Ochrana osobných údajov

Základným poslaním Slovenskej pošty, a. s., (ďalej len SP) vyplývajúcim aj zo zákona č. 324/2011 Z. z. o poštových službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov je poskytovanie kvalitných, spoľahlivých a efektívnych poštových služieb na poštovom trhu. Pre úspešné naplnenie tohto poslania je nevyhnutné zabezpečiť adekvátnu ochranu všetkým aktívam SP, zabezpečiť minimalizáciu možných strát v súlade s platnou legislatívou a medzinárodnými štandardmi a normami. Bezpečnosť je neoddeliteľnou súčasťou všetkých činností SP.

Ochrana súkromia v súvislosti so spracúvaním osobných údajov, patrí medzi základné ľudské práva. Chrániť práva fyzických osôb pred neoprávneným zasahovaním do ich súkromného života pri spracúvaní ich osobných údajov je zároveň v súlade s čl. 19 ústavy SR, nakoľko osobné údaje môžeme vnímať ako kľúč do nášho súkromia.

S cieľom zabezpečiť ochranu základných práv a slobôd fyzických osôb v súvislosti so spracúvaním osobných údajov a prispieť k voľnému toku údajov medzi členskými štátmi Európskej únie, bolo prijaté Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46, ktoré nadobudlo účinnosť dňa 24. mája 2016 a platnosť dňa 25. mája 2018. Uvedené nariadenie je všeobecne známe pod názvom „GDPR“ (General Data Protection Regulation).

Nariadenie je podľa článku 288 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ďalej len „ZFEÚ“) všeobecne platný, priamo aplikovateľný právny akt primárneho práva únie, upravujúci pravidlá týkajúce sa ochrany fyzických osôb v súvislosti so spracúvaním osobných údajov a voľného pohybu osobných údajov jednotne pre všetky členské štáty. Z dôvodu dodržania záväzkov Slovenskej republiky vyplývajúcich zo ZFEU bol prijatý nový zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Cieľom nového zákona je harmonizácia právnej úpravy spracúvania osobných údajov fyzických osôb v právnom poriadku Slovenskej republiky s novou komunitárnou právnou úpravou spracúvania a ochrany osobných údajov obsiahnutou v GDPR.

V súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov zo strany SP ako prevádzkovateľa, Vám ako osobe, ktorej osobné údaje spracúvame (ďalej len „dotknutá osoba“) týmto poskytujeme informácie podľa čl. 13 a 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktoré sme koncipovali formou otázok, a to tak, aby tieto informácie boli pre Vás zrozumiteľné, prehľadné a praktické. Vaše osobné údaje budú uchovávané bezpečne, v súlade s bezpečnostnou politikou prevádzkovateľa a sprostredkovateľa a len na dobu nevyhnutnú na splnenie účelu spracúvania. Prístup k Vašim osobným údajom budú mať výlučne osoby poverené prevádzkovateľom na spracúvanie osobných údajov, ktoré ich spracúvajú na základe pokynov prevádzkovateľa, v súlade s bezpečnostnou politikou prevádzkovateľa.

Vaše osobné údaje sú zálohované, v súlade s retenčnými pravidlami SP. Zo zálohovaných úložísk budú Vaše osobné údaje úplne vymazané hneď, ako to v súlade s pravidlami zálohovania bude možné. Osobné údaje uchovávané na záložných úložiskách slúžia na predchádzanie bezpečnostným incidentom, najmä narušeniu dostupnosti údajov v dôsledku bezpečnostného incidentu. SP je povinná zabezpečovať zálohovanie údajov v súlade s bezpečnostnými požiadavkami GDPR a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonom. V súlade s GDPR SP ako prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje v rozsahu a za podmienok ustanovených v osobitných predpisoch, na základe zákonných podmienok, uvedených v čl. 6 GDPR. Spravidla o Vás spracúvame bežnú kategóriu osobných údajov.

1) Kto je prevádzkovateľom Vašich osobných údajov?

    Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99  Banská Bystrica                         
    IČO  36 631 124, DIČ 2021879959       
    IČ DPH  SK 2021879959                 
    Obchodný register Okresného súdu  Banská  Bystrica, Oddiel Sa, vložka č. 803/ S                 

SP má určenú zodpovednú osobu na ochranu osobných údajov, ktorá dohliada na riadne spracúvanie osobných údajov a na ktorú sa môžete kedykoľvek obrátiť.                                       

2) Na aké účely a akom právnom základe spracúvame Vaše osobné údaje ?
K spracúvaniu osobných údajov dochádza z dôvodu plnenia si povinností, ktoré SP ako poštovému podniku vyplývajú:

- zo všeobecne záväzných právnych predpisov,
- zo zmluvných vzťahov s klientom a zmluvnými partnermi,
- z oprávnených záujmov, ktoré sledujeme.

