Tlačivá

Na tejto podstránke nájdete tlačivá na stiahnutie a vzory tlačív, podľa ktorých si môžete dať tlačivá vyrobiť:

Nemusíte používať len tlačivá vyrobené Slovenskou poštou, pri vybraných službách sme zaviedli vyplniteľné XLS a PDF formuláre, ktoré si môžete pohodlne vyplniť a vytlačiť prostredníctvom svojho počítača. Aby bolo možné PDF formulár správne vyplniť a vytlačiť, potrebujete prehliadač Adobe Acrobat Reader verzia 8 a vyššia. Stiahnuť si ho môžete bezplatne tu.

Upozornenie: Formuláre vo formáte XLS nie je povolené ľubovoľne upravovať (napr. odstraňovať/meniť bunky, riadky alebo stĺpce, meniť ich názvy a pod.).

Poštové poukazy pre vás vyrobí:

Tlačivá na podávanie zásielok späť

Podací lístok

PDF | XLS
Tlačivo, ktoré je možné použiť na podanie jednej zásielky. Ak chcete, aby sa nedoručiteľná zásielka vrátila na inú adresu ako je adresa odosielateľa, uveďte na podacom lístku adresu pre vrátenie zásielky a na zásielku doplňte poznámku „Späť:“ a adresu vrátenia. Na zásielke sa poznámka uvádza pod adresou odosielateľa.
Vzor vyplneného Podacieho lístka
Podací hárok

PDF | XLS
Tlačivo, ktoré je možné použiť na podanie viac ako jednej zásielky toho istého druhu. Používa sa na Doporučené zásielky, Poistené zásielky, Úradné zásielky, Balíky, Poštové poukazy na účet, Poštové poukazy na adresu a Expres zásielky.
Vzor vyplneného Podacieho hárka pre úhradu v hotovosti /poštovými známkami
Vzor vyplneného Podacieho hárka pre úhradu ceny úverom poštovného
Objednávka/Kniha výplatného

PDF | XLS

Univerzálne tlačivo na evidenciu podávaných Reklamných adresovaných zásielok, Obchodných zásielok a Letákov. Pri Letákoch slúži zároveň ako objednávka.

Poznámka:
Objednávka/Kniha výplatného sa predkladá v dvoch vyhotoveniach. Formuláre XLS a PDF sú upravené tak, že obidve vyhotovenia je možné vytlačiť na formát listu A4 – na výšku (potrebné rozstrihnúť). Po vyplnení údajov do formulára umiestneného v hornej časti, sa automaticky doplnia údaje do XLS formulára umiestneného v dolnej časti (okrem zaškrtávacích políčok).

Zoznam PP na výplatu

PDF | XLS
Tlačivo na podanie poštových poukazov na výplatu na zozname. Vzor zoznamu poštových poukazov na výplatu
EMS MS - faktúra/proforma faktúra

PDF | XLS

Faktúra/proforma faktúra sa prikladá k zásielkam EMS MS s obsahom tovaru, adresovaným do krajín, pri ktorých je v Tarife v kolónke „Poznámka“ uvedené: „faktúra/proforma faktúra“.

Poznámka:
Fyzické osoby vyplnia tlačivo „proforma faktúra“ 3x v origináli a 1x v kópii. Právnické osoby pripoja k zásielke faktúru 3x v origináli a 1x v kópii.
Vzor vyplnenej faktúry/proforma faktúry pre fyzické osoby a organizácie

Tlačivá na úhradu cien späť

Žiadosť o povolenie na vybraný spôsob úhrady cien

PDF | XLS

Univerzálna žiadosť, prostredníctvom ktorej je možné
požiadať o:

