Elektronické colné konanie  

Zásielky podliehajúce colnému dohľadu, prichádzajúce z krajín mimo Európskej únie a vybraných teritórií EÚ* je potrebné podľa predpisov pred ich doručením adresátovi predložiť na colné konanie.

Vážení zákazníci,

Slovenská pošta, a.s., upravila proces spracovania zásielok s obsahom neobchodného tovaru z tretích krajín. Od 1. mája 2023 vám Slovenská pošta, a.s., opäť poskytuje svoje colno-deklaračné služby a ponúka možnosť zastupovania pri podávaní colného vyhlásenia pri zásielkach s obsahom neobchodného tovaru z tretích krajín s hodnotou vyššou ako 45,- €. Ak sa zákazník rozhodne využiť naše služby a splnomocniť nás, Slovenská pošta, a.s., zabezpečí za zákazníka podanie colného vyhlásenia a vykonanie úkonov a formalít súvisiacich s prepustením zásielky do voľného obehu.

Zmena nastala v pozícii, v ktorej bude Slovenská pošta, a.s, zastupovať zákazníka a v spôsobe, akým bude uhrádzaný colný dlh. SP bude zastupovať zákazníka v postavení priameho colného zástupcu, teda bude vystupovať v jeho mene a na jeho účet.

Colný dlh bude uhrádzať zákazník ešte pred doručením zásielky na dodaciu poštu bankovým prevodom priamo na účet Finančnej správy SR. Vyclievacie stredisko pošle zákazníkovi všetky údaje potrebné na vykonanie prevodu ako aj sprievodný dokument s ďalšími užitočnými informáciami. Keď zákazník uhradí colný dlh a Finančná správa SR bude mať platbu pripísanú na účte, zásielka bude prepustená zo skladu a zaslaná na dodaciu poštu na doručenie. Zákazník pri preberaní zásielky uhradí Slovenskej pošte, a.s.,  poplatok PCS vo výške 2,- € za poskytnuté colno-deklaračné služby.

Zaslaniu žiadosti o uhradenie colného dlhu vždy predchádza komunikácia s miestne príslušným Vyclievacím strediskom (zaslanie Poštového oznámenia e-mailom alebo listom) a splnomocnenie SP na zastupovanie v colnom konaní. Ak ku komunikácii a splnomocneniu nedošlo, prosím postupujte obozretne, peniaze neuhrádzajte a obráťte sa na miestne príslušné Vyclievacie stredisko.

Všetky ostatné služby Slovenskej pošty, a.s., v oblasti colnej deklarácie fungujú bez zmeny.

eColné konanie
Tu môžete začať eColné konanie, ak poznáte číslo zásielky a bolo vám doručené Poštové oznámenie so skladovým číslom (príklad DU1234-56789).

Zásielky nepodliehajúce dovozným poplatkomspäť

Ak zásielka nepodlieha dovozným poplatkom, zákazom a obmedzeniam, bude prepustená na doručenie a súčinnosť adresáta nie je potrebná. Medzi takéto zásielky patria:

 • listové zásielky, ktoré obsahujú len dokumenty, písomnosti
 • zásielky s tovarom neobchodného charakteru, pri ktorých odosielateľ aj adresát sú fyzické osoby a hodnota obsahu nie je vyššia ako 45 € / zásielka.

Často kladené otázkyspäť

 1. Z akého dôvodu musí podať fyzická osoba elektronické colné vyhlásenie?
  Slovenská pošta, a. s. (SP) ako každý prepravca má zákonnú povinnosť predložiť tovar z krajín mimo EÚ colným orgánom. Na základe  Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Únie  skončila pre SP  výnimka pri podávaní colného vyhlásenia v papierovej forme (CN22/CN23). Predkladanie zásielok  a  colných vyhlásení pre zásielky z krajín mimo EÚ je možné už len s využitím techník elektronického spracovania údajov.V praxi to znamená, že  podanie colného vyhlásenia pre zásielky s tovarom  z krajín mimo EÚ je možné iba v elektronickej forme.
   
 2. Čo znamená, že Slovenská pošta vykonáva funkciu colného deklaranta?

