Tlačivá

Na tejto podstránke nájdete tlačivá na stiahnutie a vzory tlačív, podľa ktorých si môžete dať tlačivá vyrobiť: 

Nemusíte používať len tlačivá vyrobené Slovenskou poštou, pri vybraných službách sme zaviedli vyplniteľné XLS a PDF formuláre, ktoré si môžete pohodlne vyplniť a vytlačiť prostredníctvom svojho počítača. Aby bolo možné PDF formulár správne vyplniť a vytlačiť, potrebujete prehliadač Adobe Acrobat Reader verzia 8 a vyššia. Stiahnuť si ho môžete bezplatne tu.

Upozornenie: Formuláre vo formáte XLS nie je povolené ľubovoľne upravovať (napr. odstraňovať/meniť bunky, riadky alebo stĺpce, meniť ich názvy a pod.).

Poštové poukazy pre vás vyrobí:

Tlačivá na podávanie zásielok späť

Podací lístok

XLS
Tlačivo, ktoré je možné použiť na podanie jednej zásielky. Ak chcete, aby sa nedoručiteľná zásielka vrátila na inú adresu ako je adresa odosielateľa, uveďte na podacom lístku adresu pre vrátenie zásielky a na zásielku doplňte poznámku „Späť:“ a adresu vrátenia. Na zásielke sa poznámka uvádza pod adresou odosielateľa.
Podací hárok

PDF | XLS
Tlačivo, ktoré je možné použiť na podanie viac ako jednej zásielky toho istého druhu. Používa sa na Doporučené zásielky, Poistené zásielky, Úradné zásielky, Balíky, Poštové poukazy na účet, Poštové poukazy na adresu a Expres zásielky.
Objednávka/Kniha výplatného

PDF | XLS
Univerzálne tlačivo na evidenciu podávaných Periodických katalógov, Reklamných adresovaných zásielok, Zmluvného listu, Periodickej tlače štandard a Letákov. Pri Letákoch slúži zároveň ako objednávka.
Poznámka:
Objednávka/Kniha výplatného sa predkladá v dvoch vyhotoveniach. Formuláre XLS a PDF sú upravené tak, že obidve vyhotovenia je možné vytlačiť na formát listu A4 – na výšku (potrebné rozstrihnúť). Po vyplnení údajov do formulára umiestneného v hornej časti, sa automaticky doplnia údaje do formulára umiestneného v dolnej časti (okrem zaškrtávacích políčok v XLS formáte).
Zoznam PP na výplatu

PDF | XLS
Tlačivo na podanie poštových poukazov na výplatu na zozname.
EMS MS - faktúra/proforma faktúra

PDF | XLS
Faktúra/proforma faktúra sa prikladá k zásielkam EMS MS s obsahom tovaru, adresovaným do krajín, pri ktorých je v Tarife v kolónke „Poznámka“ uvedené: „faktúra/proforma faktúra“.
Poznámka:
Fyzické osoby vyplnia tlačivo „proforma faktúra“ 3x v origináli a 1x v kópii. Právnické osoby pripoja k zásielke faktúru 3x v origináli a 1x v kópii.
Vzor vyplnenej faktúry/proforma faktúry pre fyzické osoby a organizácie.

Tlačivá na úhradu cien späť

Žiadosť o povolenie na vybraný spôsob úhrady cien

PDF | XLS

Univerzálna žiadosť, prostredníctvom ktorej je možné
požiadať o:
1. povolenie na úhradu cien výplatným strojom,
Poznámka:
Žiadosť je možné podať prostredníctvom autorizovaného predajcu výplatného stroja. Predkladá sa v dvoch vyhotoveniach. Na základe žiadosti je vydaný evidenčný list (povolenie) a pridelené licenčné číslo výplatného stroja.
2. povolenie na úhradu cien úverom poštovného vzor prílohy k žiadosti na úhradu cien úverom poštovného (Zoznam pobočiek úveru poštovného)
3. povolenie na úhradu cien prevodom z účtu

