Ochrana osobných údajov

Základným poslaním Slovenskej pošty, a. s., (ďalej len SP) vyplývajúcim aj zo zákona č. 324/2011 Z. z. o poštových službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov je poskytovanie kvalitných, spoľahlivých a efektívnych poštových služieb na poštovom trhu. Pre úspešné naplnenie tohto poslania je nevyhnutné zabezpečiť adekvátnu ochranu všetkým aktívam SP, zabezpečiť minimalizáciu možných strát v súlade s platnou legislatívou a medzinárodnými štandardmi a normami. Bezpečnosť je neoddeliteľnou súčasťou všetkých činností SP.

Ochrana súkromia v súvislosti so spracúvaním osobných údajov, patrí medzi základné ľudské práva. Chrániť práva fyzických osôb pred neoprávneným zasahovaním do ich súkromného života pri spracúvaní ich osobných údajov je zároveň v súlade s čl. 19 ústavy SR, nakoľko osobné údaje môžeme vnímať ako kľúč do nášho súkromia.

S cieľom zabezpečiť ochranu základných práv a slobôd fyzických osôb v súvislosti so spracúvaním osobných údajov a prispieť k voľnému toku údajov medzi členskými štátmi Európskej únie, bolo prijaté Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46, ktoré nadobudlo účinnosť dňa 24. mája 2016 a platnosť dňa 25. mája 2018. Uvedené nariadenie je všeobecne známe pod názvom „GDPR“ (General Data Protection Regulation).

Nariadenie je podľa článku 288 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ďalej len „ZFEÚ“) všeobecne platný, priamo aplikovateľný právny akt primárneho práva únie, upravujúci pravidlá týkajúce sa ochrany fyzických osôb v súvislosti so spracúvaním osobných údajov a voľného pohybu osobných údajov jednotne pre všetky členské štáty. Z dôvodu dodržania záväzkov Slovenskej republiky vyplývajúcich zo ZFEU bol prijatý nový zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Cieľom nového zákona je harmonizácia právnej úpravy spracúvania osobných údajov fyzických osôb v právnom poriadku Slovenskej republiky s novou komunitárnou právnou úpravou spracúvania a ochrany osobných údajov obsiahnutou v GDPR.

V súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov zo strany SP ako prevádzkovateľa, Vám ako osobe, ktorej osobné údaje spracúvame (ďalej len „dotknutá osoba“) týmto poskytujeme informácie podľa článkov 13 a 14 GDPR, ktoré sme koncipovali formou otázok, a to tak, aby tieto informácie boli pre Vás zrozumiteľné, prehľadné a praktické:

1) Kto je prevádzkovateľom Vašich osobných údajov?

    Slovenská pošta, a. s.
    Partizánska cesta 9                                
    975 99 Banská Bystrica                         
    IČO  36 631 124, DIČ 2021879959       
    IČ DPH  SK 2021879959                 
    Obchodný register Okresného súdu  Banská  Bystrica, Oddiel Sa, vložka č. 803/ S           

Naša spoločnosť má zodpovednú osobu na ochranu osobných údajov, ktorá dohliada na riadne spracúvanie osobných údajov a na ktorú sa môžete kedykoľvek obrátiť, a to písomne na adrese Slovenská pošta, a. s., Odbor ochrany údajov, Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, alebo elektronicky na adrese zodpovedna.osoba@slposta.sk.                       

2) Prečo spracúvame Vaše osobné údaje a na aké účely?