  Znamená to, že Slovenská pošta (SP) na základe dokumentov a informácií poskytnutých zákazníkom, podá elektronické colné vyhlásenie a prerokuje s colným úradom podmienky dovozu tovaru v zásielke. V prípade, že zásielka nebude zaťažená dovoznou platbou (DPH/clo), bude prepustená do voľného obehu a pošta ju doručí.
  V prípade, že zásielka nie je oslobodená od dovozných platieb, je na ňu vymerané DPH/clo, ktoré  uhradí adresát spolu s poplatkom za služby colnej deklarácie pri doručení zásielky.  

 3. Akým osobám je služba colnej deklarácie poskytovaná?
  Služba je v súčasnosti poskytovaná fyzickým osobám, ktoré dovážajú zásielky s obsahom obchodného tovaru z tretích krajín (najmä internetové obchody z krajín mimo EÚ) a/alebo zásielky s obsahom neobchodného tovaru z tretích krajín (t. j. tovar v zásielkach posielaných jednou súkromnou osobou druhej súkromnej osobe, ak je príležitostnej povahy, slúži výlučne na osobné použitie príjemcu alebo jeho rodiny a ktorý svojou povahou a množstvom nenaznačuje žiadny obchodný zámer a zároveň ho odosielateľ zasiela príjemcovi bezodplatne).
  V prípade nejasností, alebo na základe požiadavky colného úradu, je zásielka uložená do skladu dočasnej prekážky a Slovenská pošta si vyžiada od adresáta doplňujúce a korektné údaje.

 4. Prečo má adresát za zásielky zo zahraničia platiť dodatočné poplatky súvisiace s colným konaním?
  S výkonom funkcie colného deklaranta vznikajú Slovenskej pošte nezanedbateľné náklady, ktoré predtým nemala, pretože väčšinu procesov vykonával colný úrad. Slovenská pošta ako podnikateľský subjekt musí tieto náklady kompenzovať aspoň čiastočnými výnosmi, preto sú deklaračné služby spoplatnené a sú vyúčtované príjemcovi zásielky.
  Nadnárodné spoločnosti majú túto službu už pri podaní, v rámci odlišnej štruktúry cenníka služieb. V takom prípade je vhodné porovnať celkovú cenu, ktorú účtujú iní prepravcovia s celkovou cenou účtovanou verejným poštovým operátorom – Slovenskou poštou.

 5. Aké poplatky musí zaplatiť adresát za doručenie zásielky v hodnote tovaru  od  0,01,- € do  150,- € a nad 150 €?
  V prípade, že hodnota tovaru v zásielke je od 0,01,- € do  150,- € vrátane, tovar je oslobodený od cla a adresát uhradí iba vymeranú DPH a poplatky za služby pošty.
  V prípade, že hodnota tovaru v zásielke je vyššia ako 150,- €, adresát uhradí vymeranú DPH, clo a poplatky za služby pošty.

 6. SP v niektorých prípadoch vyžaduje od adresáta Splnomocnenie/Plnú moc na zastupovanie v colnom konaní, v iných Splnomocnenie/Plnú moc nevyžaduje. V akých prípadoch je potrebné udeliť SP Splnomocnenie/Plnú moc na zastupovanie? Kedy Splnomocnenie/Plná moc nie je potrebné? Musí adresát pri každom ďalšom dovoze udeliť SP nové Splnomocnenie/Plnú moc?
  Ak hodnota tovaru v zásielke nepresahuje 150 € (t. j. jedná sa o zásielku s nízkou hodnotou), nie je potrebné aby adresát udelil SP Splnomocnenie/Plnú moc. V colnom konaní zásielok s nízkou hodnotou SP nevystupuje v pozícií colného zástupcu adresáta, nekoná v jeho mene ani ho bez jeho písomného súhlasu nezastupuje. Zásielky s nízkou hodnotou deklaruje SP vo svojom mene a preto nie je potrebné aby adresát udelil SP Splnomocnenie/Plnú moc.
  Ak hodnota tovaru v zásielke presahuje 150,- € pri obchodnom tovare alebo 45,- € pri neobchodnom tovare, SP požiada adresáta o udelenie Splnomocnenia/Plnej moci. Ak adresát SP splnomocní, SP bude v colnom konaní vystupovať v pozícií colného zástupcu adresáta.

 7. K čomu SP používa v medzinárodnej prevádzke osobné údaje a ako ich chráni?SP vyžaduje osobné údaje od adresátov, ktorí si želajú využiť jej služby. Osobné údaje sú: meno a priezvisko, dátum narodenia, adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo a pod. Tieto osobné údaje sú používané výhradne pri činnostiach súvisiacich s colným konaním, na rýchlu komunikáciu s adresátom v prípade potreby ako aj na presnú identifikáciu adresáta.

