Podanie žiadosti v zmysle zákona o slobodnom prístupe k informáciám 

1. Čo sa považuje za žiadosť o sprístupnenie informácií?

Žiadosť podaná fyzickou alebo právnickou osobou v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov.

2. Kto môže podať takúto žiadosť?

Žiadateľom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá požiada o sprístupnenie informácie.

3. Kto poskytuje požadované informácie?

V podmienkach Slovenskej pošty, a.s., je oprávnený tieto informácie poskytovať iba Odbor komunikácie a marketingu ako špecializovaná organizačná zložka, do ktorej pracovnej náplne uvedená oblasť patrí. Odbor komunikácie a marketingu Slovenskej pošty, a.s., zároveň vedie aj evidenciu všetkých žiadostí, ktoré boli Slovenskej pošte, a.s., doručené v súvislosti s daným zákonom.

4. Ako je možné podať takúto žiadosť?

Žiadosť možno v podmienkach Slovenskej pošty, a.s., podať: ústne, písomne na adresu: Slovenská pošta a.s.,Odbor komunikácie a marketingu, Námestie SNP 35, 814 20 Bratislava, alebo elektronickou poštou na emailovú adresu: infozakon@slposta.sk.

5. Čo musí žiadosť o sprístupnenie informácií obsahovať?

Zo žiadosti musí byť zrejmé, ktorej povinnej osobe je určená, meno, priezvisko, názov alebo obchodné meno žiadateľa, jeho adresa alebo sídlo, ktorých informácií sa žiadosť týka a aký spôsob sprístupnenia informácií žiadateľ navrhuje (napr. písomne poštou, e-mailom). Ak žiadosť nemá predpísané náležitosti uvedené vyššie, povinná osoba bezodkladne vyzve žiadateľa, aby v určenej lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako 7 dní, neúplnú žiadosť doplnil. Poučí žiadateľa aj o tom, ako treba doplnenie urobiť. Ak napriek výzve povinnej osoby žiadateľ žiadosť nedoplní a informáciu nemožno pre tento nedostatok sprístupniť, povinná osoba žiadosť odloží.

6. Aká je lehota na vybavenie takejto žiadosti?

Žiadosti o sprístupnenie informácií sa vybavujú bezodkladne, najneskôr do 8 pracovných dní odo dňa podania žiadosti alebo odo dňa odstránenia nedostatkov žiadosti. Zo závažných dôvodov stanovených zákonom môže byť táto lehota predĺžená najviac o 8 pracovných dní. O predĺžení lehoty je žiadateľ informovaný pred uplynutím lehoty spolu s uvedením dôvodov, ktoré vedú k predĺženiu lehoty.
Závažnými dôvodmi sú:
a) vyhľadávanie a zber požadovaných informácií na inom mieste, ako je sídlo povinnej osoby vybavujúcej žiadosť,
b) vyhľadávanie a zber väčšieho počtu oddelených alebo odlišných informácií požadovaných na sprístupnenie v jednej žiadosti,
c) preukázateľné technické problémy spojené s vyhľadávaním a sprístupňovaním informácie, o ktorých možno predpokladať, že ich možno odstrániť v rámci predĺženej lehoty.

Ak povinná osoba nemá požadovanú informáciu k dispozícii a ak má vedomosť o tom, kde možno požadovanú informáciu získať, postúpi žiadosť do 5 dní povinnej osobe, ktorá má požadované informácie k dispozícii. Ak Slovenská pošta žiadosti nevyhovie hoci len sčasti, dá o tom v zákonom stanovenej lehote žiadateľovi informáciu a postúpi žiadosť na rozhodnutie Ministerstvu dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR.

 

Mobilná verzia