Elektronické colné konanie od 1. júla 2020  

Zásielky prichádzajúce z krajín mimo Európskej únie a vybraných teritórií EÚ* je potrebné podľa predpisov pred ich doručením adresátovi predložiť na colné konanie v elektronickej forme.

Zásielky nepodliehajúce cluspäť

Ak zásielka nepodlieha dovoznému clu, zákazom a obmedzeniam, bude prepustená na doručenie a súčinnosť adresáta nie je potrebná. Medzi takéto zásielky patria:

 • listové zásielky, ktoré obsahujú len dokumenty, písomnosti
 • zásielky s tovarom obchodného charakteru, pri ktorých úhrnná hodnota obsahu nepresahuje 22 € / zásielka, s výnimkou alkoholických nápojov, toaletných vôd, tabaku a tabakových výrobkov
 • zásielky s tovarom neobchodného charakteru, pri ktorých odosielateľ aj adresát sú fyzické osoby a hodnota obsahu nie je vyššia ako 45 € / zásielka.

Elektronické colné vyhlásenie späť

Ak však zásielka podlieha dovoznému clu (odvodu cla a/alebo DPH), adresát je povinný na dovezený tovar podať elektronické colné vyhlásenie

V tomto prípade je Slovenská pošta pripravená adresáta-fyzickú/súkromnú osobu v colnom konaní za poplatok 9 € s DPH zastupovať, ak ju adresát k tomu splnomocní.  Formulár so splnomocnením mu bude zaslaný spolu s avízom.

 • Ak sú k zásielke pripojené potrebné doklady na výpočet dovozných poplatkov - doklad o hodnote tovaru (napríklad faktúra/pro-forma faktúra, internetová objednávka, výpis z účtu, detail transakcie z www.paypal.com, ktorý obsahuje meno odosielateľa a príjemcu zásielky, počet kusov a hodnota tovaru a poštovného), na základe ktorých colný úrad vydá rozhodnutie a výmer dovozných platieb, Slovenská pošta zásielku doručí adresátovi spolu s rozhodnutím v colnom konaní a vydá adresátovi po uhradení všetkých poplatkov viaznucich na zásielke (colný dlh a poplatky v zmysle Tarify SP
 • Ak nie sú k zásielke pripojené potrebné doklady na výpočet dovozných poplatkov, zásielka je uložená do skladu dočasnej prekážky. Slovenská pošta vyzve adresáta prostredníctvom Poštového oznámenia (doporučeným listom, e-mailom), aby splnomocnil Slovenskú poštu na zastupovanie v colnom konaní a doplnil chýbajúce údaje, resp. zaslal doklady potrebné na výpočet dovozných poplatkov. Po vydaní colného rozhodnutia pošta postupuje ako v bode vyššie.

Čo potrebujete k colnému prejednaniu zásielky? späť

 • Splnomocnenie /Plná moc/ – vyplnený a podpísaný formulár zašlite mailom alebo poštou. Ak ste raz už Splnomocnenie zaslali, nie je potrebné zasielať opätovne,  len v prípade ak by sa vám zmenili údaje napr. adresa, telefonický kontakt, mobilné číslo, e-mail, t. j. údaje, ktoré sú považované za identifikačné
 • Vyhlásenie, že zásielka s podacím číslom a skladovým číslom obsahuje tovar pre súkromné potreby fyzickej / súkromnej osoby
 • Charakteristiku tovaru - o aký tovar ide, na čo je určený, z akého je materiálu a pod.
 • Doklad o platbe (napr. výpis z účtu o platbe za tovar, účet z obchodu, detail z transakcie z www.paypal.com, a pod.) - doklad potvrdzujúci hodnotu a druh tovaru (napr. objednávku, faktúru, proforma faktúru, obrázok z e-shopu, a pod.) - doklad musí obsahovať meno a adresu príjemcu, rozpis, názov a množstvo tovaru, hodnotu tovaru a výšku poštovného
 • V prípade, že ide o zásielku neobchodného charakteru (darček) odosielanú jednou fyzickou osobou inej fyzickej osobe, prosíme zašlite nám vyhlásenie, že ide o darček Vyhlásenie musí rovnako obsahovať presný rozpis položiek spolu s ich cenami.
 • Uvedené informácie prosíme zaslať čo najskôr od obdŕžania Poštového oznámenia / VZOR Poštového oznámenia /. 

