Elektronické colné konanie zásielok do 150 € 

 •  

Od 1. júla 2021 čakajú klientov nové povinnosti pri nákupoch tovaru z tretích krajín. Zruší sa oslobodenie od DPH pri zásielkach s obsahom tovaru, ktorého hodnota nepresahuje 22,- €. Na tovar v týchto zásielkach bude potrebné podať elektronické colné vyhlásenie. Zásielky s obsahom tovaru, ktorého hodnota je od 0,01,- € do 150,- € vrátane nazývame zásielky s nízkou hodnotou.

eColné konanie
Tu môžete začať eColné konanie, ak poznáte číslo zásielky a bolo vám doručené Poštové oznámenie so skladovým číslom (príklad DU1234-56789).

Elektronické colné konanie zásielok s nízkou hodnotou

Nové pravidlá preclievania zásielok do 150,- € sa budú týkať všetkých osôb (právnických aj fyzických), ktoré si objednávajú tovar z tretích krajín. K zrušeniu oslobodenia od DPH dochádza na základe legislatívy Európskej únie. Platiť bude spoločne pre všetky krajiny Európskej únie.

Zásielky s nízkou hodnotou (s obsahom tovaru, ktorého hodnota nepresahuje 150,- EUR) plánuje Slovenská pošta, a.s., spracovať a deklarovať novým spôsobom. Cieľom je plná digitalizácia a automatizácia procesov colného konania, aby bolo možné spracovať desiatky tisíc zásielok denne bez dlhšieho zdržania.

Dôležitú úlohu pri colnom konaní zásielok s nízkou hodnotou budú zohrávať elektronické správy, ktoré zasiela odosielateľ, resp. poštový podnik tretej krajiny, spolu so zásielkou do krajiny určenia. Elektronická správa v sebe obsahuje adresné a colné údaje zásielky. Ak sú elektronické správy kompletné a bez chybných údajov, urýchli sa colné konanie a následne dokáže Slovenská pošta tieto zásielky rýchlejšie spracovať a doručiť adresátovi. Ak však bude elektronická správa k zásielke obsahovať chybné údaje, prípadne budú niektoré údaje nevyplnené, ako napríklad hodnota či druh tovaru, Slovenská pošta bude musieť chýbajúce/chybné údaje doplniť a/alebo komunikovať s adresátom. Môže tiež nastať situácia, že sa colné orgány rozhodnú vykonať kontrolu a v takom prípade bude Slovenská pošta kontaktovať adresáta so žiadosťou o predloženie faktúry z dôvodu kontroly hodnoty tovaru.

Spracovanie a deklarácia zásielok s nízkou hodnotou

Ak hodnota tovaru v zásielke nepresahuje 150,- € (t. j. jedná sa o zásielku s nízkou hodnotou), nie je potrebné aby adresát udelil SP Splnomocnenie/Plnú moc. V colnom konaní zásielok s nízkou hodnotou SP nevystupuje v pozícií colného zástupcu adresáta, nekoná v jeho mene ani ho bez jeho písomného súhlasu nezastupuje. Zásielky s nízkou hodnotou deklaruje SP vo svojom mene a preto nie je potrebné aby adresát udelil SP Splnomocnenie/Plnú moc.

Zásielky, ktoré budú oslobodené od cla (hodnota tovaru do 150,- €), nebudú predmetom zákazov a obmedzení a budú sprevádzané elektronickou správou z tretej krajiny s vyplnenými adresnými a colnými údajmi, SP rýchlo a jednoducho preclí automatizovaným spôsobom. Adresát nemusí SP kontaktovať, nemusí zasielať žiadne dokumenty ani doplňujúce informácie. Preclená zásielka bude adresátovi doručená. Pri jej preberaní uhradí adresát vymeranú DPH a poplatky za služby pošty.

Ak bude elektronická správa k zásielke obsahovať chybné údaje, prípadne budú niektoré údaje nevyplnené, nebude možné vykonať preclenie zásielky automatizovaným spôsobom, SP sa pokúsi doplniť chýbajúce údaje alebo opraviť chybné údaje na základe údajov uvedených na adresnom štítku zásielky. Ak budú údaje dostatočné, SP podá colné vyhlásenie. Adresát nemusí SP kontaktovať, nemusí zasielať žiadne dokumenty ani doplňujúce informácie. Preclená zásielka bude adresátovi doručená. Pri jej preberaní uhradí adresát vymeranú DPH a poplatky za služby pošty.

