Podať reklamáciu

Slovenská pošta, a.s. (SP) prepraví ročne približne 100 miliónov zásielok a poskytuje svoje služby v najširšej sieti obchodných miest na Slovensku. Ak sa domnievate, že služba nebola poskytnutá podľa stanovených noriem a ste nespokojní, SP vám dáva možnosť podať sťažnosť alebo reklamáciu. Sťažnosti a reklamácie sú pre nás motivačný nástroj na zvyšovanie kvality poskytovaných služieb.

Ako postupovať pri podaní reklamácie? späť

Reklamácia je písomné / elektronické podanie, ktorým zákazník uplatňuje zodpovednosť voči SP za nekvalitne poskytnuté produkty alebo služby. Reklamovať možno napríklad: nedodanie, nedodanie v lehote, poškodenie, úbytok obsahu a zničenie zásielky. Náhrady – kompenzácie, ktoré poskytuje SP zákazníkovi za opodstatnené reklamácie sú stanovené v osobitých podmienkach jednotlivých produktov a služieb alebo zmluvách.

Kto môže podať reklamáciu? späť

 • Odosielateľ/adresát alebo ním poverená osoba/splnomocnená osoba, ak ide o poskytnutie služby spojenej s distribúciou zásielok alebo peňazí.
 • Kupujúci alebo ním poverená osoba, prípadne objednávateľ ak ide o kúpu tovaru alebo poskytnutie inej služby, tzn. reklamujúci.

Ako a kde možno reklamáciu podať? späť

Ako môžem podať reklamáciu?

 • prostredníctvom štandardizovaného Reklamačného listu, ktorý je dostupný na každej pošte, www.posta.sk v sekcii Tlačivá alebo ho možno na požiadanie získať elektronicky/faxom zo Zákazníckeho servisu SP (infolinka 0850 122 413, zakaznickyservis@slposta.sk),
 • elektronicky cez aplikáciu ePodací hárok (platí pre poštové zásielky vnútroštátneho styku podané cez ePodací hárok s výnimkou reklamovania poškodenia obsahu alebo poškodenia s úbytkom obsahu zásielky, ktoré nebolo zrejmé pri jej dodaní),
 • elektronicky prostredníctvom eReklamačného listu, ktorý je dostupný na www.posta.sk alebo je možné ho na požiadanie získať elektronicky zo Zákazníckeho servisu SP. eReklamačný list s vyplnenými povinnými údajmi zákazník zašle v stanovenom formáte e-mailom na adresu reklamacie@slposta.sk (platí pre poštové poukazy na výplatu, elektronické služby štátu, letáky, SIPO - Sústredené inkaso platieb obyvateľstva a zapísané poštové zásielky vnútroštátneho styku podané na základe písomne uzatvorenej zmluvy alebo prostredníctvom elektronického komunikačného portálu s výnimkou reklamovania poškodenia obsahu alebo poškodenia s úbytkom obsahu zásielky, ktoré nebolo zrejmé pri jej dodaní).

  Správnosť vyplnenia eReklamačného listu pre zapísané listové zásielky si môžete overiť tu.

Kde je možné podať reklamáciu?

Na ktorejkoľvek pošte/ pošte Partner, v sídle SP alebo v špecializovanej organizačnej zložke SP, ktorá príslušnú službu poskytuje. Reklamácie elektronických služieb štátu je možné podať na ktorejkoľvek pošte poskytujúcej tieto služby.

Čo je potrebné priložiť k Reklamačnému listu?

 • Originál podacej potvrdenky, ak bola k zásielke vystavená s výnimkou reklamácie na poškodenie zásielky, kedy podaciu potvrdenku nie je nutné predkladať. V prípade reklamácie podanej na pošte/pošte Partner na zásielku, ktorá bola podaná s ePodacím hárkom stačí zásielku identifikovať jej podacím číslom,
 • potvrdenie o kúpe resp. poskytnutí služby,
 • celú poškodenú zásielku aj s obalom, vrátane vnútorného obalu (týka sa reklamácií na poškodenie zásielky),
 • dôvod sťažnosti, prípadne doklady preukazujúce opodstatnenie sťažnosti,
 • pri reklamácii elektronických služieb štátu číslo žiadosti, reklamovaný výstup (s výnimkou reklamácie nevydania výstupu), príp. doklad o zaplatení ceny.