V prípade, že Slovenská pošta nemôže zastupovať adresáta v colnom konaní alebo adresát nepožiada / nesplnomocní Slovenskú poštu, aby ho zastupovala, adresát sa zastupuje sám (Centrálny elektronický priečinok Finančnej správy), prípadne môže na zastupovanie splnomocniť inú fyzickú alebo právnickú osobu. Viac informácií nájtete TU.

Pozn.: Pokým zásielka neprejde colnou kontrolou a adresát nedostane Poštové oznámenie, pošta ani colný úrad neposkytujú žiadne informácie.

Colné konanie realizuje Slovenská pošta na štyroch colno-deklaračných oddeleniach (v Bratislave, Žiline, Banskej Bystrici a v Košiciach) bez prítomnosti adresáta. Zásielka podliehajúca colnému konaniu zostáva uložená v sklade dočasnej prekážky 18 kalendárnych dní odo dňa odoslania oznámenia. V prípade potreby môže adresát požiadať Slovenskú poštu o predĺženie úložnej doby zásielky podliehajúcej colnému konaniu, maximálne však na 90 kalendárnych dní. Za predĺženie úložnej doby zásielky je spoplatnené v zmysle Tarify SP.

Ak adresát nesplní požiadavky uvedené v Poštovom oznámení, v dobe určenej v oznámení, resp. v predĺženej úložnej dobe, Slovenská pošta považuje zásielku za nedoručiteľnú.

Po ukončení colného konania a vydaní rozhodnutia zo strany colného úradu je zásielka prepustená na dodanie adresátovi. Zásielka bude vydaná adresátovi až po úhrade všetkých viaznucich poplatkov.

Zastupovanie v elektronickom colnom konaní zahŕňa:   späť

 1. Prevzatie zásielky od medzinárodného prepravcu a uskladnenie v  priestoroch Slovenkej pošty v tzv. sklade dočasnej prekážky.
 2. Notifikácia – upozornenie adresáta, že mu prišla zásielka z cudziny a vyžiadanie si SPLNOMOCNENIA k zastupovaniu v colnom konaní.
 3. Urgencia zákazníka v prípade, že nezaslal včas splnomocnenie k zastupovaniu, či ďalšie nevyhnutné dokumenty pre colné konanie.
 4. Vystavenie elektronickej colnej deklarácie (tzv. JCD) colným deklarantom, ktorý zodpovedá za správnosť vyplnenia colných údajov v JCD.
 5. Výber colných poplatkov od adresáta a ich odvedenie na účet Finančnej správy SR.
 6. Zloženie colnej zábezpeky za dočasné uskladnenie tovaru a colnej zábezpeky za tovar vo voľnom obehu tak zvané viazanie finančných prostriedkov.

Základný poplatok 9 € s DPH sa vzťahuje na zásielku, ktorá v sebe obsahuje až tri položky. Za každú ďalšiu položku v zásielke adresát uhradí 2 € s DPH.

Viac informácií o dovoze tovaru a procese preclenia nájdete aj na stránke Finančnej správy.

 

* V rámci krajín Európskej únie sa vyžadujú colné deklarácie iba k zásielkam z/do týchto oblastí: uvedených v zátvorke: Belgicko, Bulharsko, Cyprus, Česká republika, Dánsko (Faerské ostrovy, Grónsko), Estónsko, Fínsko, Francúzsko (Francúzska Polynézia, Francúzska Guayana, Nová Kaledónia, ostrovy: Svätý Pierre a Miquelon, Mayotte, Walis a Futuna, Francúzske južné a antarktické územia, Guadeloupe, Martinique, Réunion) a Monako, Grécko, Holandsko (územia mimo Európy), Chorvátsko, Írsko, Litva, Lotyšsko, Luxembourgsko, Maďarsko, Malta, Nemecko (ostrov Helgoland a územie Büsingen), Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, Slovinsko, Španielsko (Ceuta a Melilla a Kanárske ostrovy), Švédsko, Taliansko, Veľká Británia, Severné Írsko, Normanské ostrovy a ostrov Man.                                                                                                             späť

Súvisiace dokumenty                                                            

Mobilná verzia