Elektronické služby štátu

  •  

Elektronické služby štátu poskytujeme na takmer 600 poštách rovnomerne rozmiestnených po celom Slovensku. Na špecializovaných pracoviskách pôšt tak vybavíte aj úradné záležitosti ako napr:

Výpis z obchodného registra SR

Výpis z listu vlastníctva (LV)

Výpis z registra trestov (pre fyzické a právnické osoby) 

Kópia z katastrálnej mapy

Osvedčovanie dokumentov zaručenou konverziou

Zaručená konverzia 

Na poštách, poskytujúce elektronické služby štátu, na počkanie skonvertujeme Váš:

  • listinný dokument do elektronickej podoby 
  • elektronický dokument do listinnej podoby 

Novovzniknutý dokument je neoddeliteľne spojený s osvedčovacou doložkou a použiteľný na právne účely v rovnakom rozsahu ako jeho úradne overená kópia.

Ceny za poskytované služby

Ceny za poskytované služby štátu sú uvedené v Tarife, ktorá je dostupná aj na každej pošte.

Súvisiace dokumenty

 

Mobilná verzia