SP ako prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje najmä za účelom:

 1. poskytovania poštových služieb a poštového platobného styku,
 2. poskytovania služby eKolok (resp. centrálny systém evidencie poplatkov), pričom v súlade s „Rozhodnutím komisie o uplatňovaní článku 106 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na štátnu pomoc vo forme náhrady za službu vo verejnom záujme udeľovanej niektorým podnikom povereným poskytovaním služieb všeobecného hospodárskeho významu“ je poskytovanie tejto služby vo verejnom záujme. Túto službu vo verejnom záujme napĺňajú podľa zákonných povinností a aj ďalších zmluvných povinností spoloční prevádzkovatelia systému eKolok, ktorými sú Ministerstvo financií SR a SP,
 3. vybavovania sťažností, reklamácií a iných podaní,
 4. prevencie bezpečnosti, ochrany osôb, majetku a pošte zverených hodnôt – snímanie kamerovým systémom. O umiestnení kamerového systému sú dotknuté osoby informované prostredníctvom varovného označenia, ktoré je umiestnené na viditeľnom mieste na vstupoch do monitorovaných priestorov,
 5. plnenia zmlúv a zmluvných záväzkov a účtovnej agendy (napríklad: verejné obstarávanie tovarov, prác a služieb),
 6. evidencie osôb v ubytovacích zariadeniach, návštev a vstupov do objektov SP,
 7. zabezpečenia duálneho vzdelávania,
 8. poskytovania Bonusového programu Poštová karta,
 9. marketingového oslovovania, propagácie SP a jej produktov, realizácie projektu Vianočná pošta,
 10. správy registratúry.

Právnym základom spracúvania osobných údajov je:

 1. zákon č. 324/2011 Z. z. o poštových službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon o poštových službách), zákon č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý oprávňuje SP vykonávať identifikáciu a overenie identifikácie klienta pri vykonávaní obchodnej operácie, ktorej hodnota dosiahne najmenej 1000 €,
 2. zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, zákon č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení neskorších predpisov,
 3. zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov, zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákon č. 540/2007 Z. z. o audítoroch, audite a dohľade nad výkonom auditu a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 4. oprávnený záujem prevádzkovateľa  podľa čl. 6 ods.1 písm. f) GDPR, zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (§ 13, ods. 4), zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov,
 5. zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov,  zákon č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a iných právnych predpisov,
 6. oprávnený záujem prevádzkovateľa podľa čl. 6, ods. 1, písm. f) GDPR, zákon č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov,
  zákon č. 454/2004 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov,
 7. zákon č. 61/ 2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 8. plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba podľa čl. 6, ods.1, písm. b) GDPR,
 9. oprávnený záujem prevádzkovateľa podľa čl. 6, ods.1, písm. f) GDPR alebo vyjadrenie súhlasu dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov na jeden alebo viacero účelov. 
 10. zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Na zabezpečenie poskytovania poštových služieb je možné využiť mobilnú aplikáciu „Slovenská pošta“, pre ktorú platia tieto informácie o ochrane osobných údajov pri jej používaní:

Manuálne pridanie čísla zásielky
Aplikácia ukladá tieto údaje na serveroch SP, pre zobrazenie ich aktuálneho stavu a pre získanie rozšírených informácií k zásielkam. Tieto údaje nie sú poskytované tretím stranám.

Email a telefónne číslo
Aplikácia po aktivácii služby Overenie adresáta ukladá tieto údaje na serveroch SP. Zásielky, pri ktorých odosielateľ uvedie Vaše telefónne číslo alebo email uvedený v aplikácii, sa Vám automaticky zobrazia v sekcii „Zásielky“. Tieto údaje nie sú poskytované tretím stranám.

Údaje o polohe - Pošty a BalíkoBOXy
Aplikácia po udelení súhlasu o monitorovaní polohy počas používania aplikácie zobrazí zoznam najbližších pôšt a BalíkoBOXov od aktuálnej polohy používateľa. Tieto údaje nie sú ukladané, spracovávané, ani poskytované tretím stranám.

Údaje o polohe - Notifikácie o zásielke uloženej vo vašej blízkosti
Aplikácia po udelení súhlasu o monitorovaní polohy, aj keď je aplikácia zatvorená alebo nepoužívaná, zasiela notifikácie, ak sa nachádzate v blízkosti pošty alebo BalíkoBOXu, kde máte uložené zásielky. Tieto údaje nie sú ukladané, spracovávané, ani poskytované tretím stranám.

Model zariadenia, verzia operačného systému a verzia aplikácie
Aplikácia ukladá tieto údaje na serveroch SP, pre účely presnejšej identifikácie pri riešení technických problémov. Tieto údaje nie sú poskytované tretím stranám.

