Správne napísať adresu

Obsah správne napísanej adresy
Vzory adries

 • Adresa vnútroštátneho styku sa píše latinkou.
 • Adresa do cudziny sa píše v latinskom písme a arabskými číslicami, krajina určenia sa píše veľkými písmenami v medzinárodne známom jazyku (odporúčaný je anglický jazyk), uvádza sa na poslednom riadku adresy.
 • Píše sa čitateľne, prehľadne a bez prepisovania.
 • Pri písaní adresy na písacom stroji, na počítači a pod. nemôže byť veľkosť písma menšia ako 3 mm.
 • Adresu nie je dovolené písať obyčajnou ceruzkou, atramentovým perom, akoukoľvek zmazateľnou látkou alebo prostriedkom obsahujúcim luminiscenčné farbivo, adresu adresáta nie je dovolené písať červenou farbou.
 • Vyhotovenie údajov adresnej strany priepisom je možné len pri doručenkových obálkach.
 • Pri okienkových obálkach musí byť v okienku viditeľná celá adresa bez ostatných údajov.
 • Pri štandardných listových zásielkach sa adresa odosielateľa a adresáta umiestňuje v pozdĺžnom smere zásielky, pri neštandardných listových zásielkach môžu byť adresné údaje umiestnené na zásielke aj zvisle.
 • Adresa odosielateľa sa umiestňuje v ľavej hornej štvrtine  adresnej strany zásielky, pri listových zásielkach môže byť vyznačená aj na zadnej strane zásielky alebo v odtlačku výplatného stroja.
 • Adresa adresáta sa umiestňuje v pravej dolnej štvrtine adresnej strany zásielky - možno ju umiestniť aj v ľavej dolnej štvrtine v prípade, keď takéto umiestnenie adresy adresáta nebráni v spracovaní zásielok, resp. v umiestnení služobných nálepiek a poznámok.
 • Na zásielkach, ktorých adresná strana nemá tvar pravouholníka sa adresa odosielateľa umiestňuje na ľavej strane a adresa adresáta na pravej strane.
 • Pri balíkoch medzinárodného styku sa adresa adresáta a odosielateľa uvádza na poštovej sprievodke.

Z hľadiska čitateľnosti je najvyhovujúcejšie uvádzať adresy výpočtovou technikou priamo na zásielkach alebo prostredníctvom adresných štítkov.

Správne napísaná adresa musí obsahovať: späť

 1. označenie adresáta (meno a priezvisko, alebo názov organizácie)

  Ak adresát býva v podnájme alebo je na návšteve, uvádza  sa ako druhé tiež meno užívateľa bytu s predložkou „u“, ak ide o zásielku pre adresáta v organizácii, uvádza sa aj názov organizácie.

 2. označenie odovzdávacieho miesta, ktoré musí obsahovať:
  • názov ulice (námestia, verejného priestranstva, obce resp. jej časti) a číslo domu (orientačné príp. súpisné číslo). V označení odovzdávacieho miesta môže byť prípadne uvedené aj číslo bytu alebo poschodia bytového domu. Ak je zásielka adresovaná na P. O. BOX, označenie odovzdávacieho miesta nahrádza, resp. dopĺňa poznámka P. O. Box a číslo P. O. BOX-u. V prípade balíka adresovaného „Na poštu“ označenie odovzdávacieho miesta nemusí byť uvedené, resp. je nahradené alebo doplnené poznámkou „Na poštu“. Odosielateľ má právo dohodnúť sa s adresátom, aby mu zásielku (s výnimkou úradných zásielok) adresoval na ktorúkoľvek poštu. Odosielateľ v tomto prípade označenie odovzdávacieho miesta nahradí, resp. doplní poznámkou „Poste restante“. SP takto označenú zásielku nedoručuje, ani neoznamuje adresátovi jej príchod.
  • poštové smerovacie číslo s názvom dodávacej pošty, resp. s názvom BalíkoBOXu (platí pre zásielky dodávané do BalíkoBOXu).
  • pri zásielkach adresovaných do cudziny názov krajiny určenia (v poslednom riadku) - napríklad DEUTSCHLAND.

V adrese adresáta sa odporúča uvádzať jedného adresáta resp. jedno odovzdávacie miesto. V prípade uvedenia viacerých adresátov, prípadne viacerých odovzdávacích miest na zásielke, Slovenská pošta pri jej dodávaní postupuje nasledovne:

 • ak je uvedených viacero adries (odovzdávacích miest) adresáta, Slovenská pošta dodá zásielku na prvú adresu uvedenú v poradí, 
 • v prípade uvedenia viacerých adresátov, ktorí majú spoločné odovzdávacie miesto, môže dodať SP zásielku ktorémukoľvek z adresátov,
 • v prípade uvedenia viacerých adresátov s rôznymi odovzdávacími miestami,  dodá Slovenská pošta zásielku adresátovi, ktorý je v adrese uvedený ako prvý.  

Vzory adries späť

Predtlačená obálka - rukou písaná adresa

Predtlačená obálka - elektronicky písaná adresa
 

Predtlačená obálka do cudziny

Obálka bez predtlače

Obálka so službou "Späť:"

Obálka bez predtlače - Dodávacia pošta sa nezhoduje s obcou dodaja / časťou obce dodaja

Obálka bez predtlače - Názov dodávacej pošty nie je v súlade s oficiálnym názvom obce

Balík na poštu - vypísanie adresy

Balík do BalíkoBOXu - vypísanie adresy

 

Balík na adresu - vypísanie adresy

Predtlačená doručenková obálka do vlastných rúk – rukou písaná adresa

Predtlačená doručenková obálka do vlastných rúk – elektronicky písaná adresa

Doporučený list s doručenkou - obálka

Doručenka k doporučenému listu – rukou písaná adresa

Doručenka k doporučenému listu – elektronicky písaná adresa

Vysvetlivky

Potrebujem

Mobilná verzia