SP ako prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje najmä za účelom:

 • poskytovania poštových služieb a poštového platobného styku,
 • poskytovania služby eKolok (resp. centrálny systém evidencie poplatkov), pričom v súlade s „Rozhodnutím komisie o uplatňovaní článku 106, ods. 2 ZFEÚ na štátnu pomoc vo forme náhrady za službu vo verejnom záujme udeľovanej niektorým podnikom povereným poskytovaním služieb všeobecného hospodárskeho významu“ je poskytovanie tejto služby vo verejnom záujme. Túto službu vo verejnom záujme napĺňajú podľa zákonných povinností a aj ďalších zmluvných povinností spoloční prevádzkovatelia systému eKolok, ktorými sú Ministerstvo financií SR a SP.,
 • vybavovania sťažností, reklamácií a iných podaní,
 • prevencie bezpečnosti, ochrany osôb, majetku a pošte zverených hodnôt – Snímanie kamerovým systémom,
 • plnenia zmlúv a zmluvných záväzkov a účtovnej agendy,
 • evidencie osôb v ubytovacích zariadeniach, návštev a vstupov do objektov SP,
 • zabezpečenia duálneho vzdelávania,
 • poskytovania Bonusového programu Poštová karta,
 • marketingového oslovovania, propagácia SP a jej produktov,

Právnym základom spracúvania osobných údajov je:

 • zákon č. 324/2011 Z. z. o poštových službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon o poštových službách),
 • zákon č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý oprávňuje SP vykonávať identifikáciu a overenie identifikácie klienta pri vykonávaní obchodnej operácie, ktorej hodnota dosiahne najmenej 1 000 €,
 • zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov ,
 • zákon č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení neskorších predpisov,
 • zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov,
 • zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov,
 • zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov,
 • zákon č. 540/2007 Z. z. o audítoroch, audite a dohľade nad výkonom auditu a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení      niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 • oprávnený záujem prevádzkovateľa  podľa čl. 6 ods.1 písm. f) GDPR,
 • zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (§ 13, ods. 4),
 • zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov,
 • zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov,  zákon č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a iných právnych predpisov,
 • oprávnený záujem prevádzkovateľa podľa čl. 6, ods. 1, písm. f) GDPR ,
 • zákon č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov,
 • zákon č. 454/2004 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov,
 • zákon č. 61/ 2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy podľa čl. 6, ods.1, písm. b),
 • oprávnený záujem prevádzkovateľa podľa čl. 6, ods.1, písm. f) GDPR alebo dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním osobných údajov na jeden alebo viacero účelov. Udelený súhlas, môžete kedykoľvek odvolať na obchodnom mieste SP alebo prostredníctvom písomnej žiadosti na korešpondenčnej adrese - Slovenská pošta, a. s., Oddelenie back office pobočkovej siete (BOPS), Komenského 16, 975 88 Banská Bystrica.

SP spracúva osobné údaje aj ako sprostredkovateľ na základe pokynov prevádzkovateľov dohodnutých v sprostredkovateľských zmluvách v zmysle čl. 28 a 29 GDPR.

3) SP ako sprostredkovateľ spracúva osobné údaje najmä na:

 • doručovanie dôchodkov a vyplatenie dávok,
 • poskytovanie elektronických služieb štátu (IOMO) ,
 • poskytovanie SIPO a SIPO poistenia,
 • poskytovanie služieb Poštovej banky, a. s.,
 • poskytovanie platobného styku pre SPPS, a. s.,(ePoukaz, napríklad na úhradu faktúry za telekomunikačné služby O2)
 • poskytovanie služby Western Union,
 • poskytovanie služieb telekomunikačnej spoločnosti SWAN,
 • sprostredkovanie prihlášky (prípadne zmeny a odhlášky) do Evidencie platiteľov úhrady podľa platného zákona o úhrade za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska,
 • poskytovanie služieb TIPOS,
 • poskytovanie služby hybridnej pošty,
 • uzatváranie zmlúv o vydaní Karty a poskytnutí Platovnej funkcionality „Poštovej karty".

V rámci uzatvárania zmlúv medzi SP a zákazníkmi dochádza k spracúvaniu osobných údajovza účelom plnenia povinnosti SP vyplývajúcich z právnych predpisov (daňových zákonov a prípadne ďalších verejno-právnych predpisov).