Ak nebude možné doplniť chýbajúce údaje alebo opraviť chybné údaje na základe údajov uvedených na adresnom štítku zásielky alebo sa colné orgány rozhodnú vykonať kontrolu zásielky, SP bude kontaktovať adresáta a zašle mu Poštové oznámenie. Ak adresát predloží potrebné dokumenty a poskytne požadované údaje, SP podá colné vyhlásenie a preclená zásielka bude adresátovi doručená. Pri jej preberaní uhradí adresát vymeranú DPH a poplatky za služby pošty. Všetky poplatky sú účtované v zmysle platnej Tarify SP.

Elektronické colné vyhlásenie 

pre zásielky s obsahom tovaru, ktorého hodnota nepresahuje 150,- €

Ak zásielka podlieha dovoznému clu (odvodu cla a/alebo DPH), adresát je povinný na dovezený tovar podať elektronické colné vyhlásenie. Podanie elektronického colného vyhlásenia môže za adresáta vybaviť Slovenská pošta, a.s.

Pri elektronickom colnom konaní zásielok s nízkou hodnotou môžu nastať 3 scenáre:

Scenár č. 1:

Adresát nevyjadril nesúhlas s využitím služieb Slovenskej pošty, a.s., a tá vyhotovila colné vyhlásenie, podala ho automatizovaným spôsobom a zásielku prepustila do voľného obehu. Poplatok za podanie elektronického colného vyhlásenia, pri ktorom nebol nutný zásah obsluhy je 2,- € s DPH. Poplatok za podanie elektronického colného vyhlásenia spolu s poplatkom za predĺženie úložnej doby zásielky (ak nastalo) a vymeranú DPH uhradí zákazník pri prevzatí zásielky.

Scenár č. 2:

Adresát nevyjadril nesúhlas s využitím služieb Slovenskej pošty, a.s., a tá sa pokúsila vyhotoviť colné vyhlásenie a podať ho automatizovaným spôsobom. Elektronická správa k zásielke nebola kompletná, automatizované colné konanie neprebehlo. Zásielka je uložená do skladu dočasnej prekážky. Pracovníci SP doplnia chýbajúce údaje. SP podá colné vyhlásenie a zásielka je prepustená do voľného obehu. Poplatok za podanie elektronického colného vyhlásenia, pri ktorom bol nutný zásah obsluhy je 4,- € s DPH. Poplatok za podanie elektronického colného vyhlásenia spolu s poplatkom za predĺženie úložnej doby zásielky (ak nastalo) a vymeranú DPH uhradí zákazník pri prevzatí zásielky.

Scenár č. 3:

Adresát nevyjadril nesúhlas s využitím služieb Slovenskej pošty, a.s., a tá sa pokúsila vyhotoviť colné vyhlásenie a podať ho automatizovaným spôsobom. Elektronická správa k zásielke nebola kompletná, automatizované colné konanie neprebehlo. Zásielka je uložená do skladu dočasnej prekážky. Obsluha sa pokúsila doplniť chybné údaje, doplnenie však nebolo možné úspešne vykonať. Takisto môže byť zásielka uložená do skladu pretože sa colné orgány rozhodli vykonať kontrolu. Na základe kontroly si colné orgány budú vyžadovať predloženie doplňujúcich dokumentov. SP kontaktuje adresáta prostredníctvom Poštového oznámenia (doporučeným listom, e-mailom). Adresát doplní chýbajúce údaje a predloží potrebné dokumenty. SP podá colné vyhlásenie a zásielka je prepustená do voľného obehu. Poplatok za podanie elektronického colného vyhlásenia, pri ktorom bol nutný zásah obsluhy a kontaktovanie adresáta je 9,- € s DPH. Poplatok za podanie elektronického colného vyhlásenia spolu s poplatkom za predĺženie úložnej doby zásielky (ak nastalo) a vymeranú DPH uhradí zákazník pri prevzatí zásielky.

Elektronické colné konanie zásielok do 150,- € zahŕňa:   

 1. Prevzatie zásielky od medzinárodného prepravcu, predloženie zásielky colnému úradu a uskladnenie v  priestoroch Slovenskej pošty v tzv. sklade dočasnej prekážky.
 2. Podanie elektronikého colného vyhlásenia (tzv. JCD) automatizovaným spôsobom, na základe údajov dostupných z elektronických správ sprevádzajúcich zásielky.
 3. Notifikácia – upozornenie adresáta, že mu prišla zásielka z cudziny a vyžiadanie si potrebných dokladov k podanie elektronického colného vyhlásenia. Nenastáva pri všetkých zásielkach.
 4. Urgencia zákazníka v prípade, že nezaslal včas potrebné doklady a dokumenty. Nenastáva pri všetkých zásielkach.
 5. Zabezpečenie colného dlhu colnou zábezpekou.
 6. Výber colných poplatkov od adresáta a ich odvedenie na účet Finančnej správy SR.