4. povolenie na vyúčtovanie cien centrálnou faktúrou - príloha k žiadosti na vyúčtovanie cien centrálnou faktúrou (Zoznam pobočiek CEFA),
Poznámka:
Žiadosť je možné podať na ktorejkoľvek pošte, prostredníctvom prostredníctvom prideleného obchodníka alebo na Zákazníckom servise SP. Predkladá sa v dvoch vyhotoveniach, na základe žiadosti je vydané povolenie.
5. prepočítanie mincí bez prítomnosti odosielateľa pri úhrade v hotovosti
Poznámka:
Žiadosť sa podáva na pošte, ktorá má prepočítanie mincí zabezpečovať. Predkladá sa v dvoch vyhotoveniach.

Žiadosť o zmenu

PDF | XLS

Žiadosť, prostredníctvom ktorej je možné požiadať o všetky zmeny týkajúce sa bankového účtu v peňažnom ústave, zmeny týkajúce sa názvu (obchodného mena) a sídla, všetky organizačné zmeny, ktoré môžu mať vplyv na podaj a úhradu cien
Poznámka:
Žiadosť o zmenu k vydaným povoleniam je možné podať na ktorejkoľvek pošte, prostredníctvom prideleného obchodníka alebo na Zákazníckom servise SP. Predkladá sa v dvoch vyhotoveniach.
Ak ide o zmeny k povoleniu vydanému na úhradu cien výplatným strojom, žiadosť o zmenu je možné zaslať na adresu: Slovenská pošta, a. s., CVFT Západ – Centrum vysporiadania finančných transakcií, Lovinského 35, 817 11 Bratislava.

Výplatný zúčtovací lístok

PDFXLS
Univerzálne tlačivo na dennú evidenciu súm hradených úverom poštovného a zálohovým prevodom.
Poznámka:
Výplatný zúčtovací lístok sa predkladá v dvoch vyhotoveniach. Formuláre PDF a  XLS sú upravené tak, že obidve vyhotovenia výplatného zúčtovacieho lístka je možné vytlačiť na formát listu A4 – na šírku (potrebné rozstrihnúť). Po vyplnení údajov do formulára umiestneného vľavo, sa automaticky doplnia údaje do formulára umiestneného vpravo (okrem zaškrtávacích políčok v XLS formáte).
Sumárny zúčtovací výkaz

PDF | XLS
Sumárne tlačivo pre evidenciu súm hradených úverom poštovného za kalendárny mesiac.
Poznámka:
Sumárny zúčtovací výkaz sa predkladá v dvoch vyhotoveniach. Formuláre PDF a XLS sú upravené tak, že obidve vyhotovenia sumárneho zúčtovacieho výkazu je možné vytlačiť na formát listu A4 – na šírku (potrebné rozstrihnúť). Po vyplnení údajov do formulára umiestneného vľavo sa automaticky doplnia údaje do formulára umiestneného vpravo (okrem zaškrtávacích políčok v XLS formáte).
Peňažný lístok

PDF | XLS
Tlačivo na rozpis nominálnych hodnôt väčšieho množstva peňazí.

Tlačivá na uplatnenie zliav späť

Žiadosť na poskytnutie zliav

PDF | XLS

Univerzálna žiadosť, prostredníctvom ktorej je možné požiadať o poskytnutie Technologickej zľavy alebo poskytnutie Zľavy za výplatné stroje kreditované diaľkovo. 

Poznámka: Žiadosť je možné podať naktorejkoľvek pošte, prostredníctvom prideleného obchodníka alebo na Zákazníckom servise SP. Predkladá sa v dvoch vyhotoveniach, na základe žiadosti je vydané povolenie.

Žiadosť o zmenu

PDF | XLS

Žiadosť, prostredníctvom ktorej je možné požiadať o všetky zmeny týkajúce sa bankového účtu v peňažnom ústave, zmeny týkajúce sa názvu (obchodného mena) a sídla, všetky organizačné zmeny, ktoré môžu mať vplyv na uplatnenie zliav, všetky zmeny týkajúce sa poskytovania zliav (zmena/doplnenie úkonov a pod.)

