Zaplatiť za zásielku

Slovenská pošta, a. s., ponúka na poplatkov cien za zásielky a služby viacero spôsobov:

Spôsoby úhrad určené pre občana

Poštové známky

Poplatok za zásielku uhradíte poštovými známkami tak, že ich nalepíte na vyhradené miesto adresnej strany zásielky (spravidla v pravom hornom rohu) a pri balíkoch medzinárodného styku na vyhradené miesto poštovej sprievodky. Známky nalepené na zásielke musia mať hodnotu poplatku za daný typ zásielky v zmysle Tarify, podľa hmotnosti a triedy.  

Môžete použiť dva druhy poštových známok:
 • známky s predtlačenou nominálnou hodnotou v EUR,
 • známky bez nominálnej hodnoty, ktorých hodnota sa rovná poplatku za zásielku vyjadrenému uvedením triedy a hmotnostnej kategórie – napr. T2 50g (to znamená, že hodnota známky zodpovedá vnútroštátnej cene listu 2. triedy do 50 g, v čase jej použitia).

Ak v mieste vyhradenom na naliepanie poštových známok nie je dostatok priestoru, možno známky nalepiť aj na zadnú stranu zásielky, pričom zásielku treba na prednej strane označiť výraznou poznámkou „./.“ (bodka, lomka, bodka).

Výhody:
 • Zásielky (s výnimkou balíkov) uhradené poštovými známkami môžete podávať prostredníctvom poštových schránok.
 • Poštové známky si môžete zakúpiť na všetkých poštách a vybraných predajných miestach (napr. novinové stánky), a to aj do zásoby.

Hotovosť

Poplatok za zásielky, resp. služby je uhradený odovzdaním hotovosti pri priehradke pošty alebo u poštového doručovateľa (vybrané služby).

Výhody:
 • Hotovosť môžete využiť na úhradu poplatkov za všetky druhy zásielok a služieb (s výnimkou zmluvných balíkov a zmluvných listov) na všetkých poštách.

Prevod

Poplatky za podávané zásielky uhradíte prevodom tak, že na účet pošty vopred poukážete objem peňazí zodpovedajúci vašim podajom. Prevodom možno hradiť zásielky za podmienky, že vám pošta používanie tohto spôsobu úhrady vopred schválila. Zásielky musia byť pred podaním označené poznámkou "Platené prevodom“, do cudziny poznámkou „Port payé“ alebo skratkou „PP“ (v pravom hornom rohu zásielky alebo adresného štítka). Môžete pritom využiť dva spôsoby:

 • Jednorazový prevod - určený predovšetkým na nepravidelné podávania väčšieho objemu zásielok, keď treba na účet pošty poukázať sumu zodpovedajúcu danému podaju. Pošta prijme zásielky až po overení pripísania sumy na účet (treba predložiť doklad o úhrade), prípadný potrebný doplatok možno uhradiť v hotovosti, preplatok bude vrátený bezhotovostne.
 • Zálohový prevod - určený na pravidelné podaje, keď sa zo sumy zloženej zálohy odpočítavajú sumy za jednotlivé podaje. Každú zloženú zálohu treba doložiť dokladom o úhrade, výšku zálohy si vždy zvolíte na základe vlastného uváženia.

Podávané zásielky a poskytnuté služby hradené zálohovým prevodom sa evidujú denne vo Výplatnom zúčtovacom lístku (s výnimkou expresných zásielok), ktorý predložíte pošte pri podaji. Pošta vypočíta celkovú sumu poplatkov, zaeviduje zostatok zo zálohy a potvrdenú kópiu vám vráti.

Ak podávate všetky zapísané zásielky prostredníctvom ePodacieho hárku, Výplatný zúčtovací lístok vyhotovuje za vás pošta (uvedené sa netýka odosielateľa/podávateľa, ktorý má s SP uzatvorenú zmluvu o poskytnutí Technologického bonusu).

V prípade záujmu o úhradu poplatkov prevodom vyplňte Žiadosť o povolenie na vybraný spôsob úhrady cien a podajte ju na pošte. Pošta vám po zaevidovaní žiadosti a schválení náležitostí potrebných na používanie prevodu vystaví povolenie a stanoví variabilný symbol, prostredníctvom ktorého budú identifikované platby. Akúkoľvek zmenu v používaní prevodu, príp. ukončenie jeho používania, oznámite prostredníctvom Žiadosti o zmenu na pošte. 

Bližšie podmienky používania prevodu upravujú Finančné podmienky - Úhrada cien prevodom.

