Zaslať/prevziať zásielku svet - zmeny od 1. júla

Zaslať zásielku do zahraničia

 • Zásielky adresované do krajín EÚ* nepodliehajú colnému konaniu.
 • Pri zásielkach adresovaných mimo krajín EÚ sa treba informovať o možnostiach, zákazoch a o obmedzeniach zasielania tovarov. Záväzné informácie o colných predpisoch a vývoze tovaru podávajú colné orgány Slovenskej republiky a záväzné informácie o dovoze tovaru v krajine určenia poskytujú príslušné zastupiteľské úrady a obchodné komory v krajine určenia, ktoré sú dostupné na internetových adresách príslušnej krajiny určenia.

Slovenská pošta nezodpovedá za škody vzniknuté vývozom vecí, ktorých dovoz alebo obeh je v krajine určenia alebo v krajine tranzitu zakázaný alebo obmedzený.

 • Ak si odosielateľ uplatňuje odpočet DPH, alebo ak je hodnota obsahu zásielky vyššia ako 1 000 EUR, je odosielateľ povinný zásielku pred jej podaním na poštu colne prerokovať - podať samostatne elektronické colné vyhlásenie pri vývoze tovaru (viac informácií o elektronickej komunikácii na internetovej adrese: www.colnasprava.sk) alebo sa nechať zastupovať colným deklarantom.
 • Zásielky podliehajúce colnému konaniu podávate s nasledovnými dokladmi:
  1. s colným vyhlásením - k listovým zásielkam priložte colné vyhlásenie CN 22, v prípade zasielania viacerých druhov tovaru, alebo ak je hodnota tovaru vyššia ako 300 DTS, colné vyhlásenie CN 23. Uvedené sa nevzťahuje na listové zásielky, ktorých obsahom sú písomnosti.
   Pri balíkoch vyplňte colné vyhlásenie CN 23, ktoré je súčasťou poštovej sprievodky. 
   Colné vyhlásenie CN 22/CN 23 sa vypĺňa v jazyku a v počte uvedenom v zasielacích podmienkach pri príslušnej krajine. Údaje v colnom vyhlásení SP nepreveruje a za ich správnosť neručí. Tlačivá colných vyhlásení a poštových sprievodiek sú k dispozícii na poštách.
  2. ostatné doklady potrebné na vývoz, ktoré pre danú krajinu definujú zasielacie podmienky (napr. priložená faktúra, proforma faktúra a pod.), ak je obsahom obchodný tovar. Pri zasielaní obchodného tovaru, ktorý je obsahom poštovej zásielky, odporúčame uviesť kód podľa nomenklatúry Colného sadzobníka, ktorý nájdete na stránke Finančnej správy SR: www.financnasprava.sk/sk/podnikatelia/clo-obchodny-tovar/nomenklatura

Doklady vložíte do samolepiacej priesvitnej obálky, ktorú vám poskytne každá pošta. Ak colný úrad neumožní z dôvodu porušenia colných predpisov výstup zásielky SP postupuje podľa pokynov colného úradu.

Viac informácií o dovozných podmienkach (výška bezcolného limitu, poplatky, atď.) v jednotlivých krajinách nájdete na: http://customs.upu.post. Pre vstup poštovej verejnosti nie je potrebné zadávať heslo.

