SEPA

 •  

Cieľom SEPA (Single Euro Payments Area - Jednotná oblasť platieb v eurách) je zjednotenie pravidiel a štandardov pri realizácii bezhotovostných platieb vo všetkých SEPA krajinách (krajiny Európskej únie plus Island, Nórsko, Lichtenštajnsko, Švajčiarsko a Monako).

Slovenská republika je jednou zo „SEPA“ krajín, týkajú sa jej teda všetky pravidlá dané Európskou úniou. Týmto pravidlám prispôsobila svoje služby aj Slovenská pošta.

Informácie pre firmy

Zmeny v poštovom platobnom styku

Nové Technické parametre
 • Po 1.2.2014 sa budú používať nové aj pôvodné štruktúry súborov (nové štruktúry sa budú môcť používať až od 1.2.2014).
 • Od 1.2.2014 sa budú pri PP na účet poskytovať výstupné súbory v pôvodnej aj v novej štruktúre súčasne (pre ďalšie spracovanie si môže zákazník vybrať ten súbor, ktorý mu vyhovuje, teda na ktorý má nastavené svoje IS).
 • Od 1.2.2014 sa budú pri PP na výplatu poskytovať výstupné súbory v pôvodnej aj v novej štruktúre súčasne a prijímať vstupné súbory v oboch štruktúrach (zákazník bude zasielať súbory v takej štruktúre, aká mu viac vyhovuje).
 • Naďalej platí, že poštový platobný styk poskytuje Slovenská pošta len v rámci Slovenska.
Nové vzory dokladov PP na účet a PP ekonomický
 • Nové doklady sa budú môcť používať až od 1.2.2014.
 • Od 1.2.2014 sa budú prijímať nové platobné doklady (s číslom účtu IBAN), ale aj súčasné platobné doklady.

Nové vzory poštových poukazov

PP na účet ručný, 2–dielny

PDF | CDR
Poštový poukaz na účet dvojdielny na ručné vypisovanie údajov.
PP na účet ručný, 3–dielny

PDF | CDR
Poštový poukaz na účet trojdielny na ručné vypisovanie údajov.
PP na účet strojový, 2 – dielny

PDF | CDR
Poštový poukaz na účet dvojdielny na vypisovanie údajov výpočtovou technikou.
PP na účet strojový, 3 – dielny

PDF | CDR
Poštový poukaz na účet trojdielny na vypisovanie údajov výpočtovou technikou.
PP ekonomický

PDF | CDR
Poštový poukaz ekonomický - dvojdielny čiernobiely poukaz. 

Predplatné tlače a Úver poštovného

 • V prípade, ak sa zákazník rozhodne platiť predplatné alebo úver poštovného inkasom, musí udeliť Slovenskej pošte „Mandát“.
 • Zákazníkom bude oznámená budúca realizácia inkasa a zároveň referencia mandátu, CID a všetky potrebné údaje prostredníctvom faktúry.
 • Všetky doteraz zadané povolenia na inkaso ostávajú v platnosti.

Informácie pre občanov

Zmeny v poštovom platobnom styku

 • Naďalej platí, že poštový platobný styk poskytuje Slovenská pošta len v rámci Slovenska.
 • Od 1.2.2014 sa budú prijímať nové platobné doklady (s číslom účtu IBAN), ale aj súčasné platobné doklady.

SIPO

 • Ak bude chcieť zákazník, ktorý doteraz platil SIPO na pošte alebo u doručovateľa, platiť SIPO inkasom z účtu, musí udeliť Slovenskej pošte „Mandát“ (súhlas), aby mohla z jeho účtu inkasovať. Tlačivo mandátu bude dostupné pri priehradkách pošty, kde ho zároveň zákazník vyplnené odovzdá.
 • Všetky doteraz zadané povolenia na inkaso (zákazníci „modrého“ SIPO) ostanú aj naďalej v platnosti.
 • Všetkým zákazníkom, ktorí využívajú platbu SIPO inkasom z účtu, bude oznámená referencia mandátu, CID Slovenskej pošty aj splatnosť inkasa prostredníctvom informatívneho dokladu SIPO.
 • Splatnosť inkasa bude 16. deň v mesiaci, resp. nasledujúci pracovný deň, ak deň splatnosti pripadne na deň pracovného voľna alebo pracovného pokoja.
 • Ak v deň inkasovania peňazí nemá zákazník na účte dostatočnú sumu, inkaso sa nebude automaticky opakovať.
 • Ak zákazník nechce dostávať informatívny doklad SIPO, o zrušenie jeho zasielania môže požiadať písomne na základe tlačiva „Zmeny SIPO“.
 • Ak zákazník zistí pri inkasovaní nezrovnalosť, má právo požiadať o vrátenie inkasovanej sumy do 8 týždňov bez udania dôvodu, vždy však len úhrnnej sumy za všetky SIPO položky spolu. Zákazník však musí počítať s tým, že organizácie, pre ktoré Slovenská pošta platby inkasuje, si budú platby vymáhať iným spôsobom.

 Predplatné tlače

 • V prípade, ak sa zákazník rozhodne platiť predplatné alebo úver poštovného inkasom, musí udeliť Slovenskej pošte „Mandát“.
 • Zákazníkom bude oznámená budúca realizácia inkasa a zároveň referencia mandátu, CID a všetky potrebné údaje prostredníctvom faktúry.
 • Všetky doteraz zadané povolenia na inkaso ostávajú v platnosti.

Súvisiace dokumenty

Mobilná verzia