  Všetky osobné údaje sú považované za prísne dôverné a je s nimi zaobchádzané v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, a zákona č. 18/2018 Z. z. Zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 8. Aké náklady môžu vzniknúť adresátovi, ktorý odmietol prevziať zásielku, na ktorú bolo vymerané clo?
  SP na základe rozhodnutia o prepustení tovaru do voľného obehu, vypraví poštovú zásielku na dodaciu poštu. Pokiaľ na zásielke viaznu poplatky, dodacia pošta doručí zásielku proti úhrade poplatkov. Ak adresát odmietne poplatky uhradiť, dodacia pošta mu zásielku nevydá. Ak si adresát zásielku neprevezme do konca odbernej lehoty, dodacia pošta vráti zásielku späť na príslušné Vyclievacie stredisko,  odkiaľ bude vypravená odosielateľovi do krajiny pôvodu. Žiadosť o vyvezenie tovaru za účelom jeho vrátenia na adresu pôvodného dodávateľa alebo na inú adresu určenú daným dodávateľom musí byť podaná 90 dní od dátumu prijatia colného vyhlásenia.

  Colný dlh zanikne, pokiaľ SP podá žiadosť na zrušenie colného vyhlásenia a v prípade, že sú splnené nižšie uvedené zákonné podmienky:
  - ak sa jedná o tovar predaný v rámci zmluvy uzatvorenej na diaľku (potrebné doložiť objednávku alebo faktúru, doklad o platbe),
  - predávajúci musí byť obchodníkom v zmysle smernice Európskeho parlamentu a Rady EÚ č.83/2011, teda musí vykonávať podnikateľskú činnosť.

  V prípade, že colný dlh (clo/DPH) nezaniká, pretože neboli splnené zákonné podmienky pre zrušenie colného vyhlásenia a vrátenia colného dlhu, SP sa stáva veriteľom tejto pohľadávky voči adresátovi.
  Z tohto dôvodu je nevyhnutné chápať záväzky spojené s elektronickým colným konaním, týkajúce sa platby colného dlhu, odmeny za zastupovanie v colnom konaní a všetkých ďalších poplatkov v súlade s Tarifou SP, a. s. ako vymáhateľné aj v prípade, že adresát odmietol zásielku prevziať, i keď dôvody z hľadiska poštových predpisov a podmienok pre odmietnutie nie sú.

 9. Ako stanovuje SP hodnotu zásielky, ktorá má byť vyclená?
  SP nestanovuje hodnotu zásielky. Hodnotu tovaru v zásielke dokladuje príjemca zásielky, t. j. adresát. Ide o colnú hodnotu tovaru, ktorú tvorí hodnota zaplatená za tovar vrátane poplatku za dopravu (poštovné). Ak nie je možné túto hodnotu zistiť, alebo je uvedená cena na zásielke evidentne nízka, je určená skutočná hodnota zásielky colným orgánom v rámci colného konania, kedy prebieha stanovenie, či spochybnenie colnej hodnoty pri využití zákonom stanovených metód.

 10. Z akého dôvodu podlieha darček z krajín mimo EÚ colnému konaniu a je naň vymerané clo?
  Každá zásielka z krajín mimo EÚ s obsahom tovaru musí prejsť colným konaním a  nerozhoduje, či je posielaná medzi súkromnými osobami ako darček alebo si súkromná osoba cez internet nakúpi tovar pre svoju potrebu. Účelom colného konania je prepustiť tovar v zásielke do voľného obehu a vymerať colné poplatky. V rámci colného konania dochádza zo strany colných orgánov k prevereniu, či tovar v zásielke spĺňa podmienky pre oslobodenie od cla a DPH. V prípade dovozu darčeka, teda zásielky zasielanej príležitostne jednou fyzickou osobou druhej fyzickej osobe, zasielanej bezodplatne a určenej výlučne na osobné použitie príjemcu alebo jeho rodiny, sa oslobodenie od cla a DPH vzťahuje iba na zásielky, ktorých hodnota nepresahuje hodnotu 45,- EUR. Zásielky s obsahom neobchodného tovaru (darčeky), ktorých hodnota presahuje hodnotu 45,- EUR, nie sú oslobodené od cla a DPH.