SP taktiež spracúva kontaktné osobné údaje svojich zákazníkov nad rámec uvedených v zákone o poštových službách , t. j. email a telefónne číslo, na základe oprávnených záujmov prevádzkovateľa v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR. Tieto kontaktné údaje SP získava pri poskytovaní niektorých produktov a služieb, keď je opodstatnené ich využitie v prospech zákazníka, napr. eshop, ePodací hárok, elektronické oznamovanie zásielok, sledovanie pohybu zásielok cez mobilnú aplikáciu a prípadné ďalšie. V prípadoch, keď SP potrebuje spracúvať identifikačné osobné údaje z dôvodu výkonu a obhajoby svojich právnych nárokov (reklamačné konanie, riešenie súdnych sporov) tiež sa jedná o spracúvanie osobných údajov na účely oprávnených záujmov SP.

Oprávneným záujmom SP je aj oslovenie svojich zmluvných zákazníkov s marketingovými ponukami, vychádzajúc zo zohľadnenia primeraného očakávania zákazníkov voči SP. To znamená že SP nemusí na také oslovovanie mať súhlas zákazníka. V prípade, ak zákazník proti takému osloveniu bude písomne namietať, SP už nebude zákazníka marketingovo oslovovať.

4) Aké subjekty majú prístup k Vašim osobným údajom?

Pre zaistenie riadneho fungovania našej spoločnosti majú prístup k osobným údajom aj tretie subjekty. Ide najmä o poskytovateľov IT služieb, služieb likvidácie papierových nosičov, audítorov a ďalšie osoby, ktorí poskytujú služby pre SP a s ktorými má SP uzavreté korektné zmluvy o spracúvaní osobných údajov vrátane subjektov, ktorým poskytnutie osobných údajov vyplýva zo zákona.

5) Uskutočňuje SP prenos osobných údajov do tretích krajín?

SP elektronicky prenáša adresné osobné údaje adresátov a odosielateľov do krajín, ktoré sú miestom doručenia zásielok a to za účelom skvalitnenia a urýchlenia doručenia.

6) Aké dlhé obdobie máme uložené Vaše osobné údaje?

Osobné údaje, ktoré SP spracúva na základe zákona o poštových službách v prevádzkových dokladoch a službách uchováva prevažne po dobu troch rokov. V niektorých prípadoch na základe iných zákonov na obdobie, ktoré je vyžadované príslušnými právnymi predpismi v súlade so zákonom o archívoch a registratúrach.  

Osobné údaje poskytnuté na marketingové účely na základe súhlasu sú uchovávané v súlade so zmluvou o poskytnutí Bonusového programu (Poštová karta). 

7) Aké máte práva v súvislosti so spracúvaním osobných údajov?             

Máte právo kedykoľvek sa obrátiť na osobu, ktorá je v SP zodpovedná za ochranu osobných údajov a požadovať informácie a prístup k osobným údajom týkajúcich sa Vás ako dotknutej osoby. Ďalej máte právo na opravu nepresných a neúplných osobných údajov, právo na vymazanie osobných údajov, právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať proti spracúvaniu a právo na prenosnosť osobných údajov, právo na odvolanie súhlasu, právo na uplatnenie námietky proti profilovaniu a automatizovanému rozhodovaniu, právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov SR.

8) Používame profilovanie a automatizované rozhodovanie pri spracúvaní Vašich osobných údajov?

SP v rámci svojich aktivít nevyužíva automatizované rozhodovanie a profilovanie.

V prípade záujmu o podrobnejšie informácie nás neváhajte kontaktovať e-mailom na adrese zodpovedna.osoba@slposta.sk, telefonicky na infolinke 0850 122 413 alebo písomne na adrese: Slovenská pošta, a. s., Odbor ochrany údajov, Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica.

Aktualizované dňa 20.8.2019

 

Mobilná verzia