Poznámka: Žiadosť o zmenu k vydaným povoleniam je možné podať na ktorejkoľvek pošte, prostredníctvom prideleného obchodníka alebo na Zákazníckom servise SP. Predkladá sa v dvoch vyhotoveniach.

Evidencia poskytnutých zliav

PDF | XLS
Tlačivo na evidovanie údajov potrebných pre priznanie technologickej zľavy, technologického bonusu a bonusu za dlhodobú spoluprácu. 
Poznámka:
Tlačivo sa predkladá v dvoch vyhotoveniach. Formulár je upravený tak, že obidve vyhotovenia je možné vytlačiť na formát listu A4 – na výšku (potrebné rozstrihnúť). Po vyplnení údajov do formulára umiestneného v hornej časti, sa automaticky doplnia údaje do formulára umiestneného v dolnej časti.

Tlačivá na objednanie služieb späť

Žiadosť o poskytnutie služby Poštový poukaz na účet

PDFXLS
Žiadosť je potrebné vyplniť v prípade, že máte záujem o poberanie elektronických výstupov zo spracovania v súlade s poštovými podmienkami – Poštový poukaz na účet.
Žiadosť o poskytnutie služby Poštový poukaz ekonomický

PDF | XLS
Žiadosť je potrebné vyplniť pred začatím využívania služby Poštový poukaz ekonomický v súlade s Poštovými podmienkami – Poštový poukaz ekonomický.
Žiadosť o poskytnutie služby Poštový poukaz na výplatu

PDF | XLS
Žiadosť je potrebné vyplniť pred začatím využívania služby Poštový poukaz na výplatu v súlade s Poštovými podmienkami – Poštový poukaz na výplatu.
Objednávka na výrobu poštových poukazov na adresu

PDF I XLS
Prostredníctvom objednávky môže obchodný partner objednať výrobu Poštových poukazov na adresu.
Objednávka na výrobu poštových poukazov na účet

PDFXLS
Prostredníctvom objednávky môže obchodný partner objednať výrobu Poštových poukazov na účet.
Žiadosť o info služby

PDF | XLS
Žiadosť, prostredníctvom ktorej je možné požiadať o potvrdenie dodania zásielky, druhopis podacej potvrdenky, poskytnutie informácií o zásielkach (o podaní/dodaní zásielok, resp. sledovaní zásielok). Poznámka: Žiadosť je možné podať na ktorejkoľvek pošte (všetky info služby), príp. prostredníctvom prideleného obchodníka. Predkladá sa v dvoch vyhotoveniach.
Žiadosť o doplnkové a dispozičné služby

PDF | XLS

Univerzálna žiadosť, prostredníctvom ktorej je možné požiadať o tieto doplnkové a dispozičné služby:       
1. Splnomocnenie - vzor žiadosti pre fyzické osoby a organizácie
2. Storno zásielky na dodaji - vzor žiadosti pre fyzické osoby a organizácie
3. Časové doposielanie - vzor žiadosti pre fyzické osoby a organizácie
4. Zmena adresy - vzor žiadosti pre fyzické osoby a organizácie
Poznámka: Žiadosť je možné podať na ktorejkoľvek pošte, predkladá sa v dvoch vyhotoveniach.
5. Predĺženie odbernej lehoty - vzor žiadosti pre fyzické osoby a organizácie
6. Vylúčenie náhradného prijímania zásielok - vzor žiadosti pre fyzické osoby
7. Odpovedná služba - vzor žiadosti pre organizácie
8. Doručovanie zásielok inému prijímateľovi - vzor žiadosti pre fyzické osoby
Poznámka: Žiadosť je možné podať na dodávacej pošte adresáta, predkladá sa v dvoch vyhotoveniach.