Spôsoby úhrad určené pre organizácie späť

Poštové známky

Poplatky za podávané zásielky uhradíte poštovými známkami tak, že známky nalepíte na vyhradené miesto adresnej strany zásielok (spravidla v pravom hornom rohu) a pri balíkoch medzinárodného styku na vyhradené miesto poštovej sprievodky. Známky nalepené na zásielke musia mať hodnotu poplatku za daný typ zásielky v zmysle Tarify, podľa hmotnosti a triedy.

Môžete použiť dva druhy poštových známok:
 • známky s predtlačenou nominálnou hodnotou v EUR
 • známky bez nominálnej hodnoty, ktorých hodnota sa rovná poplatku za zásielku vyjadrenému uvedením triedy a hmotnostnej kategórie – napr. T2 50g (to znamená, že hodnota známky zodpovedá vnútroštátnej cene listu 2. triedy do 50 g, v čase jej použitia)

Ak na mieste vyhradenom na naliepanie poštových známok nie je dostatok priestoru, známky možno nalepiť aj na zadnú stranu zásielky, pričom zásielku treba na prednej strane označiť výraznou poznámkou „./.“ (bodka, lomka, bodka).

Výhody:
 • Zásielky (s výnimkou balíkov) uhradené poštovými známkami môžete podávať prostredníctvom poštových schránok.
 • Poštové známky môžete kúpiť na všetkých poštách a vybraných predajných miestach (napr. novinové stánky), a to aj do zásoby.

Hotovosť

Poplatok za zásielky, resp. služby je uhradený odovzdaním hotovosti  pri priehradke pošty alebo u poštového doručovateľa (vybrané služby).

 • Hotovosť môžete využiť na úhradu poplatkov za všetky druhy zásielok a služieb (s výnimkou zmluvných balíkov a zmluvných listov) na všetkých poštách.

Výplatný stroj

Poplatky za podávané zásielky uhradíte výplatným strojom tak, že odtlačíte "franko sumu" z výplatného stroja priamo na zásielky (spravidla v pravom hornom rohu) a pri balíkoch medzinárodného styku na vyhradené miesto poštovej sprievodky – to všetko v pohodlí svojej organizácie.

Odtlačok "franko sumy" z výplatného stroja musí mať hodnotu poplatku za daný typ zásielky v zmysle Tarify, podľa hmotnosti zásielky a triedy. Výplatným strojom môžu byť hradené len zásielky vlastníka/používateľa výplatného stroja, ktorému pošta používanie výplatného stroja vopred schválila.

Bližšie informácie o jednotlivých typoch výplatných strojov vám poskytnú autorizovaní predajcovia výplatných strojov - EVROFIN Int. spol. s r. o., www.evrofin.sk, ROBINCO Slovakia, s.r.o., www.robinco.sk, prípadne ostatní predajcovia autorizovaných predajcov výplatných strojov.

V prípade záujmu o úhradu poplatkov cez výplatný stroj vyplňte a zašlite Žiadosť o povolenie na vybraný spôsob úhrady cien prostredníctvom autorizovaného predajcu výplatných strojov. Pošta vám na základe podanej žiadosti a schválení náležitostí potrebných na používanie výplatného stroja vystaví povolenie vo forme Evidenčného listu s jedinečným identifikačným znakom výplatného stroja - licenčným číslom.

Akúkoľvek zmenu v používaní výplatného stroja oznámite prostredníctvom Žiadosti o zmenu, ukončenie používania výplatného stroja prostredníctvom Žiadosti o ukončenie používania výplatného stroja, a to na korešpondenčnej adrese uvedenej priamo v žiadostiach.

Bližšie podmienky používania výplatných strojov upravujú Finančné podmienky - Úhrada cien výplatným strojom. Svoje prípadné otázky k danému spôsobu úhrady môžete posielať aj e-mailom na adresu vyplatnestroje@slposta.sk.  

Výhody:
 • Možnosť získať presnú evidenciu o podávaných zásielkach.
 • Výplatný stroj možno nastaviť podľa hrúbky zásielky.
 • Denné počítadlo frankovanej hodnoty (spotreba), počítadlo zásielok.
 • Pripojenie počítača (podací hárok atď.), automatického podávača, obálkovacieho stroja, elektronickej váhy, tlačiarne.
 • Možnosť nastaviť Tarifu SP do pamäte výplatného stroja.
 • Zásielky podávate na dohodnutej pošte, pričom ich môžete podávať aj prostredníctvom P. O. BOXu, Odloženého podaja alebo Zberných jázd.
 • Odtlačok "franko sumy" z výplatného stroja môže obsahovať reklamný text.
 • Rýchlejšie spracovanie podávaných zásielok na pošte.
 • Odtlačkom "franko sumy" z výplatného stroja môžete uhrádzať aj vybrané služby pošty.

