ pri prevzatí zásielky na pošte.

Elektronické oznamovanie zásielokspäť

Ako môžem požiadať o službu Elektronické oznamovanie zásielok  (eOZ)?            Aktivácia služby je veľmi jednoduchá. Stačí, ak ste držiteľ poštovej karty, vypíšete Žiadosť o Elektronické oznamovanie zásielok/ Žiadosť o Elektronické oznamovanie zásielok - organizácia a podáte ju osobne na vybranej pošte.

Môžem mať zriadenú službu eOZ aj na adrese prechodného pobytu?                           
Áno. Pre každú adresu, kde sa bude poskytovať služba je potrebné podať samostatnú Žiadosť o eOZ

Je možné na jednu žiadosť vybaviť eOZ aj pre ostatných členov domácnosti?
Vzhľadom k tomu, že informácie o poštových zásielkach sú v zmysle platnej legislatívy predmetom poštového tajomstva, tieto sme oprávnení sprístupniť len adresátovi zásielky. Z uvedeného dôvodu je potrebné, aby každý plnoletý adresát požiadal o službu eOZ samostatne. V prípade neplnoletých detí však platí, že ich zákonný zástupca môže jednou žiadosťou  požiadať o zriadenie služby nielen za seba, ale aj za svoje deti.

Môže  vybaviť  za mňa  eOZ niekto iný?                                                                               Áno. Žiadosť o eOZ môže namiesto žiadateľa vybaviť na pošte aj osoba, ktorú žiadateľ na tento úkon splnomocnil. Podpis splnomocniteľa musí byť overený oprávneným orgánom.

Kto môže  podať žiadosť o eOZ pre organizáciu?                                                    
Žiadosť o eOZ – organizácia môže podať štatutárny orgán organizácie, splnomocnenec, poverená osoba za organizáciu a zástupca (disponent).

Medzinárodné služby späť

Ako mám postupovať, keď chcem, aby mi osoba zo zahraničia poslala zásielku a nemusela za ňu platiť?
Využiť môžete medzinárodnú odpovedku, ktorú zakúpite na ktorejkoľvek pošte. Zakúpenú odpovedku zašlete v obálke adresátovi, ktorý ju v zahraničí vymení za známky.

Iné otázky späť

Chcel by som pracovať vo vašej spoločnosti. Čo preto môžem urobiť?
Pokiaľ máte záujem pracovať pre Slovenskú poštu, môžete sa zaregistrovať do našej databázy prostredníctvom registračného formulára na stránke kariera.posta.sk.

Mobilná verzia