Žiadosť o dispozičné služby k dôchodku

PDF | XLS
Žiadosť, prostredníctvom ktorej je možné požiadať o dispozičné služby k dôchodku - Výplata na pošte, Doposielanie dôchodku.
Žiadosť o špeciálne spôsoby podávania a dodávania zásielok

PDF | XLS

Žiadosť, prostredníctvom ktorej je možné požiadať o podávanie/dodávanie zásielok do P.O.BOXu, dodávanie zásielok do Post BOXu, resp. Out Boxu a podávanie zásielok v rámci Odloženého podaja.
Poznámka:
Žiadosť je možné podať:
1. pre P.O.BOX – na pošte, na ktorej má objednávateľ záujem P.O.BOX využívať, tzn. na svojej, alebo inej dodávacej pošte,
2. pre Post BOX a Out BOX - na svojej dodávacej pošte (pošta, ktorá zabezpečuje dodávanie zásielok pre adresáta),
3. pre Odložený podaj – na pošte, na ktorej má objednávateľ záujem realizovať podaj zásielok.
Žiadosť sa predkladá v troch vyhotoveniach.

Žiadosť o zmenu

PDF | XLS

Žiadosť, prostredníctvom ktorej je možné požiadať o zmeny:
- k schválenej žiadosti o používanie špeciálnych spôsobov podávania/dodávania zásielok (napr. ak používate priečinky)
- k schválenej žiadosti o používanie doplnkových a dispozičných služieb
Poznámka: Žiadosť o zmenu k schválenej žiadosti o používanie špeciálnych spôsobov podávania/dodávania zásielok alebo k  žiadosti o doplnkové a dispozičné služby, je možné podať na príslušnej pošte. Predkladá sa v dvoch vyhotoveniach.

Objednávka SIPO

XLS
Prostredníctvom objednávky môže obchodný partner (organizácia, ktorá má záujem inkasovať od obyvateľstva platby alebo vyplácať platby obyvateľstvu) požiadať o službu SIPO.
Zmeny SIPO

PDFXLS
Žiadosť, prostredníctvom ktorej je možné požiadať o tieto zmeny: 1. Zmena predvoleného spôsobu úhrady SIPO platieb, 2. Zasielanie informatívneho dokladu SIPO emailom alebo zrušenie zasielania informatívneho dokladu SIPO.
Poznámka:
Tlačivo sa predkladá v dvoch vyhotoveniach na ktorejkoľvek pošte.
Formulár - poplatky za rozhlas a televíziu

PDF 
Formulár slúži na prihlásenie, odhlásenie alebo zmenu platieb za rozhlas a televíziu.
Žiadosť o zriadenie príležitostnej pošty

PDFXLS
Prostredníctvom žiadosti si môže zákazník objednať služby Príležitostnej pošty v dvoch formách. Žiadosť je zasielaná v jednom vyhotovení na Zákaznícky servis.
Objednávka na výrobu príležitostných poštových pečiatok 

PDF | XLS
Prostredníctvom objednávky je možné požiadať o výrobu poštovej príležitostnej pečiatky na propagáciu podujatia.
Poznámka:
Vyplnenú objednávku je potrebné doručiť osobne na stanovenú kontaktnú adresu alebo zaslať písomne, faxom, resp. e-mailom najmenej dva mesiace pred plánovaným prvým dňom používania. Predkladá sa vo dvoch vyhotoveniach.
Objednávka na výrobu príležitostných poštových celín

XLS
Prostredníctvom objednávky je možné požiadať o výrobu príležitostných poštových celín.
Objednávka na výrobu známky s personalizovaným kupónom

PDF
Prostredníctvom objednávky je možné požiadať o výrobu známky s personalizovaným kupónom.
Objednávka POSTservis

DOC
Prostredníctvom objednávky môže obchodný partner objednať služby POSTservis.
Objednávka SIPO reklama

PDF
Prostredníctvom objednávky môže obchodný partner objednať prenájom reklamného priestoru A alebo priestoru B.
Objednávka ePoPS

PDF
Prostredníctvom objednávky môže obchodný partner objednať reklamný priestor na plazmových obrazovkách na vybraných poštách.
Objednávka Predplatné novín a časopisov

PDF
Prostredníctvom objednávky si môže zákazník predplatiť vybrané tituly novín a časopisov.