 11. Ako prebieha proces preclenia zásielky s obsahom neobchodného tovaru s hodnotou vyššou ako 45,- , ak sa zákazník rozhodne splnomocniť SP na zastupovanie v colnom konaní?
  Ak zákazník splnomocní SP, aby ho zastupovala v colnom konaní, SP bude vystupovať v postavení jeho priameho colného zástupcu a na základe dokumentov a informácií poskytnutých zákazníkom, podá colné vyhlásenie a zabezpečí vykonanie úkonov a formalít súvisiacich s prepustením zásielky do voľného obehu. Keď bude zásielka zaťažená dovoznou platbou (DPH/clo), oznámi túto skutočnosť zákazníkovi zaslaním Výmeru/Platobného príkazu. Spolu s Výmerom/Platobným príkazom zašle SP zákazníkovi aj stručné informácie ohľadom daného dokumentu a ďalšieho postupu. Zákazník následne uhradí vyrubený colný dlh prevodom priamo na účet Finančnej správy SR uvedený v zaslanom Výmere/Platobnom príkaze. Keď bude platba pripísaná na účet FS SR, SP vypraví zásielku zo skladu dočasnej prekážky na dodaciu poštu. Zákazník pri preberaní zásielky uhradí SP poplatok PCS vo výške 2,- € za poskytnuté colno-deklaračné služby.

  Zaslaniu žiadosti o uhradenie colného dlhu vždy predchádza komunikácia s miestne príslušným Vyclievacím strediskom (zaslanie Poštového oznámenia e-mailom alebo listom) a splnomocnenie SP na zastupovanie v colnom konaní. Ak ku komunikácii a splnomocneniu nedošlo, prosím postupujte obozretne, peniaze neuhrádzajte a obráťte sa na miestne príslušné Vyclievacie stredisko.

 12. Čo sa započítava do colnej hodnoty, resp. do základu pre výpočet cla/DPH pri prepustení tovaru do režimu voľný obeh colným úradom?

  Do colnej hodnoty dovážaného tovaru v poštových zásielkach, teda do základu pre výpočet cla, sa započítava:

  1. Vlastná hodnota tovaru
  2. Poštovné až do miesta určenia
  3. Poistenie a pod.

  Do základu pre výpočet DPH sa započítava:
  1. Vlastná hodnota tovaru
  2. Poštovné až do miesta určenia
  3. Clo, ak je vymerané

  Do základu pre vymeranie cla, tzn. do colnej hodnoty tovaru, sa zahrnuje poštovné v súlade s Čl.139 Nariadenia Komisie EU 2447/2015.
  V prípade, že je zo sprievodných dokladov k zásielke zjavné, že poštovné je súčasť platenej ceny napr. „Postage included“,  potom sú podmienky čl. 139 Nariadenia 2447/2015 splnené s výnimkou odôvodnených pochybností, ktoré colný úrad môže mať podľa čl. 140 Nariadenia 244/2015). Fakt, že je poštovné zahrnuté v cene zásielky, môže byť preukázané i odkazom na obchodné podmienky predávajúceho, z ktorých táto skutočnosť bude vyplývať.

 13. Zahrňuje poštovné aj poplatky za colné konanie? Čo zahŕňa poštovné?
  Poštovné nezahrňuje poplatky za colné konanie, ani poplatok za predloženie tovaru colnému úradu pri dovoze z krajín mimo EÚ. Poštovné zahrňuje dopravu od podávateľa zásielky až do miesta určenia, na adresu uvedenú na zásielke a doručenie adresátovi, a ďalšie voliteľné poštové služby. Spôsob dopravy a doručenie zásielky závisí priamo na zvolenom type služby. Pokiaľ zvolíte najlacnejšiu kategóriu zásielky OLZ – obyčajnú listovú zásielku, túto nie je možné poistiť, ani ju nie je možné sledovať pomocou webovej aplikácie Track & Trace, avšak najdrahší typ zásielky EMS – expresná zásielka, je po celú dobu dopravy sledovateľná, vždy vybavená prednostne a doručená oproti podpisu príjemcu.