Prevziať zásielku zo zahraničia späť

Zmeny od 1. júla 2020

Zabráňte prenikaniu infekčných chorôb zvierat na územie EÚ

Zabráňte prenikaniu nevyžiadaných osív/semien rastlín na územie SR

Zoznam vecí, ktoré sú z poštovej prepravy v medzinárodnom styku vylúčenéspäť

 • nebezpečné veci (napríklad stlačené plyny, horľavé tekutiny a hmoty, korozívne látky, toxické látky, okysličovadlá, nákazlivé látky, zápalné a iné nebezpečné látky, ako aj rádioaktívne materiály a pod.),
 • výbušniny, munícia, zápalné kvapaliny, žieraviny, všetky explozívne alebo zápalné spúšťacie látky, ktoré samostatne alebo spolu s inými predmetmi vyvolávajú explóziu alebo môžu spôsobiť požiar. K nim patria výbušné látky, zápalné kapsule, hasiace prístroje, benzín, iné horľaviny alebo ich kombinácia, žieravé alebo otravné látky, taktiež plyny v prepravkách pod normálnym tlakom alebo v tlakových nádobách,
 • omamné a psychotropné látky,
 • zásielky, ktorých obsahom sú falšované a odcudzené veci,
 • ohrozené druhy voľne rastúcich rastlín,
 • strelné zbrane - všetky zbrane, ktoré spôsobujú streľbu výbušnou silou, tlakovým vzduchom alebo plynom, resp. môžu byť zapálené, vrátane štartovacích a svetelných pištolí,
 • predmety a látky na chemické alebo biologické útoky - k možnosti chemického alebo biologického útoku sa počíta nasadenie chemických alebo biologických účinných látok na spáchanie protiprávnych činov. K týmto zakázaným chemickým alebo biologickým látkam patria okrem iného aj yperit, VX, chlór, sarin, kyanovodík, choroboplodné zárodky pre zápalové ochorenie (anthrax), botulizmus, kiahne, tularémiu a vírusovú horúčku spôsobujúcu krvácanie (VHF).
 • živé zvieratá - vrátane voľne žijúcich ohrozených druhov,
 • zásielky, ktorých obsah alebo úprava môžu ohroziť život alebo zdravie ľudí, poškodiť životné prostredie a zničiť alebo poškodiť iné  zásielky alebo dopravné prostriedky,
 • zásielky, ktorých úprava alebo viditeľný obsah sú urážlivé alebo hanlivé,
 • platné a neplatné bankovky a mince, kolkové a poštové známky a iné ceniny, šperky, spracované a nespracované drahokamy, drahé kovy, cestovné šeky, platinu, zlato, striebro, klenoty a cenné papiere na doručiteľa alebo s vyznačenou nominálnou hodnotou v iných ako poistených zásielkach; drahé kovy sa musia zabaliť buď do pevnej kovovej schrány alebo drevenej debny, ktorá musí mať hrúbku steny najmenej 1 cm; balenie sa môže skladať aj z dvoch bezšvových vriec, ktoré tvoria dvojitý obal; ak sa použijú pevné obaly zhotovené z preglejky, hrúbka ich steny sa môže obmedziť na 5 mm pod podmienkou, že hrany obalov sa spevnia kovovými rohovými prúžkami,
 • dokumenty, ktoré majú charakter aktuálnej a osobnej korešpondencie vymieňanej medzi inými osobami, ako sú odosielateľ a adresát alebo osoby bývajúce s nimi,
 • veci, ktorých dovoz alebo obeh je v krajine určenia zakázaný,
 • nože a rezacie nástroje - k týmto patria tiež šable, meče, nože na kartón, lovecké nože, spomienkové nože, bojové športové a profesionálne nástroje a iné nože s čepeľou nad 6 cm a nože, ktoré sú zakázané jednotlivými štátmi,
 • úderné zbrane - obušky, palice, baseballové palice a podobné predmety,
 • obranné prostriedky - slzný plyn, dráždivý plyn a podobné chemikálie a plyny v patrónach, kanistroch alebo iných prepravkách, ako aj iné obranné prostriedky, ako sú napríklad elektro šokové prostriedky,
 • iné predmety - horolezecké čakany, cestovné palice, holiace nože a nožnice s dlhou čepeľou, aj keď sa zvyčajne nepovažujú za smrtiace zbrane, ale môžu byť nasadené ako zbrane, vrátane napodobenín zbraní a granátov,
 • predmety všetkého druhu, u ktorých je dostatočné podozrenie, že by mohli byť použité na predstieranie smrtiacej zbrane. K týmto patria okrem iného aj pyrotechnické predmety alebo iné predmety so vzhľadom podobajúcim sa zbrani alebo s nebezpečným vzhľadom,
 • skaze podliehajúce biologické látky nákazlivé aj nenákazlivé,
 • tekutiny, veci ktoré premáčajú, premasťujú alebo farbia a veci ľahko sa kaziace.

Slovenská pošta je v odôvodnených prípadoch oprávnená požadovať, aby odosielateľ, ktorý podáva zásielku do cudziny, písomne vyhlásil, že ním odosielaná zásielka neobsahuje veci, ktoré sú z vyberania a distribúcie vylúčené. Ak odosielateľ odmietne tejto požiadavke vyhovieť, Slovenská pošta zásielku neprijme. Slovenská pošta je oprávnená prekontrolovať, či boli zasielacie podmienky dodržané.

Zásielky z cudziny so službou Dobierkaspäť

Pri prevzatí zásielok so službou Dobierka z cudziny uhradí adresát dobierkovú sumu v eurách prostredníctvom medzinárodného poštového platobného príkazu, ktorý je vyhotovený na základe údajov z dobierkového kupónu. Zároveň uhradí aj poplatok za medzinárodný poštový platobný príkaz. 

Platba za vyinkasovanú dobierkovú sumu sa do cudziny realizuje prostredníctvom Poštovej banky kurzom valuta - predaj platným v deň uhradenia dobierkovej sumy, pokiaľ suma nie je uvedená v eurách.