Dokedy možno podať reklamáciu? späť

Poštové služby vnútroštátneho styku

do 6 mesiacov odo dňa nasledujúceho po dni  vybratia poštovej zásielky / poukázania hotovostnej platby,           najneskôr nasledujúci pracovný deň po dodaní zásielky, ak ide o reklamáciu poškodenia obsahu alebo poškodenia s úbytkom obsahu zásielky, ktoré nebolo zrejmé pri jeho dodaní

Poštové služby medzinárodného styku

do 6 mesiacov odo dňa nasledujúceho po dni vybratia poštovej zásielky /poukázania hotovostnej platby                    najneskôr nasledujúci pracovný deň po dodaní zásielky, ak ide o reklamáciu poškodenia obsahu alebo poškodenia s úbytkom obsahu zásielky, ktoré nebolo zrejmé pri jeho dodaní 

Iné služby a kúpa tovaru

do 2 rokov odo dňa nasledujúceho po dni poskytnutia služby, kúpy tovaru alebo prevzatia tovaru
do 2 pracovných dní po skončení hornej hranice lehoty dodania podľa príslušných obchodných podmienok, ak ide o reklamáciu na nedodanie letákov

Ak obchodné podmienky alebo zmluva neustanovujú inak.

Právo na náhradu škody späť

Vo vnútroštátnom styku
do 6 mesiacov odo dňa nasledujúceho po dni  vybratia poštovej zásielky/poukázania hotovostnej platby
V medzinárodnom styku
do 6 mesiacov odo dňa nasledujúceho po dni vybratia poštovej zásielky/poukázania hotovostnej platby

Ďalší postup späť

Lehota na vybavenie reklamácie je najviac 30 dní, pre medzinárodné poštové zásielky do 60 dní a začína plynúť dňom prijatia reklamácie. V odôvodnených prípadoch (napr. dôvod na strane zákazníka, odborné posúdenie atď.) môže SP pri poštových zásielkach túto lehotu predĺžiť o najviac o 90 dní. SP o tejto skutočnosti informuje zákazníka písomne. Pri reklamáciách poštových zásielok medzinárodného styku môže byť táto lehota primerane dlhšia, a to z dôvodu nesplnenia povinnosti pri vybavení reklamácie zo strany iných poštových operátorov alebo v zmysle výnimiek stanovených v Aktoch Svetovej poštovej únie.
V rámci reklamačného konania resp. šetrenia sťažnosti, môže SP od zákazníka požadovať ďalšie relevantné informácie potrebné na prešetrenie, pričom do lehoty na vybavenie reklamácie sa nezapočítava lehota potrebná na doplnenie týchto informácií.
Prešetrenie reklamácie medzinárodných listových zásielok – List a List slepecký - vykoná SP mimo územia Slovenskej republiky len v prípade, ak krajina určenia prijíma reklamácie tohto typu.
Výsledok (rozhodnutie) reklamačného konania oznamuje SP písomne na adresu uvedenú zákazníkom pri podaní reklamácie. Za opodstatnenú sa považuje každá reklamácia, ak SP nepostupovala správne alebo ak porušila poštové / obchodné podmienky služby alebo zmluvu.
Ak SP nedodrží lehoty na ukončenie reklamačného konania, reklamácia sa považuje za opodstatnenú a vzniká nárok na náhradu škody v rozsahu stanovenom v príslušných poštových / obchodných podmienkach alebo zmluvách.
Ak zákazník nie je spokojný s výsledkom reklamačného konania a chce pokračovať v uplatňovaní reklamácie, môže podať sťažnosť reklamačným listom na druhé vybavenie.

Úplne znenie Reklamačného poriadku je k dispozícii na každej pošte a na požiadanie na Zákazníckom servise SP.

 

Súvisiace dokumenty späť

Potrebujem

Mobilná verzia