Prevziať peniaze

V záujme toho, aby sme peniaze vyplatili naozaj tomu, komu patria, dodržiavame pri ich výplate presné pravidlá. Pri výplate peňazí je vždy potrebné predložiť platný doklad totožnosti.

Poštový poukaz

Peniaze poukázané poštovým poukazom vám vyplatí váš poštový doručovateľ alebo si ich prevezmete na vašej pošte. Prevziať ich môžete osobne alebo to za vás môže urobiť oprávnený prijímateľ.

PENIAZE ADRESOVANÉ FYZICKÝM OSOBÁM (OBČANOM)

Peniaze poukázané poštovým poukazom vyplatíme:

  • adresátovi (vrátane neplnoletého adresáta, ktorý dovŕšil 15. rok života),
  • manželovi, manželke (pokiaľ nie sú z prijímania vylúčení),
  • osobe, ktorú adresát splnomocnil,
  • jednému z rodičov maloletého adresáta alebo inému zákonom alebo právoplatným rozhodnutím súdu určenému zástupcovi maloletého adresáta,
  • opatrovníkovi adresáta, ak bol adresát pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo ak bola jeho spôsobilosť na prijímanie zásielok rozhodnutím súdu obmedzená,
  • osobe, ktorá býva s adresátom v tom istom rodinnom dome/byte (pokiaľ nie je z prijímania vylúčená).

Sumy do vlastných rúk vyplatíme:

 • adresátovi (plnoletému),
 • osobe, ktorú adresát splnomocnil na preberanie zásielok „Do vlastných rúk“ alebo na všetky právne úkony,
 • jednému z rodičov maloletého adresáta alebo inému zákonom alebo právoplatným rozhodnutím súdu určenému zástupcovi maloletého adresáta,
 • opatrovníkovi adresáta, ak bol adresát pozbavený spôsobilosti na právne úkony, alebo ak bola jeho spôsobilosť na prijímanie zásielok rozhodnutím súdu obmedzená.

Sumy zaslané Poštovým poukazom s označením „Výplata dávok“ vyplatíme:

 • adresátovi uvedenému na poukaze (vrátane neplnoletého adresáta, ktorý dovŕšil 15. rok života),
 • manželovi alebo manželke adresáta (pokiaľ nie sú z prijímania vylúčení),
 • jednému z rodičov maloletého adresáta alebo inému zákonom alebo právoplatným rozhodnutím súdu určenému zástupcovi maloletého adresáta ktorý ešte nedovŕšil 15.rok života,
 • opatrovníkovi adresáta, ktorého súd pozbavil spôsobilosti na právne úkony, alebo ktorého spôsobilosť na prijímanie zásielok bola rozhodnutím súdu obmedzená, ak pošte predloží právoplatné rozhodnutie súdu o jeho ustanovení za opatrovníka adresáta.

PENIAZE ADRESOVANÉ FIRMÁM

Sumy adresované organizáciám vyplatíme:

 • osobám oprávneným konať v mene organizácie, ktoré svoje oprávnenie doložia originálom alebo overenou kópiou dokladu potvrdzujúceho toto oprávnenie (napr. výpis z obchodného registra). Tieto osoby môžu prevziať aj peniaze určené „Do vlastných rúk“.
 • osobám, ktorých meno a priezvisko je  súčasťou obchodného mena organizácie. Tieto osoby môžu prevziať aj peniaze určené „Do vlastných rúk“.
 • osobám splnomocneným prijímať zásielky za organizáciu oprávneným orgánom (napr. splnomocnenie overené notárom) alebo na základe preukazu splnomocnenca, ktorý možno vybaviť priamo na pošte. Tieto osoby môžu prevziať peniaze určené „Do vlastných rúk“ len v prípade, že sú splnomocnené na všetky právne úkony alebo na preberanie zásielok „Do vlastných rúk“.

SIPO – suma na výplatu späť

Ak platíte SIPO na pošte (zelený doklad), preplatok vám vyplatíme pri priehradke ktorejkoľvek pošty, ak ho platíte u doručovateľa (fialový doklad), vyplatí vám ho váš doručovateľ. Pri bezhotovostnej úhrade (modrý doklad) vám peniaze poukážeme na váš bankový účet.

Sumy určené na výplatu cez SIPO vyplatíme:

 • adresátovi,
 • manželovi, manželke (pokiaľ nie sú z prijímania vylúčení),
 • osobe, ktorú adresát splnomocnil,
 • opatrovníkovi adresáta, ak bol adresát pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo ak bola jeho spôsobilosť na prijímanie zásielok rozhodnutím súdu obmedzená,
 • osobe, ktorá býva s adresátom v tom istom rodinnom dome/byte (pokiaľ nie je z prijímania vylúčená).

Dôchodok späť

Ak dôchodok poberáte priamo zo Sociálnej poisťovne, vyplatí vám ho váš doručovateľ alebo si ho môžete vyzdvihnúť na vašej pošte.

Dôchodok môže prevziať:

 • dôchodca,
 • iný prijímateľ uvedený na kvitančnom liste na základe rozhodnutia Sociálnej poisťovne,
 • druhý z manželov na základe písomného súhlasu dôchodcu (maximálne na šesť mesiacov, po šiestich mesiacoch je potrebné, aby si dôchodca prevzal dôchodok osobne).

Potrebujem

Mobilná verzia