Usmernenie pre používanie prijateľných a neprijateľných výrazov na opis tovaru:   späť

V prípade, ak adresát očakáva zásielku s obsahom obchodného alebo neobchodného tovaru z tretej krajiny, bude táto zásielka podliehať colnému konaniu. Dôležitou súčasťou pri prepúšťaní tovaru v zásielke do voľného obehu je opis predmetného tovaru. Správny opis tovaru môže pomôcť urýchliť colné konanie a doručenie zásielky. Pri opise tovaru je potrebné vyhnúť sa všeobecným názvom ako napr. „oblečenie“ alebo „darček“ a namiesto toho presne uviesť, aký tovar sa v zásielke nachádza, napr. „dámske tričko s krátkym rukávom“ alebo „auto na diaľkové ovládanie“. V prípade, ak sa jedná o obchodný tovar (objednávaný najmä z e-shopov z krajín mimo EÚ) o presný opis tovaru by sa mal postarať predajca (napr. e-shop). Ak predajca neposkytne presný opis tovaru v zásielke, zamestnanci príslušného Vyclievacieho strediska sa pokúsia identifikovať tovar v zásielke alebo kontaktujú adresáta. V prípade, ak sa jedná o neobchodný tovar, o presný opis tovaru by sa mal postarať odosielateľ zásielky (fyzická osoba). Ak má adresát možnosť, bolo by prospešné požiadať odosielateľa, aby do poštových tlačív sprevádzajúcich zásielku (napr. tlačivo CN 22 alebo CN 23) ako aj elektronických údajov sprevádzajúcich zásielku, uviedol presný opis tovaru, ktorý sa v zásielke nachádza. Ak odosielateľ neposkytne presný opis tovaru v zásielke, zamestnanci príslušného Vyclievacieho strediska kontaktujú adresáta.

Bližšie informácie ohľadom prijateľných a neprijateľných výrazov pri opise tovaru sú dostupné v dokumente Guidance on acceptable and unacceptable terms. Bližšie informácie je taktiež možné nájsť na stránke https://taxation-customs.ec.europa.eu/customs-4/union-customs-code/ucc-guidance-documents_sk (dokument Guidance on the acceptable and non-acceptable terms for the description of goods) alebo na stránke Finančnej správy SR https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/elektronicka-komunikacia/elektr-komunikacia-clo-emcs/podavanie-cv-dovoz-vyvoz/predbezne-colne-vyhlasenie/_1 (dokumenty Guidelines on acceptable and unacceptable terms alebo Usmernenia pre používanie prijateľných a neprijateľných výrazov).

Kontakt späť

Vyclievacie stredisko Bratislava, Tomášikova 54, 800 80  Bratislava

Informácie a výdaj zásielok
Po-Pia: 7:30 - 15:00 hod.
tel.: 02/49 22 23 81 
e-mail: eckba@slposta.sk

Vyclievacie stredisko Banská Bystrica, Zvolenská cesta 36,
978 90  Banská Bystrica

Informácie a výdaj zásielok
Po-Pia: 8:30 – 15:00 hod.
tel.: 048/417 66 06
e-mail: eckbb@slposta.sk

Colný deklarant (právnické osoby)
Po-Pia: 7:30 - 15:30 hod.
tel.: 0911 723 999
e-mail: c-t@c-t.sk 

Vyclievacie stredisko Žilina, Bytčická 30, 016 90  Žilina

Informácie a výdaj zásielok
Po-Ut-Štvr-Pia: 8:00 – 14:45 hod.     
Streda:  8:00 – 15:45
tel.: 041/562 02 19 
e-mail: eckza@slposta.sk

Colný deklarant (právnické osoby)
Po-Pia: 8:00 - 15:00 hod.
tel.: 0905 549 648
e-mail: dcm@dcm.sk
www.dcm.sk

__________________________________________________________________________
Vážení zákazníci,

chceli by sme vám oznámiť, že z dôvodu prebiehajúcej rekonštrukcie priestorov Vyclievacieho strediska Žilina (VS ZA), bude služba Osobný odber zásielky na tomto pracovisku až do odvolania nedostupná. Zásielky budú doručované na dodacie pošty. Ďakujeme za pochopenie a ospravedlňujeme sa za vzniknuté komplikácie.
Slovenská pošta, a.s.
__________________________________________________________________________

Vyclievacie stredisko Košice, Thurzova 3, 046 90  Košice

Informácie a výdaj zásielok
Po-Pia: 9:00 – 14:00 hod.
tel.: 055/681 32 21
e-mail: eckke@slposta.sk

Colný deklarant (právnické osoby)
Po-Pia: 9:00 - 14:00 hod.
tel.: 055/681 32 21, 055/681 32 71
e-mail: eckke@slposta.sk

Bližšie informácie o službách colného deklaranta SP v Košiciach nájdete tu.
 

Krajiny EÚ* - colné deklarácie sa vyžadujú iba k zásielkam z/do oblastí uvedených v zátvorke:

Belgicko, Bulharsko, Cyprus, Česká republika, Dánsko (Faerské ostrovy, Grónsko), Estónsko, Fínsko, Francúzsko (Francúzska Polynézia, Francúzska Guayana, Nová Kaledónia, ostrovy: Svätý Pierre a Miquelon, Mayotte, Walis a Futuna, Francúzske južné a antarktické územia, Guadeloupe, Martinique, Réunion) a Monako, Grécko, Holandsko (územia mimo Európy), Chorvátsko, Írsko, Litva, Lotyšsko, Luxembourgsko, Maďarsko, Malta, Nemecko (ostrov Helgoland a územie Büsingen), Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, Slovinsko, Španielsko (Ceuta a Melilla a Kanárske ostrovy), Švédsko a Taliansko.

 

Potrebujem

Mobilná verzia