Vaše osobné údaje môžeme spracúvať tiež v rámci plnenia povinností SP ako zamestnávateľa, ak ste napr. rodinným príslušníkom zamestnanca SP alebo jemu blízkou osobou.
Na našom webe používame cookies za účelom zlepšenia kvality poskytovaných služieb.

SP ako sprostredkovateľ spracúva Vaše osobné údaje na základe pokynov prevádzkovateľov dohodnutých v sprostredkovateľských zmluvách v zmysle čl. 28 a 29 GDPR najmä za účelom:

 1. doručovania dôchodkov,
 2. poskytovania elektronických služieb štátu,
 3. poskytovania SIPO,
 4. poskytovania služieb 365.bank, a. s.,
 5. poskytovania platobného styku pre spoločnosť SKPAY, a. s., (ePoukaz, napríklad na úhradu faktúry za telekomunikačné služby O2),
 6. poskytovania služby Western Union,
 7. poskytovania služieb telekomunikačnej spoločnosti SWAN,
 8. sprostredkovania prihlášky (prípadne zmeny a odhlášky) do Evidencie platiteľov úhrady podľa platného zákona o úhrade za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska,
 9. poskytovania služieb spoločnosti TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s.,
 10. poskytovania služby hybridnej pošty,
 11. uzatvárania zmlúv o vydaní Karty a poskytnutí Platobnej funkcionality „Poštovej karty",
 12. vykonávania finančného sprostredkovania pre Union poisťovňu, a. s.

V rámci uzatvárania zmlúv medzi SP a zákazníkmi dochádza k spracúvaniu osobných údajov za účelom plnenia povinnosti SP vyplývajúcich z právnych predpisov (daňových zákonov a prípadne ďalších verejno-právnych predpisov).

SP taktiež spracúva kontaktné osobné údaje svojich zákazníkov, t. j. email a telefónne číslo. Tieto kontaktné údaje SP získava pri poskytovaní niektorých produktov a služieb, keď je opodstatnené ich využitie v prospech zákazníka, napr. eshop, ePodací hárok, elektronické oznamovanie zásielok, sledovanie pohybu zásielok cez mobilnú aplikáciu a prípadne ďalšie. V prípadoch, keď SP potrebuje spracúvať identifikačné osobné údaje z dôvodu výkonu a obhajoby svojich právnych nárokov (reklamačné konanie, riešenie súdnych sporov) sa jedná o spracúvanie osobných údajov na účely oprávnených záujmov SP.

Oprávneným záujmom SP je aj oslovenie svojich zmluvných zákazníkov s marketingovými ponukami, vychádzajúc zo zohľadnenia primeraného očakávania zákazníkov voči SP. To znamená, že SP nemusí na také oslovovanie mať súhlas zákazníka. V prípade, ak zákazník proti takému osloveniu bude písomne namietať, SP už nebude zákazníka marketingovo oslovovať.

3) Aké subjekty majú prístup k Vašim osobným údajom?
Pre zaistenie riadneho fungovania SP majú prístup k osobným údajom aj tretie subjekty. Ide najmä o poskytovateľov IT služieb (poskytovatelia cloudových služieb, tvorcovia elektronických aplikácií...), služieb likvidácie papierových nosičov, audítorov a ďalšie osoby, ktoré poskytujú služby pre SP a s ktorými má SP uzavreté korektné zmluvy o spracúvaní osobných údajov v súlade s GDPR vrátane subjektov, ktorým poskytnutie osobných údajov vyplýva zo zákona (príslušníkom Policajného zboru ako aj orgánom činným v trestnom konaní).

4) Uskutočňuje SP prenos osobných údajov do tretích krajín?
SP elektronicky prenáša adresné osobné údaje adresátov a odosielateľov do krajín, ktoré sú miestom doručenia zásielok a to za účelom skvalitnenia a urýchlenia doručenia.

5) Aké dlhé obdobie máme uložené Vaše osobné údaje?
Osobné údaje, ktoré SP spracúva na základe zákona o poštových službách v prevádzkových dokladoch a službách uchováva prevažne po dobu 3 rokov, vybrané platobné doklady (poštové poukazy) po dobu 5 rokov. Sťažnosti, reklamácie a iné podania uchováva 5 rokov a evidenciu vstupov do objektov 2 roky.  Doklady k službe eKolok SP uchováva 10 rokov. V niektorých prípadoch na základe iných zákonov na obdobie, ktoré je vyžadované príslušnými právnymi predpismi v súlade so zákonom o archívoch a registratúrach a v súlade s Registratúrnym poriadkom a plánom SP.  

Ak je z Vašej návštevy SP vyhotovený kamerový záznam, ktorý obsahuje všeobecné (bežné) kategórie osobných údajov, bez biometrickej funkcionality a nie je využitý na účely trestného konania alebo konania o priestupkoch, obrazový záznam sa automaticky likviduje v lehote 7 kalendárnych dní (výnimočne 15 kalendárnych dní podľa kapacity disku) odo dňa nasledujúceho po dni, v ktorom bol vyhotovený.

