Dodanie a prevzatie zásielok

1. Listové zásielky bez potvrdenia prevzatia späť

Listové zásielky, ku ktorým sa nevyžaduje potvrdenie prevzatia (napr. listy, reklamné adresované zásielky)

 • doručíme do domovej listovej schránky adresáta podľa adresy uvedenej na zásielke, alebo
 • dodáme na iné, s adresátom vopred dohodnuté miesto (napr. do poštového priečinka), odkiaľ si ju môže prevziať adresát alebo ktorákoľvek iná osoba (napr. manžel/manželka, rodič, sused, priateľ, zamestnanec organizácie a pod.), ktorej adresát zveril od schránky kľúč (platí pre poštový priečinok - P.O.BOX); z poštového priečinka - Post BOXu vydáme zásielky pri priehradke pošty na základe ústnej žiadosti.

Zásielku, ktorej rozmery nedovoľujú vloženie do domovej listovej schránky, uložíme na pošte a do domovej listovej schránky adresáta vloží poštový doručovateľ písomné oznámenie o jej uložení na pošte, s výnimkou zásielok, ku ktorým je odosielané sms a/alebo e-mail avízo v rámci služby elektronické oznamovanie zásielok.

2. Listové zásielky s potvrdením prevzatia späť

Listové zásielky, ku ktorým sa vyžaduje potvrdenie prevzatia adresátom/oprávneným prijímateľom (doporučené listy, úradné zásielky a poistené listy), doručíme adresátovi alebo oprávnenému prijímateľovi na adresu domu/bytu/firmy, ktorá je uvedená na zásielke alebo vydáme pri priehradke pošty (napríklad zásielky dodávané do poštových priečinkov). Ak poštový doručovateľ adresáta alebo oprávneného prijímateľa na adrese nezastihne, zanechá v domovej listovej schránke písomné oznámenie o uložení zásielky na pošte, s výnimkou zásielok, ku ktorým je odosielané sms a/alebo e-mail avízo v rámci služby elektronické oznamovanie zásielok.

V niektorých prípadoch Slovenská pošta nezabezpečuje doručovanie listových zásielok s potvrdením prevzatia na adresu domu/bytu/firmy uvedenú na zásielke. Je to najmä, keď:

 • sa jedná o doporučenú zásielku väčších rozmerov (nad 38 x 30 x 5 cm),
 • výška poistenia alebo dobierkovej sumy je nad stanovený limit,
 • odovzdávacie miesto je na piatom a vyššom poschodí, pričom nie je možné použiť výťah,
 • odovzdávacie miesto nie je prístupné,
 • prístup nie je možný ani po zazvonení na zvonček označený menom adresáta,
 • je na želanie adresáta dohodnutý iný spôsob dodávania (napr. dodávanie do priečinkov).

3. Balíkové zásielky s potvrdením prevzatiaspäť

Balík, Expres zásielka „Na adresu“

Zásielku „Na adresu“ doručíme na adresu domu/bytu/firmy, ktorá je uvedená na zásielke. Zásielku môže prevziať jej adresát alebo oprávnený prijímateľ po preukázaní totožnosti a potvrdení prevzatia podpisom alebo oznámením 8 miestneho kódu pre vyzdvihnutie zásielky. Kód pre vyzdvihnutie zásielky zasielame adresátovi na mobilné telefónne číslo alebo emailovú adresu, alebo ho sprístupníme adresátovi v mobilnej aplikácii.

Ak adresát alebo oprávnený prijímateľ nie je na adrese zastihnutý, adresátovi je uloženie zásielky oznámené zaslaním sms / email avíza alebo zanechaním písomného oznámenia v domovej listovej schránke. 

Balík, Expres zásielka „Na poštu“

Zásielku „Na poštu“ nedoručujeme na adresu adresáta, ale zostáva uložená na pošte/ v BalíkoBOXe. Deň dodania zásielky na poštu je adresátovi oznámený prostredníctvom sms avíza/e-mail avíza o uložení zásielky na pošte.

 • Zásielky uložené na pošte si adresát alebo oprávnený prijímateľ môže prevziať pri priehradke danej pošty po preukázaní totožnosti a potvrdení prevzatia podpisom alebo oznámením 8 miestneho kódu pre vyzdvihnutie zásielky.
 • Zásielku uloženú v  BalíkoBOXe si adresát alebo oprávnený prijímateľ môže vyzdvihnúť na základe kódu pre vyzdvihnutie zásielky počas 3 kalendárnych dní od jej uloženia. 

Kód pre vyzdvihnutie zásielky zasielame adresátovi na mobilné telefónne číslo alebo emailovú adresu, alebo ho sprístupníme adresátovi v mobilnej aplikácii.

