Elektronické služby štátu

  •  

Elektronické služby štátu poskytujeme na takmer 600 poštách rovnomerne rozmiestnených po celom Slovensku. Na špecializovaných pracoviskách pôšt, tak vybavíte aj úradné záležitosti ako napr: Výpis z obchodného registra SR, Výpis z listu vlastníctva aj Výpis / Odpis registra trestov, Kópia z katastrálnej mapy, ktoré sú verejnými listinami použiteľnými na všetky právne úkony.

Výpis z obchodného registra SR

Výpis z Obchodného registra SR vybavíte u nás na pošte od 3,50 eur.

Výpis z listu vlastníctva (LV)

Výpis z listu vlastníctva za nehnuteľnosť, ktorá sa nachádza kdekoľvek na Slovensku vybavíte na vybraných poštách od 6,90 eur.

Výpis z registra trestov (pre fyzické a právnické osoby) 

Prvé vyhotovenie Výpisu z registra trestov pre fyzické alebo právnické osoby vám na vybraných poštách vydáme už za 3,90 eur. Ďalšie vyhotovenia na základe jednej žiadosti vybavíte len za 1,90 eur.

Kópia z katastrálnej mapy

Kópiu z katastrálnej mapy za pozemok, ktorý sa nachádza kdekoľvek na Slovensku vybavíte na vybraných poštách od 6,90 eur.

Osvedčovanie dokumentov zaručenou konverziou

Na vybraných poštách už vybavíte aj osvedčenie Vašich listinných dokumentov, čím získate úradne overenú kópiu dokumentu použiteľnú na právne účely. Navyše v rámci tejto služby Vám vieme v cene služby vyhotoviť aj elektronickú podobu osvedčovaného dokumentu použiteľnú na právne účely pri elektronickej komunikácii. V cene už od 1,50 eura.

Zaručená konverzia 

Na poštách poskytujúci elektronické služby štátu na počkanie skonvertujeme Váš

  • listinný dokument do elektronickej podoby 
  • elektronický dokument do listinnej podoby 

Novovzniknutý dokument je neoddeliteľne spojený s osvedčovacou doložkou a použiteľný na právne účely v rovnakom rozsahu ako jeho úradne overená kópia.

Ceny za poskytované služby

Ceny za poskytované služby štátu sú uvedené v Tarife, ktorá je dostupná aj na každej pošte.

Súvisiace dokumenty

 

Mobilná verzia