 14. Ako dlho môže trvať vrátenie sumy pri nesprávnom vymeraní cla a DPH? Sú stanovené lehoty pre colné orgány v rámci daňového konania, na základe ktorého sú peniaze vrátené?
  Adresát môže pri pochybnostiach o výške vymeraného cla/DPH podať dopyt  na príslušnom colnom úrade.  Vrátenie peňazí je výsledkom daňového konania orgánov finančnej správy, ktoré postupujú na základe podania v súlade s legislatívou.

 15. Ako môžu adresáti komunikovať s Vyclievacími strediskami a zaslať im dokumenty potrebné k colnému konaniu?
  Po doručení Poštového oznámenia o uložení zásielky v sklade dočasnej prekážky môže adresát zaslať potrebné doklady / dokumenty cez online formulár na stránke www.posta.sk v časti Sledovanie zásielok. Do vyhľadávacieho poľa stačí zadať podacie číslo zásielky a ďalej postupovať podľa inštrukcií uvedených na stránke. Alebo môže adresát potrebné doklady / dokumenty poslať na emailovú adresu uvedenú v záhlaví Poštového oznámenia s uvedením podacieho čísla zásielky v predmete emailu alebo poštou na adresu uvedenú v záhlaví Poštového oznámenia.

 16. Kde môžu adresáti získať ďalšie informácie týkajúce sa colného konania zásielky prepravovanej Slovenskou poštou, a.s. ?
  V prípade, že vyššie uvedené odpovede neriešia Váš problém, obráťte sa na Zákaznícke centrum na infolinke 0850 122 413.
  Zákaznícke centrum môžete kontaktovať aj prostredníctvom e-mailových adries: zakaznickyservis@slposta.sk     customerservice@slposta.sk

Elektronické colné vyhlásenie späť

pre zásielky s obsahom tovaru, ktorého hodnota presahuje 150,- €

Ak zásielka podlieha dovoznému clu (odvodu cla a/alebo DPH), adresát je povinný na dovezený tovar podať elektronické colné vyhlásenie. Podanie elektronického colného vyhlásenia môže za adresáta vybaviť Slovenská pošta, a.s.

Zásielka je uložená do skladu dočasnej prekážky. Slovenská pošta (SP) kontaktuje adresáta prostredníctvom Poštového oznámenia (doporučeným listom, e-mailom). SP je pripravená adresátovi – fyzickej/súkromnej osobe poskytnúť svoje služby a podanie elektronického colného vyhlásenia a ostatné úkony spojené s colným konaním vybaviť za neho. Poplatok za podanie elektronického colného vyhlásenia do 3 položiek je 9 € s DPH. Poplatok za 4. a každú ďalšiu položku je 2 € s DPH. Poplatok za podanie elektronického colného vyhlásenia spolu s poplatkom za predĺženie úložnej doby zásielky (ak nastalo), uhradí zákazník pri prevzatí zásielky. Všetky poplatky sú účtované v zmysle platnej Tarify SP.

Doklady potrebné k colnému konaniuspäť

 • Splnomocnenie / Plná moc – vyplnené a podpísané Splnomocnenie je potrebné iba v prípade ak hodnota deklarovaného tovaru presahuje 150,- € pri obchodnom tovare alebo 45,- € pri neobchodnom tovare. V takých prípadoch vám bude Splnomocnenie zaslané spolu s Poštovým oznámením. V prípade ak hodnota deklarovaného tovaru nepresahuje 150,- € pri obchodnom tovare alebo 45,- € pri neobchodnom tovare, Splnomocnenie nie je potrebné.
 • Vyhlásenie, že zásielka s podacím číslom a skladovým číslom obsahuje tovar pre súkromné potreby fyzickej / súkromnej osoby
 • Charakteristiku tovaru - o aký tovar ide, na čo je určený, z akého je materiálu a pod.
 • Doklad potvrdzujúci hodnotu a druh tovaru - objednávka, ktorú ste dostali pri objednaní tovaru, resp. faktúra, proforma faktúry a pod. Doklad musí obsahovať: číslo dokladu, meno a adresu príjemcu, jednotlivé položky, ktoré sú obsahom zásielky, názov, množstvo, ako aj ich jednotkovú cenu, celkovú hodnotu, poštovné, zľavu, úhrnnú sumu aj s poštovným, označenie meny.
 • Doklad o platbe / úhrade za tovar a dopravu, na základe ktorého je možné preukázať reálnu hodnotu tovaru v zásielke (výpis z účtu, Paypal, účet z obchodu, snímok obrazovky z internet bankingu a podobne).
 • V prípade, ak ide o zásielku s obsahom neobchodného tovaru (t. j. tovar v zásielkach posielaných jednou súkromnou osobou druhej súkromnej osobe, ak je príležitostnej povahy, slúži výlučne na osobné použitie príjemcu alebo jeho rodiny a ktorý svojou povahou a množstvom nenaznačuje žiadny obchodný zámer a zároveň ho odosielateľ zasiela príjemcovi bezodplatne) prosíme zašlite nám vyplnené a podpísané Čestné vyhlásenie. Čestné vyhlásenie musí rovnako obsahovať presný rozpis položiek spolu s ich cenami.

