Ochrana osobných údajov

Základným poslaním Slovenskej pošty, a. s., (ďalej len SP) vyplývajúcim aj so zákona č. 324/2011 Z. z. o poštových službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov je poskytovanie kvalitných, spoľahlivých a efektívnych poštových služieb na poštovom trhu. Pre úspešné naplnenie tohto poslania je nevyhnutné zabezpečiť adekvátnu ochranu všetkým aktívam SP, zabezpečiť minimalizáciu možných strát v súlade s platnou legislatívou a medzinárodnými štandardmi a normami. Bezpečnosť je neoddeliteľnou súčasťou všetkých činností SP.

Ochrana súkromia v súvislosti so spracúvaním osobných údajov, patrí medzi základné ľudské práva. Chrániť práva fyzických osôb pred neoprávneným zasahovaním do ich súkromného života pri spracúvaní ich osobných údajov je zároveň v súlade s čl. 19 ústavy SR, nakoľko osobné údaje môžeme vnímať ako kľúč do nášho súkromia.

S cieľom zabezpečiť ochranu základných práv a slobôd fyzických osôb v súvislosti so spracúvaním osobných údajov a prispieť k voľnému toku údajov medzi členskými štátmi Európskej únie, bolo prijaté Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46, ktoré nadobudlo účinnosť dňa 24. mája 2016 a uplatňovať sa začne dňa 25. mája 2018, uplynutím dvojročného prechodného obdobia. Uvedené nariadenie je všeobecne známe pod názvom „GDPR“ (General Data Protection Regulation).

Nariadenie je podľa článku 288 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ďalej len „ZFEU“) všeobecne platný, priamo aplikovateľný právny akt primárneho práva únie, upravujúci pravidlá týkajúce sa ochrany fyzických osôb v súvislosti so spracúvaním osobných údajov a voľného pohybu osobných údajov jednotne pre všetky členské štáty. Z dôvodu dodržania záväzkov Slovenskej republiky vyplývajúcich zo ZFEU bol prijatý nový zákon č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Cieľom nového zákona je harmonizácia právnej úpravy spracúvania osobných údajov fyzických osôb v právnom poriadku Slovenskej republiky s novou komunitárnou právnou úpravou spracúvania a ochrany osobných údajov obsiahnutou v GDPR.

V súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov zo strany SP ako prevádzkovateľa, Vám ako osobe, ktorej osobné údaje spracúvame (ďalej len „dotknutá osoba“) týmto poskytujeme informácie podľa článkov 13 a 14 GDPR, ktoré sme koncipovali formou otázok, a to tak, aby tieto informácie boli pre Vás zrozumiteľné, prehľadné a praktické:

1) Kto je prevádzkovateľom Vašich osobných údajov?

    Slovenská pošta, a. s.
    Partizánska cesta 9                                
    975 99 Banská Bystrica                         
    IČO  36 631 124, DIČ 2021879959       
    IČ DPH  SK 2021879959                 
    Obchodný register Okresného súdu  Banská  Bystrica, Oddiel Sa, vložka č. 803/ S           

Naša spoločnosť má zodpovednú osobu na ochranu osobných údajov, ktorá dohliada na riadne spracúvanie osobných údajov a na ktorú sa môžete kedykoľvek obrátiť, a to písomne na adrese Slovenská pošta, a. s., Odbor ochrany údajov, Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, alebo elektronicky na adrese zodpovedna.osoba@slposta.sk.                       

2) Prečo spracúvame Vaše osobné údaje a na aké účely?

SP ako prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje najmä za účelom poskytovania poštových služieb a poštového platobného styku. Právnym základom spracúvania osobných údajov je:

 • zákon č. 324/2011 Z. z. o poštových službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon o poštových službách),
 • zákon č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý oprávňuje SP vykonávať identifikáciu a overenie identifikácie klienta pri vykonávaní obchodnej operácie, ktorej hodnota dosiahne najmenej 1 000 €.  