4. Zásielky adresované Poste restante späť

Všetky druhy listových a balíkových zásielok s výnimkou úradných zásielok

Zásielku, ktorá má v adrese uvedené  Poste restante nedoručujeme na adresu ani neoznamujeme adresátovi jej príchod. Adresát/oprávnený prijímateľ si môže zásielku prevziať pri priehradke danej pošty po preukázaní totožnosti, oznámení podacieho čísla zásielky (ak je adresátovi/oprávnenému prijímateľovi známe) a potvrdení prevzatia zásielky podpisom. Ak je zásielka označená kompletnou adresou adresáta a zároveň aj poznámkou „Poste restante“, Slovenská pošta zabezpečí jej dodanie len po poštu, tzn. prioritne akceptuje poznámku „Poste restante“. Zásielka je uložená na pošte počas plynutia odbernej lehoty, po jej uplynutí je vrátená odosielateľovi.

5. Oprávnené osoby na prevzatie zásielky späť

Zásielky s potvrdením prevzatia adresované fyzickým osobám (občanom)

Zásielky bez služby Do vlastných rúk môže prevziať:

 • adresát (vrátane neplnoletého adresáta, ktorý dovŕši 15. rok života),
 • manžel/manželka (pokiaľ nie sú z prijímania zásielok vylúčení),
 • osoba, ktorá býva s adresátom v tom istom rodinnom dome/byte a dovŕšila 15. rok života (pokiaľ nie je z prijímania zásielok vylúčená - s výnimkou balíkových zásielok),
 • osoba, ktorú adresát splnomocnil na preberanie svojich zásielok,
 • rodič maloletého adresáta alebo iný zákonom alebo právoplatným rozhodnutím súdu určený zástupca maloletého adresáta,
 • opatrovník adresáta, ak bol pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo ak bola jeho spôsobilosť na prijímanie zásielok rozhodnutím súdu obmedzená.

Adresát alebo oprávnený prijímateľ môže zásielku prevziať po preukázaní totožnosti a potvrdení prevzatia zásielky podpisom. Preukázanie totožnosti a potvrdenie prevzatia podpisom sa nevyžaduje ak je zásielka preberaná na základe 8 miestneho kódu pre vyzdvihnutie zásielky, ktorý bol adresátovi zaslaný na mobilné telefónne číslo alebo emailovú adresu, resp. je sprístupnený v mobilnej aplikácii (platí pre balíky a expres zásielky).

Zásielky so službou Do vlastných rúk môže prevziať:

 • adresát (vrátane neplnoletého adresáta, ktorý dovŕši 15. rok života),
 • osoba, ktorú adresát splnomocnil na preberanie zásielok so službou „Do vlastných rúk“ alebo na všetky právne úkony,
 • rodič maloletého adresáta alebo iný zákonom alebo právoplatným rozhodnutím súdu určený zástupca maloletého adresáta,
 • opatrovník adresáta, ak bol pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo ak bola jeho spôsobilosť na prijímanie zásielok rozhodnutím súdu obmedzená.

Adresát alebo oprávnený prijímateľ môže zásielku prevziať po preukázaní totožnosti a potvrdení prevzatia zásielky podpisom.

Zásielky s potvrdením prevzatia adresované organizáciám

Zásielky bez služby Do vlastných rúk alebo s poistením môže prevziať:

 • osoba oprávnená konať v mene organizácie, ktorá svoje oprávnenie na požiadanie doloží výpisom z registra alebo iným dokladom, ktorý toto oprávnenie potvrdzuje. Výpis z registra je možné predložiť aj v elektronickej podobe, a to prostredníctvom elektronického zariadenia  s prístupom na internet (mobil, notebook a pod.). 
 • osoba, ktorej meno a priezvisko je súčasťou obchodného mena organizácie uvedenej v prvom riadku adresy adresáta po predložení dokladu totožnosti,
 • osoba, ktorú osoba oprávnená konať v mene organizácie splnomocnila na preberanie zásielok za organizáciu.

Oprávnený prijímateľ môže zásielku prevziať po preukázaní totožnosti a potvrdení prevzatia zásielky podpisom. Preukázanie totožnosti a potvrdenie prevzatia podpisom sa nevyžaduje ak je zásielka preberaná na základe 8 miestneho kódu pre vyzdvihnutie zásielky, ktorý bol zaslaný na mobilné telefónne číslo alebo emailovú adresu, resp. je sprístupnený v mobilnej aplikácii (platí pre balíky a expres zásielky).

Zásielky so službou Do vlastných rúk môže prevziať:

 • osoba oprávnená konať v mene organizácie, ktorá svoje oprávnenie na požiadanie doloží výpisom z registra alebo iným dokladom, ktorý toto oprávnenie potvrdzuje. Výpis z registra je možné predložiť aj v elektronickej podobe a to prostredníctvom elektronického zariadenia  s prístupom na internet (mobil, notebook a pod.). 
 • osoba, ktorej meno a priezvisko je súčasťou obchodného mena organizácie uvedenej v prvom riadku adresy adresáta po predložení dokladu totožnosti,
 • osoba, ktorú osoba oprávnená konať v mene organizácie splnomocnila na preberanie zásielok so službou „Do vlastných rúk“ pre organizáciu.

Oprávnený prijímateľ môže zásielku prevziať po preukázaní totožnosti a potvrdení prevzatia zásielky podpisom.

Potrebujem

Mobilná verzia