1. povolenie na úhradu cien výplatným strojom - vzor vyplnenej žiadosti pre fyzické osoby a organzácie,
Poznámka:
Žiadosť je možné podať prostredníctvom autorizovaného predajcu výplatného stroja. Predkladá sa v dvoch vyhotoveniach. Na základe žiadosti je vydaný evidenčný list (povolenie) a pridelené licenčné číslo výplatného stroja.
2. povolenie na úhradu cien úverom poštovného
- vzor vyplnenej žiadosti pre organizácie
- vzor prílohy k žiadosti (Zoznam pobočiek úveru poštovného)
vzor vyplnenej prílohy k žiadosti (Zoznam pobočiek úveru poštovného)
3. povolenie na úhradu cien prevodom z účtu - vzor vyplnenej žiadosti pre fyzické osoby a organizácie
- vzor prílohy k žiadosti (Zoznam pobočiek prevodu z účtu)
vzor vyplnenej prílohy k žiadosti (Zoznam pobočiek prevodu z účtu)
4. povolenie na vyúčtovanie cien centrálnou faktúrouvzor vyplnenej žiadosti pre organizácie
vzor prílohy k žiadosti (Zoznam pobočiek CEFA)
vzor vyplnenej prílohy k žiadosti (Zoznam pobočiek CEFA)
Poznámka:
Žiadosť je možné podať na ktorejkoľvek pošte, prostredníctvom prideleného obchodníka alebo                     na Zákazníckom servise SP. Predkladá sa v dvoch vyhotoveniach, na základe žiadosti je vydané povolenie.
5. prepočítanie mincí bez prítomnosti odosielateľa pri úhrade v hotovosti - vzor vyplnenej žiadosti pre organizácie
Poznámka:
Žiadosť sa podáva na pošte, ktorá má prepočítanie mincí zabezpečovať. Predkladá sa v dvoch vyhotoveniach.

Žiadosť o zmenu

PDF | XLS

Žiadosť, prostredníctvom ktorej je možné požiadať o všetky zmeny týkajúce sa bankového účtu v peňažnom ústave, zmeny týkajúce sa názvu (obchodného mena) a sídla, všetky organizačné zmeny, ktoré môžu mať vplyv na podaj a úhradu cien - vzor vyplnenej žiadosti pre fyzické osoby a organizácie.

Poznámka:
Žiadosť o zmenu k vydaným povoleniam je možné podať na ktorejkoľvek pošte, prostredníctvom prideleného obchodníka alebo na Zákazníckom servise SP. Predkladá sa v dvoch vyhotoveniach.
Ak ide o zmeny k povoleniu vydanému na úhradu cien výplatným strojom, žiadosť o zmenu je možné zaslať na adresu: Slovenská pošta, a.s., Centrum spracovania PPS a agend Bratislava, Lovinského 35, 817 11 Bratislava.

Výplatný zúčtovací lístok

PDF I XLS
XLS pre verejnú poštovú sieť

 

Univerzálne tlačivo na dennú evidenciu súm hradených úverom poštovného a zálohovým prevodom - vzor vyplneného tlačiva pre fyzické osoby a organizácie.

Poznámka:
Výplatný zúčtovací lístok sa predkladá v dvoch vyhotoveniach. Formuláre PDF a  XLS sú upravené tak, že obidve vyhotovenia výplatného zúčtovacieho lístka je možné vytlačiť na formát listu A4 – na šírku (potrebné rozstrihnúť). Po vyplnení údajov do formulára umiestneného vľavo, sa automaticky doplnia údaje do formulára umiestneného vpravo (okrem zaškrtávacích políčok v XLS formáte).

Sumárny zúčtovací výkaz

PDF | XLS

Sumárne tlačivo pre evidenciu súm hradených úverom poštovného za kalendárny mesiac - vzor vyplneného tlačiva pre organizácie.

Poznámka:
Sumárny zúčtovací výkaz sa predkladá v dvoch vyhotoveniach. Formuláre PDF a XLS sú upravené tak, že obidve vyhotovenia sumárneho zúčtovacieho výkazu je možné vytlačiť na formát listu A4 – na šírku (potrebné rozstrihnúť). Po vyplnení údajov do formulára umiestneného vľavo sa automaticky doplnia údaje do formulára umiestneného vpravo (okrem zaškrtávacích políčok v XLS formáte).