SP spracúva osobné údaje aj pre marketingové účely, pokiaľ od Vás máme udelený dobrovoľný súhlas. Udelený súhlas, môžete kedykoľvek odvolať na obchodnom mieste SP alebo prostredníctvom písomnej žiadosti na korešpondenčnej adrese - Slovenská pošta, a. s., Oddelenie back office pobočkovej siete (BOPS), Komenského 16, 975 88 Banská Bystrica.

SP spracúva osobné údaje aj ako sprostredkovateľ na základe pokynov prevádzkovateľov dohodnutých v sprostredkovateľských zmluvách v zmysle čl.28 a 29 GDPR.

SP ako sprostredkovateľ spracúva osobné údaje najmä na:

 • doručovanie dôchodkov a vyplatenie dávok,
 • poskytovanie elektronických služieb štátu (IOM) ,
 • poskytovanie SIPO,
 • poskytovanie služieb Poštovej banky, a. s.,
 • poskytovanie platobného styku pre SPPS, a. s.,
 • poskytovanie služby Western Union,),
 • vybavenie žiadostí o vrátenie súdnych a správnych poplatkov resp. o vyplatenie výdavkov,
 • poskytovanie služieb telekomunikačnej spoločnosti SWAN,
 • sprostredkovanie prihlášky (prípadne zmeny a odhlášky) do Evidencie platiteľov úhrady podľa platného zákona o úhrade za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska.

3) Aké máme oprávnené záujmy pre spracúvanie osobných údajov?

Na základe oprávnených záujmov SP spracúva osobné údaje:

 • na marketingové účely  (Poštová karta – Bonusový program),
 • na účely prevencie bezpečnosti, ochrany osôb, majetku a pošte zverených hodnôt (Kamerové systémy)

4) Aké subjekty majú prístup k Vašim osobným údajom?

Pre zaistenie riadneho fungovania našej spoločnosti majú prístup k osobným údajom aj tretie subjekty. Ide najmä o poskytovateľov IT služieb, služieb likvidácie papierových nosičov, audítorov a ďalšie osoby, ktorí poskytujú služby pre Slovenskú poštu a s ktorými máme uzavreté korektné zmluvy o spracúvaní osobných údajov.

5) Uskutočňuje Slovenská pošta prenos osobných údajov do tretích krajín?

SP elektronicky prenáša adresné osobné údaje adresátov a odosielateľov do krajín, ktoré sú miestom doručenia zásielok a to za účelom skvalitnenia a urýchlenia doručenia.

6) Aké dlhé obdobie máme uložené Vaše osobné údaje?

Osobné údaje, ktoré SP spracúva na základe zákona o poštových službách v prevádzkových dokladoch a službách uchováva prevažne na dobu troch rokov. V niektorých prípadoch na základe iných zákonov na obdobie, ktoré je vyžadované príslušnými právnymi predpismi v súlade so zákonom o archívoch a registratúrach.  

Osobné údaje poskytnuté na marketingové účely na základe súhlasu sú uchovávané v súlade so zmluvou o Bonusovom programe (Poštová karta). 

7) Aké máte práva v súvislosti so spracúvaním osobných údajov?             

Máte právo kedykoľvek sa obrátiť na osobu, ktorá je v SP zodpovedná za ochranu osobných údajov a požadovať informácie a prístup k osobným údajom týkajúcich sa Vás ako dotknutej osoby. Ďalej máte právo na opravu nepresných a neúplných osobných údajov, právo na vymazanie osobných údajov, právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať proti spracúvaniu a právo na prenosnosť osobných údajov, právo na odvolanie súhlasu, právo na uplatnenie námietky proti profilovaniu a automatizovanému rozhodovaniu, právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov SR.

8) Používame profilovanie a automatizované rozhodovanie pri spracúvaní Vašich osobných údajov?

SP v rámci svojich aktivít nevyužíva automatizované rozhodovanie a profilovanie.

 

V prípade záujmu o podrobnejšie informácie nás neváhajte kontaktovať e-mailom na adrese zodpovedna.osoba@slposta.sk, telefonicky na infolinke 0850 122 413 alebo písomne na adrese: Slovenská pošta, a. s., Odbor ochrany údajov, Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica.

Mobilná verzia