Základný poplatok 9,- € s DPH sa vzťahuje na zásielku, pri ktorej bolo nevyhnutné kontaktovať adresáta a manuálne doplniť chýbajúce údaje. Redukovaný poplatok 4,- € s DPH sa vzťahuje na zásielku, pri ktorej bolo nevyhnutné manuálne doplniť chýbajúce údaje. 
Minimálny poplatok 2,- € s DPH sa vzťahuje na zásielku, pri ktorej nebol potrebný zásah obsluhy a colné konanie prebehlo plne automatizovane.

Ako postupovať v prípade, ak nemám záujem o využitie služieb SP pri colnom konaní zásielok s nízkou hodnotou?  

Ak sa adresát rozhodne nevyužiť služby SP a nesúhlasí s tým aby SP preclila jeho zásielku automatizovaným spôsobom, musí SP o tejto skutočnosti informovať najmenej 48 hodín pred príchodom zásielky na územie Slovenska. Adresát môže vyjadriť nesúhlas s automatizovaným colným konaním zaslaním tlačiva ,,Vyjadrenie nesúhlasu,, na e-mailovú adresu odmietnutie.eck150@slposta.sk alebo poštou na adresu miestne príslušného Oddelenia colno-deklaračného:

 • Slovenská pošta, a.s., Oddelenie colno-deklaračné Bratislava, Tomášikova 54, 832 11 Bratislava
 • Slovenská pošta, a.s., Oddelenie colno-deklaračné Žilina, Bytčická 30, 016 90 Žilina 1
 • Slovenská pošta, a.s., Oddelenie colno-deklaračné Banská Bystrica, Zvolenská cesta 36, 978 90 Banská Bystrica 3
 • Slovenská pošta, a.s., Oddelenie colno-deklaračné Košice, Thurzova 3, 046 90 Košice 090

Vzor tlačiva ,,Vyjadrenie nesúhlasu,, je uvedený v časti Súvisiace dokumenty.

Ak sa adresát rozhodne odmietnuť služby SP, colné vyhlásenie podá vo vlastnej réžii (prostredníctvom inej osoby ako Slovenská pošta, a.s., alebo sám). Pre uvoľnenie zásielky zo skladu Slovenskej pošty, a.s., je potrebné, aby ste miestne príslušnému Oddeleniu colno-deklaračnému zaslali číslo MRN colného vyhlásenia k danej zásielke. Ďalšie informácie o tom, ako postupovať v prípade, keď adresát odmietol colno-deklaračné služby SP, môže adresát nájsť v Poštovom oznámení, ktoré mu zašle SP alebo na stránke Finančnej správy SR.

Ak adresát neinformuje SP o svojom rozhodnutí nevyužiť služby SP a nesúhlase s tým aby SP preclila jeho zásielku automatizovaným spôsobom, daná zásielka bude preclená automatizovaným spôsobom.

 

Doplňujúce informácie v prípade, že vám bolo doručené Poštové oznámenie nájdete TU.

Viac informácií o dovoze tovaru a procese preclenia nájdete aj na stránke Finančnej správy.

__________________________________________________________________________
Vážení zákazníci,

chceli by sme vám oznámiť, že z dôvodu prebiehajúcej rekonštrukcie priestorov Colno-deklaračného oddelenia Žilina (CDO ZA), bude služba Osobný odber zásielky na tomto pracovisku až do odvolania nedostupná. Zásielky budú doručované na dodacie pošty. Ďakujeme za pochopenie a ospravedlňujeme sa za vzniknuté komplikácie.
Slovenská pošta, a.s.

___________________________________________________________________________

* V rámci krajín Európskej únie sa colné deklarácie vyžadujú iba k zásielkam z/do oblastí uvedených v zátvorke: Belgicko, Bulharsko, Cyprus, Česká republika, Dánsko (Faerské ostrovy, Grónsko), Estónsko, Fínsko, Francúzsko (Francúzska Polynézia, Francúzska Guayana, Nová Kaledónia, ostrovy: Svätý Pierre a Miquelon, Mayotte, Walis a Futuna, Francúzske južné a antarktické územia, Guadeloupe, Martinique, Réunion) a Monako, Grécko, Holandsko (územia mimo Európy), Chorvátsko, Írsko, Litva, Lotyšsko, Luxembourgsko, Maďarsko, Malta, Nemecko (ostrov Helgoland a územie Büsingen), Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, Slovinsko, Španielsko (Ceuta a Melilla a Kanárske ostrovy), Švédsko a Taliansko.                          

Súvisiace dokumenty:

Mobilná verzia