Ak SP spracúva Vaše osobné údaje na základe súhlasu, Vaše osobné údaje budú na daný účel spracúvané po dobu platnosti tohto súhlasu alebo do doby, než súhlas odvoláte Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov, ktoré na jeho základe o Vás SP spracúvala.

6) Aké máte práva v súvislosti so spracúvaním osobných údajov?             

Na základe písomnej žiadosti podanej prostredníctvom každej pobočky pošty máte právo kedykoľvek sa obrátiť na zodpovednú osobu a požadovať informácie a prístup k osobným údajom týkajúcim sa Vás ako dotknutej osoby. Ďalej máte nasledujúce práva:

Odvolať súhlas - v prípadoch, kedy Vaše osobné údaje spracúvame na základe Vášho súhlasu, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Súhlas môžete odvolať oznámením o odvolaní súhlasu elektronicky alebo písomne (na email, resp. adresu zodpovednej osoby). Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov, ktoré na jeho základe o Vás SP spracúvala.

Právo na prístup - máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o Vás máme k dispozícii, ako aj na informácie o tom, ako Vaše osobné údaje spracúvame. Vo väčšine prípadov Vám budú Vaše osobné údaje poskytnuté v písomnej listinnej forme, pokiaľ nepožadujete iný spôsob ich poskytnutia. Ak ste o poskytnutie týchto informácií požiadali elektronickými prostriedkami, budú Vám poskytnuté elektronicky, ak to bude technicky možné.

Právo na opravu - prijímame primerané opatrenia, aby sme zabezpečili presnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií, ktoré o Vás máme k dispozícii. Ak si myslíte, že údaje, ktorými disponujeme sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, neváhajte nás požiadať, aby sme tieto informácie upravili, aktualizovali alebo doplnili.

Právo na výmaz (na zabudnutie) - máte právo nás požiadať o vymazanie Vašich osobných údajov, napríklad v prípade, ak osobné údaje, ktoré sme o Vás získali, už viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu spracúvania. Vaše právo je však potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných okolností. Napríklad, môžeme mať určité právne a regulačné povinnosti, čo znamená, že nebudeme môcť Vašej žiadosti vyhovieť.

Právo na obmedzenie spracúvania - za určitých okolností ste oprávnený nás požiadať, aby sme prestali používať Vaše osobné údaje. Ide napríklad o prípady, keď si myslíte, že osobné údaje, ktoré o Vás máme, môžu byť nepresné alebo keď si myslíte, že už Vaše osobné údaje nepotrebujeme využívať.

Právo na prenosnosť údajov - za určitých okolností máte právo požiadať nás o prenos osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, na inú tretiu stranu podľa Vášho výberu. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré sme od Vás získali na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán.

Právo namietať - máte právo namietať voči spracúvaniu údajov, ktoré je založené na našich legitímnych oprávnených záujmoch. V prípade, ak nemáme presvedčivý legitímny oprávnený dôvod na spracúvanie a Vy podáte námietku, nebudeme Vaše osobné údaje ďalej spracúvať.

Právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov - ak sa domnievate, že Vaše osobné údaje spracúvane nespravodlivo alebo nezákonne, môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, tel. číslo: +421/2/32313214; https://dataprotection.gov.sk mail: statny.dozor@pdp.gov.sk. Ako dotknutá osoba máte právo podať sťažnosť aj akémukoľvek inému dozornému orgánu v členskom štáte Európskej únii, kde máte svoj obvyklý pobyt, miesto výkonu práce alebo kde je miesto údajného porušenia GDPR.

V prípade podania návrhu elektronicky je potrebné, aby spĺňal náležitosti podľa § 19 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).

7) Používame profilovanie a automatizované rozhodovanie pri spracúvaní Vašich osobných údajov?

SP v rámci svojich aktivít nevyužíva automatizované rozhodovanie a profilovanie.

V prípade, ak už dotknutá osoba informáciami disponuje, čo znamená, že jej už boli údaje skoršie poskytnuté, SP jej ich znova poskytovať nemusí. Následne jej však musí poskytnúť tie informácie, ktorými dotknutá osoba nedisponuje.

Ak by ste mali k informáciám o spracúvaní osobných údajov akékoľvek ďalšie otázky môžete sa obrátiť na zodpovednú osobu na emailovej adrese: zodpovedna.osoba@slposta.sk, telefonicky na infolinke 0850 122 413 alebo písomne na adrese:

Slovenská pošta, a.s. 
Odbor ochrany údajov 
Partizánska cesta 9 
975 99  Banská Bystrica

Aktualizované dňa 01.07.2023

Mobilná verzia