Prevod

Poplatky za podávané zásielky uhradíte prevodom tak, že na účet pošty vopred poukážete objem peňazí zodpovedajúci vašim podajom. Prevodom možno hradiť zásielky za podmienky, že vám pošta používanie tohto spôsobu úhrady vopred schválila. Zásielky musia byť pred podaním označené poznámkou "Platené prevodom“, do cudziny poznámkou „Port payé“, alebo skratkou „PP“ (v pravom hornom rohu zásielky alebo adresného štítka). Môžete pritom využiť dva spôsoby:

 • jednorazový prevod - určený predovšetkým na nepravidelné podávania väčšieho objemu zásielok, keď treba na účet pošty poukázať sumu zodpovedajúcu danému podaju. Pošta prijme zásielky až po overení pripísania sumy na účet (treba predložiť doklad o úhrade), prípadný potrebný doplatok možno uhradiť v hotovosti, preplatok bude vrátený bezhotovostne;
 • zálohový prevod - určený na pravidelné podaje, keď sa zo sumy zloženej zálohy odpočítavajú sumy za jednotlivé podaje. Každú zloženú zálohu treba doložiť dokladom o úhrade, výšku zálohy si vždy zvolíte na základe vlastného uváženia.

Podávané zásielky a poskytnuté služby hradené zálohovým prevodom sa evidujú denne vo Výplatnom zúčtovacom lístku (s výnimkou expresných zásielok), ktorý predložíte pošte pri podaji. Pošta vypočíta celkovú sumu poplatkov, zaeviduje zostatok zo zálohy a potvrdenú kópiu vám vráti.

Ak podávate všetky zapísané zásielky prostredníctvom ePodacieho hárku, Výplatný zúčtovací lístok vyhotovuje za vás pošta (uvedené sa netýka odosielateľa/podávateľa, ktorý má s SP uzatvorenú zmluvu o poskytnutí Technologického bonusu).

V prípade záujmu o úhradu poplatkov prevodom vyplňte Žiadosť o povolenie na vybraný spôsob úhrady cien a podajte ju na pošte, prípadne odovzdajte svojmu obchodníkovi. Pošta vám po zaevidovaní žiadosti a schválení náležitostí potrebných na používanie prevodu vystaví povolenie a stanoví variabilný symbol, prostredníctvom ktorého budú identifikované platby.  
Akúkoľvek zmenu v používaní prevodu, príp. ukončenie jeho používania oznámite prostredníctvom Žiadosti o zmenu na pošte alebo svojmu obchodníkovi.
Bližšie podmienky používania prevodu upravujú Finančné podmienky - Úhrada cien prevodom.

Výhody:
 • Zásielky podávate na dohodnutej pošte, pričom ich môžete  podávať aj prostredníctvom P. O. BOXu, Odloženého podaja alebo Zberných jázd.
 • Nemusíte pri sebe nosiť veľké objemy peňazí v hotovosti.
 • Rýchlejšie spracovanie podávaných zásielok na pošte.
 • Bezpečná cesta pre vaše peniaze.
 • Prevodom môžete uhrádzať aj vybrané služby pošty.

Úver poštovného

Poplatky za zásielky podávané v rámci aktuálneho kalendárneho mesiaca uhradíte vždy po jeho ukončení, a to na základe faktúry, ktorú vyhotoví pošta s ohľadom na výšku spotrebovaného poštovného. Úverom poštovného môžu byť hradené zásielky za podmienky, že vám pošta používanie tohto spôsobu úhrady vopred schválila. Zásielky musia byť pred podajom označené poznámkou „Poštovné úverované“, do cudziny „Taxe percue + číselné vyjadrenie poplatku za zásielku" (v pravom hornom rohu zásielky alebo adresného štítka).

Môžete využiť jeden z nasledovných spôsobov úveru:
 • úver krytý istinou – ak máte minimálny mesačný objem podaja vo výške 80 EUR s DPH. Podmienkou je zloženie istiny na účet SP, ktorá by mala kryť čerpanie úveru počas jedného mesiaca,
 • úver bez krytia istinou – ak ste klient štátnej pokladnice a vaše výdavky dosahujú  minimálny mesačný objem podaja vo výške 80 EUR s DPH, resp. ste organizácia, ktorej ročný podaj je minimálne 29 000 EUR s DPH.

