Poistená zásielka svet

Kvalitná a spoľahlivá služba určená na zasielanie cenných predmetov a písomností do zahraničia s potvrdením o podaní s možnosťou poistenia až do výšky 1 000 EUR.

Charakteristika

Lehota prepravy
Hmotnosť
 • do 2 kg
Rozmery a obal
 • min.: 15 x 20 cm, max.: 30 x 40 cm
 • poistené zásielky je možné podávať len v špeciálnej plastovej obálke
Za poistenú zásielku môžete zaplatiť
 • v hotovosti, poštovými známkami, bezhotovostne, prevodom, úverom poštovného, výplatným strojom
Zodpovednosť
 • za stratu, úbytok, poškodenie alebo zničenie časti, resp. celého obsahu poistenej zásielky adresovanej do cudziny, je poskytovaná náhrada škody vo výške skutočnej škody, najviac však do výšky poistenia.

Služby k poistenej zásielke svetspäť

Odosielateľ
 • Do vlastných rúk, Doručenka, Dobierka, Storno zásielky 
Adresát
 • Vylúčenie náhradného prijímania zásielok, Predĺženie odbernej lehoty, Časové doposielanie, Splnomocnenie, Odopretie prijatia zásielky, Doručenie na inú adresu na žiadosť adresáta, Opakované doručenie na žiadosť adresáta
Info služby
 • Informácia o podaní/dodaní zásielok, Informácia o sledovaní zásielok, Odpis podacej potvrdenky, Potvrdenie o dodaní zásielky, Tlač e-potvrdenky, Potvrdenie o spracovaní ePodacieho hárka

Ako podať poistenú zásielku svetspäť

 1. Poistenú zásielku môžete poslať iba v špeciálnej plastovej obálke, ktorú kúpite na každej pošte. Použitie upotrebenej plastovej obálky pre podaj poistenej zásielky nie je dovolené. 
 2. Adresné údaje poistenej zásielky uveďte na vyhradenom mieste plastovej obálky, príp. prostredníctvom adresného štítka, ktorý sa celou plochou prilepí na adresnú stranu plastovej obálky. Minimálne rozmery adresného štítka sú 35 x 70 mm. Adresný štítok nie je dovolené použiť v prípade, ak vzhľadom na materiál a povrch obálky je možné predpokladať, že v priebehu vyberania a distribúcie odpadne.
 3. Zásielku môžete poistiť na sumu max. do výšky uvedenej v Tarife, pričom suma nemôže presiahnuť skutočnú hodnotu zásielky.
 4. Ak posielate drobné predmety, zabezpečte ich tak, aby nevyčnievali z obalu a aby nemohlo dôjsť k poškodeniu plastovej obálky.
 5. Na vyznačenom mieste obálky vypíšte adresu prijímateľa, odosielateľa a výšku poistenia, pričom výšku poistenia zaokrúhlite na celé eurá. V prípade že požadujete, aby bola vaša zásielka adresovaná na ktorúkoľvek poštu (nie na dodávaciu poštu adresáta) alebo aby bola dodaná len na poštu (nebola doručovaná na adresu adresáta), do adresy adresáta uveďte meno a priezvisko adresáta, Poste restante, PSČ a názov pošty.
 6. Vypíšte podaciu potvrdenku (podací lístok / podací hárok). Poistenú zásielku môžete poslať aj online prostredníctvom aplikácie ePodací hárok alebo Mobilnej aplikácie SP (poistená zásielka, ku ktorej nie je vyžadované colné vyhlásenie).
 7. Ak vaša poistená zásielka podlieha colnému konaniu, pripojte k nemu colné vyhlásenie CN 22 alebo CN 23 (CN 23 sa prikladá ak zásielka obsahuje viac druhov tovaru alebo je hodnota tovaru v zásielke vyššia ako 300 DTS). Tlačivá colných vyhlásení vám poskytneme aj na každej pošte, alebo si ich môžete vytlačiť z aplikácie ePodací hárok.
 8. V prípade, že balík posielate na dobierku, priložte aj vyplnenú medzinárodnú dobierkovú poukážku, ktorá je dostupná na každej pošte alebo si ju môžete vytlačiť z aplikácie ePodací hárok.
 9. Poistenú zásielku odovzdajte pri priehradke na pošte. Zásielky uhradené vopred,  tzn. online v ePodacom hárku alebo Mobilnej aplikácii, môžete vložiť aj do poštovej schránky označenej logom online úhrada.

Tlačivá na podanie poistenej zásielky nájdete v sekcii Tlačivá, alebo vám ich poskytneme na každej pošte. Plastové obálky môžete kúpiť na každej pošte.
Kvalitné certifikované obálky na poistené listy, ktoré zaručia bezpečnosť vašich dokumentov vám ponúka www.skclub.sk.

Odporúčame pozrieť si Zasielacie podmienky medzinárodného styku, keďže zasielanie do vami zvolenej krajiny môže byť obmedzené.

 

Súvisiace dokumenty

Mobilná verzia