Uvedené dokumenty a potrebné informácie nám prosím zašlite čo najskôr po doručení Poštového oznámenia.

V prípade, že Slovenská pošta nemôže adresátovi poskytnúť svoje colno-deklaračné služby alebo sa adresát rozhodne služby Slovenskej pošty nevyužiť, colné konanie a všetky úkony s ním spojené si adresát zabezpečuje vo vlastnej réžií alebo prostredníctvom inej osoby (t. j. nie prostredníctvom SP).

Colné konanie realizuje Slovenská pošta na štyroch vyclievacích strediskách (v Bratislave, Žiline, Banskej Bystrici a v Košiciach) bez prítomnosti adresáta. Zásielka podliehajúca colnému konaniu zostáva uložená v sklade dočasnej prekážky 18 kalendárnych dní odo dňa prijatia zásielky na sklad. V prípade potreby môže adresát požiadať Slovenskú poštu o predĺženie úložnej doby zásielky podliehajúcej colnému konaniu, maximálne však na 90 kalendárnych dní. Predĺženie úložnej doby zásielky je spoplatnené v zmysle Tarify SP.

Ak adresát nesplní požiadavky uvedené v Poštovom oznámení, v dobe určenej v Poštovom oznámení, resp. v predĺženej úložnej dobe, Slovenská pošta považuje zásielku za nedoručiteľnú. Zásielka bude vrátená odosielateľovi.

Po ukončení colného konania a vydaní rozhodnutia zo strany colného úradu je zásielka prepustená na dodanie adresátovi. Zásielka bude vydaná adresátovi až po úhrade všetkých viaznucich poplatkov.

 

Pozn.: Pokiaľ adresátovi nebolo doručené Poštové oznámenie, pošta ani colný úrad neposkytujú žiadne informácie.

Elektronické colné konanie nad 150,- € zahŕňa:   späť

 1. Prevzatie zásielky od medzinárodného prepravcu, predloženie zásielky colnému úradu a uskladnenie v  priestoroch Slovenskej pošty v tzv. sklade dočasnej prekážky.
 2. Notifikácia – upozornenie adresáta, že mu prišla zásielka z cudziny a vyžiadanie si potrebných dokladov k podanie elektronického colného vyhlásenia.
 3. Urgencia zákazníka v prípade, že nezaslal včas potrebné doklady a dokumenty.
 4. Podanie elektronického colného vyhlásenia (tzv. JCD) colným deklarantom, ktorý zodpovedá za správnosť vyplnenia colných údajov v JCD.
 5. Zabezpečenie colného dlhu colnou zábezpekou.
 6. Výber colných poplatkov od adresáta a ich odvedenie na účet Finančnej správy SR.

Základný poplatok 9 € s DPH sa vzťahuje na zásielku, ktorá v sebe obsahuje až tri položky. Za každú ďalšiu položku v zásielke adresát uhradí 2 € s DPH.

Služba poštový colný servis v sebe zahŕňa:   späť

 1. Prevzatie zásielky od medzinárodného prepravcu, predloženie zásielky colnému úradu a uskladnenie v  priestoroch Slovenskej pošty v tzv. sklade dočasnej prekážky.
 2. Notifikácia – upozornenie adresáta, že mu prišla zásielka z cudziny a vyžiadanie si potrebných dokladov.
 3. Urgencia zákazníka v prípade, že nezaslal včas potrebné doklady a dokumenty.
 4. Podanie colného vyhlásenia colným deklarantom a zabezpečenie vykonania úkonov a formalít súvisiacich s prepustením zásielky. Nenastáva pri všetkých zásielkach.
 5. Zabezpečenie colného dlhu colnou zábezpekou.

Poplatok za službu PCS je 2,- € s DPH.