Podávané zásielky a poskytnuté služby hradené úverom poštovného sa evidujú denne vo Výplatnom zúčtovacom lístku (s výnimkou expresných zásielok), ktorý predložíte pošte pri podaji. Pošta vypočíta celkovú sumu úverovaných poplatkov za daný deň a potvrdenú kópiu vám vráti. Sumy úverovaných poplatkov podľa jednotlivých dní sa následne evidujú v Sumárnom zúčtovacom lístku, ktorý odovzdáte na pošte vždy po skončení daného kalendárneho mesiaca. Tento doklad slúži ako podklad na faktúru/inkaso.  

Ak podávate všetky zapísané zásielky prostredníctvom ePodacieho hárku, Výplatný zúčtovací lístok a Sumárny zúčtovací lístok vyhotovuje za vás pošta (uvedené sa netýka odosielateľa/podávateľa, ktorý má s SP uzatvorenú zmluvu o poskytnutí Technologického bonusu). 

V prípade záujmu o úhradu cien úverom poštovného vyplňte Žiadosť o povolenie na vybraný spôsob úhrady cien a podajte ju na ktorejkoľvek pošte alebo prostredníctvom prideleného obchodníka. Pošta vám po zaevidovaní žiadosti a schválení náležitostí potrebných k používaniu úveru poštovného vystaví povolenie.

Akúkoľvek zmenu v používaní úveru poštovného, príp. ukončenie jeho používania oznámite prostredníctvom Žiadosti o zmenu podanej na pošte alebo svojmu obchodníkovi.

Bližšie podmienky používania úveru poštovného upravujú Finančné podmienky - Úhrada cien úverom poštovného.

Výhody:
 • Zásielky podávate na dohodnutej pošte, pričom ich môžete  podávať aj prostredníctvom P. O. BOXu, Odloženého podaja alebo Zberných jázd.
 • Nemusíte pri sebe nosiť veľké sumy peňazí v hotovosti.
 • Rýchlejšie spracovanie podávaných zásielok na pošte.
 • Úverom poštovného môžete uhrádzať aj vybrané služby pošty.
 • Platíte za prijaté zásielky a za poskytnuté služby.

Vyúčtovanie cien centrálnou faktúrou

Centrálna faktúra je spôsob vyúčtovania poplatkov za poštové služby poskytnuté Slovenskou poštou na viacerých poštách v rámci jedného kalendárneho mesiaca. Poplatky za zásielky a za vybrané služby vám môžu byť vyúčtované centrálnou faktúrou za podmienky, že vám pošta tento spôsob vyúčtovania vopred schválila. Vyúčtovanie poplatkov centrálnou faktúrou môžete využívať ak:

 • prostredníctvom svojich pobočiek pôsobíte na  území celej Slovenskej republiky (resp. určitého regiónu) a za obdobie predchádzajúcich 12 mesiacov ste realizovali aj so svojimi pobočkami podaj vo výške minimálne 290 000 EUR s DPH,
 • na úhradu poplatkov využívate (vy aj vaše pobočky) úver poštovného, resp. výplatný stroj.  

V prípade záujmu o vyúčtovanie cien centrálnou faktúrou vyplňte Žiadosť o povolenie na vybraný spôsob úhrady cien a zašlite ju svojmu obchodníkovi. Pošta vám po zaevidovaní žiadosti a po schválení náležitostí potrebných na používanie centrálnej faktúry vystaví povolenie.  
Akúkoľvek zmenu v používaní centrálnej faktúry, príp. ukončenie jej používania oznámite prostredníctvom Žiadosti o zmenu svojmu obchodníkovi.
Bližšie podmienky používania centrálnej faktúry upravujú Finančné podmienky - Vyúčtovanie cien centrálnou faktúrou.

Výhody:
 • Jedna spoločná faktúra na poplatky za zásielky a za služby pošty poskytované vo viacerých pobočkách v rámci celej republiky.
 • Prílohou faktúry je podrobný rozpis vyúčtovania poplatkov podľa jednotlivých pobočiek.
 • Zásielky podávate na dohodnutej pošte, pričom ich môžete  podávať aj prostredníctvom P. O. BOXu alebo Zberných jázd.
 • Pri pobočkách, ktoré využívajú na úhradu úver poštovného, sa neposudzuje minimálny mesačný objem podaja.
 • Zľavy sa posudzujú s ohľadom na podaj všetkých pobočiek.

Potrebujem

Mobilná verzia