Ostatné tlačivá späť

Žiadosť o odkúpenie platných kolkov a o výmenu platných kolkov (EUR)

PDF | DOC
Žiadosť, prostredníctvom ktorej možno požiadať o odkúpenie alebo výmenu platných kolkov, mena EUR.
POSTshop - Objednávka

PDF | DOC
Prostredníctvom objednávky je možné objednať ľubovoľný tovar v ponuke Slovenskej pošty.
Reklamačný list - vnútroštátny styk

PDF | XLS
Tlačivo na podanie reklamácie alebo sťažnosti na zásielky a služby v rámci  vnútroštátneho styku.
Poznámka:
Reklamáciu/sťažnosť prostredníctvom reklamačného listu pre vnútroštátny styk je možné podať na každej pošte, v sídle SP, v sídle špecializovaných organizačných zložiek SP, ktoré príslušnú službu poskytujú alebo na pošte partner.
Reklamačný list - medzinárodný styk

PDF | XLS
Tlačivo na podanie reklamácie na zásielky a služby v medzinárodnom styku.
Poznámka:
Reklamáciu prostredníctvom reklamačného listu pre medzinárodný styk, je možné podať na každej pošte, v sídle SP, v sídle špecializovaných organizačných zložiek SP, ktoré príslušnú službu poskytujú alebo na pošte partner.
Dohoda o označovaní zásielok

PDF
 | XLS
Dohoda sa uzatvára v prípade, ak má zákazník záujem sám označovať zásielky podacími a ostatnými nálepkami pošty. Je možné zvoliť si označovanie samolepiacimi nálepkami, ktoré používajú pošty alebo označovanie výpočtovou technikou.
Poznámka:
Dohoda sa predkladá na pošte, na ktorej bude zákazník realizovať podaje, a to v dvoch vyhotoveniach. Formuláre XLS a PDF sú upravené tak, že obidve vyhotovenia je možné vytlačiť na formát listu A4 – na výšku (potrebné rozstrihnúť). Po vyplnení údajov do formulára umiestneného v hornej časti, sa automaticky doplnia údaje do formulára umiestneného v dolnej časti (okrem zaškrtávacích políčok v XLS formáte).
Mandát na inkaso v SEPA

PDF
Tlačivo, ktoré sa používa na udelenie nového, resp. zrušenie súhlasu na vykonanie inkasa z účtu platiteľa. Používa sa pri SIPO, Predplatnom tlače, Úhrade cien úverom poštovného.
Poznámka:
Mandát sa predkladá v dvoch vyhotoveniach na ktorejkoľvek pošte.

Vzory poštových poukazov späť

PP na účet ručný, 2–dielny


PDF | CDR
PDF I CDR s účtom v tvare IBAN

Poštový poukaz na účet dvojdielny na ručné vypisovanie údajov.
PP na účet ručný, 3–dielny


PDF | CDR
PDF I CDR s účtom v tvare IBAN

Poštový poukaz na účet trojdielny na ručné vypisovanie údajov.
PP na účet strojový, 2 – dielny


PDF | CDR
PDF I CDR s účtom v tvare IBAN

Poštový poukaz na účet dvojdielny na vypisovanie údajov výpočtovou technikou.
PP na účet strojový, 3 – dielny


PDF | CDR
PDF I CDR s účtom v tvare IBAN

Poštový poukaz na účet trojdielny na vypisovanie údajov výpočtovou technikou.
PP ekonomický


PDF | CDR
PDF I CDR s účtom v tvare IBAN

Poštový poukaz ekonomický - dvojdielny čiernobiely poukaz. 
PP na adresu

PDF
Poštový poukaz na adresu - dvojdielny poukaz. 

 

Potrebujem