Kontakty a ďalšie informácie nájdete TU.

Bližšie informácie k eColnému konaniu zásielok s nízkou hodnotou nájdete TU.

Viac informácií o dovoze tovaru a procese preclenia nájdete aj na stránke Finančnej správy.

Usmernenie pre používanie prijateľných a neprijateľných výrazov na opis tovaru:      späť

V prípade, ak adresát očakáva zásielku s obsahom obchodného alebo neobchodného tovaru z tretej krajiny, bude táto zásielka podliehať colnému konaniu. Dôležitou súčasťou pri prepúšťaní tovaru v zásielke do voľného obehu je opis predmetného tovaru. Správny opis tovaru môže pomôcť urýchliť colné konanie a doručenie zásielky. Pri opise tovaru je potrebné vyhnúť sa všeobecným názvom ako napr. „oblečenie“ alebo „darček“ a namiesto toho presne uviesť, aký tovar sa v zásielke nachádza, napr. „dámske tričko s krátkym rukávom“ alebo „auto na diaľkové ovládanie“. V prípade, ak sa jedná o obchodný tovar (objednávaný najmä z e-shopov z krajín mimo EÚ) o presný opis tovaru by sa mal postarať predajca (napr. e-shop). Ak predajca neposkytne presný opis tovaru v zásielke, zamestnanci príslušného Vyclievacieho strediska sa pokúsia identifikovať tovar v zásielke alebo kontaktujú adresáta. V prípade, ak sa jedná o neobchodný tovar, o presný opis tovaru by sa mal postarať odosielateľ zásielky (fyzická osoba). Ak má adresát možnosť, bolo by prospešné požiadať odosielateľa, aby do poštových tlačív sprevádzajúcich zásielku (napr. tlačivo CN 22 alebo CN 23) ako aj elektronických údajov sprevádzajúcich zásielku, uviedol presný opis tovaru, ktorý sa v zásielke nachádza. Ak odosielateľ neposkytne presný opis tovaru v zásielke, zamestnanci Vyclievacieho strediska kontaktujú adresáta.

Bližšie informácie ohľadom prijateľných a neprijateľných výrazov pri opise tovaru sú dostupné v dokumente Guidance on acceptable and unacceptable terms. Bližšie informácie je taktiež možné nájsť na stránke https://taxation-customs.ec.europa.eu/customs-4/union-customs-code/ucc-guidance-documents_sk (dokument Guidance on the acceptable and non-acceptable terms for the description of goods) alebo na stránke Finančnej správy SR https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/elektronicka-komunikacia/elektr-komunikacia-clo-emcs/podavanie-cv-dovoz-vyvoz/predbezne-colne-vyhlasenie/_1 (dokumenty Guidelines on acceptable and unacceptable terms alebo Usmernenia pre používanie prijateľných a neprijateľných výrazov).

_________________________________________________________________________
Vážení zákazníci,

chceli by sme vám oznámiť, že z dôvodu prebiehajúcej rekonštrukcie priestorov
Vyclievacieho strediska
Žilina (VS ZA), bude služba Osobný odber zásielky na tomto pracovisku až do odvolania nedostupná. Zásielky budú doručované na dodacie pošty. Ďakujeme za pochopenie a ospravedlňujeme sa za vzniknuté komplikácie.
Slovenská pošta, a.s.

_________________________________________________________________________


* V rámci krajín Európskej únie sa colné deklarácie vyžadujú iba k zásielkam z/do oblastí uvedených v zátvorke: Belgicko, Bulharsko, Cyprus, Česká republika, Dánsko (Faerské ostrovy, Grónsko), Estónsko, Fínsko, Francúzsko (Francúzska Polynézia, Francúzska Guayana, Nová Kaledónia, ostrovy: Svätý Pierre a Miquelon, Mayotte, Walis a Futuna, Francúzske južné a antarktické územia, Guadeloupe, Martinique, Réunion) a Monako, Grécko, Holandsko (územia mimo Európy), Chorvátsko, Írsko, Litva, Lotyšsko, Luxembourgsko, Maďarsko, Malta, Nemecko (ostrov Helgoland a územie Büsingen), Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, Slovinsko, Španielsko (Ceuta a Melilla a Kanárske ostrovy), Švédsko a Taliansko.                                                                                               späť

Súvisiace dokumenty                                                            

Mobilná verzia