Peňažný lístok

PDF | XLS
Tlačivo na rozpis nominálnych hodnôt väčšieho množstva peňazí.

Tlačivá na uplatnenie zliav späť

Žiadosť na poskytnutie zliav

PDF | XLS

Univerzálna žiadosť, prostredníctvom ktorej je možné požiadať o poskytnutie Technologickej zľavy - vzor vyplnenej žiadosti. 

Poznámka: Žiadosť je možné podať naktorejkoľvek pošte, prostredníctvom prideleného obchodníka alebo na Zákazníckom servise SP. Predkladá sa v dvoch vyhotoveniach, na základe žiadosti je vydané povolenie.

Žiadosť o zmenu

PDF | XLS

Žiadosť, prostredníctvom ktorej je možné požiadať o všetky zmeny týkajúce sa bankového účtu v peňažnom ústave, zmeny týkajúce sa názvu (obchodného mena) a sídla, všetky organizačné zmeny, ktoré môžu mať vplyv na uplatnenie zliav, všetky zmeny týkajúce sa poskytovania zliav (zmena/doplnenie úkonov a pod.) - vzor vyplnenej žiadosti (zmena čísla účtu a banky).

Poznámka: Žiadosť o zmenu k vydaným povoleniam je možné podať na ktorejkoľvek pošte, prostredníctvom prideleného obchodníka alebo na Zákazníckom servise SP. Predkladá sa v dvoch vyhotoveniach.

Evidencia poskytnutých zliav

XLS

Tlačivo na evidovanie údajov potrebných pre priznanie technologickej zľavy a objemového bonusu - vzor vyplnenej Evidencie poskytnutých zliav.

Poznámka:
Tlačivo sa predkladá v dvoch vyhotoveniach. Evidencia poskytnutých zliav je upravená tak, že obidve vyhotovenia je možné vytlačiť na formát listu A4 – na výšku (potrebné rozstrihnúť). Po vyplnení údajov do Evidencie poskytnutých zliav umiestnenej v hornej časti, sa automaticky doplnia údaje do Evidencie poskytnutých zliav umiestnenej v dolnej časti.

Ak Slovenská pošta, a. s., poskytuje zľavy na základe povolenia/zmluvy podávateľovi, v Evidencii poskytnutých zliav podávateľ uvedie úhrnné počty za všetkých odosielateľov. Podávateľ súčasne predkladá pošte v dvoch vyhotoveniach aj Evidenciu zliav za jednotlivých odosielateľov.

Tlačivá na objednanie služieb späť

Žiadosť o poskytnutie služby Poštový poukaz na účet

PDFXLS
Žiadosť je potrebné vyplniť v prípade, že máte záujem o poberanie elektronických výstupov zo spracovania v súlade s poštovými podmienkami – Poštový poukaz na účet. Vzor vyplnenej Žiadosti o poskytnutie služby Poštový poukaz na účet
Žiadosť o poskytnutie služby Poštový poukaz ekonomický

PDF | XLS
Žiadosť je potrebné vyplniť pred začatím využívania služby Poštový poukaz ekonomický v súlade s Poštovými podmienkami – Poštový poukaz ekonomický. Vzor vyplnenej Žiadosti o poskytnutie služby Poštový poukaz ekonomický
Žiadosť o poskytnutie služby Poštový poukaz na výplatu

PDF | XLS
Žiadosť je potrebné vyplniť pred začatím využívania služby Poštový poukaz na výplatu v súlade s Poštovými podmienkami – Poštový poukaz na výplatu. Vzor vyplnenej Žiadosti o poskytnutie služby Poštový poukaz na výplatu
Objednávka na výrobu Poštových poukazov na adresu

PDF I XLS
Prostredníctvom objednávky môže obchodný partner objednať výrobu Poštových poukazov na adresu. Vzor vyplnenej Objednávky na výrobu Poštových poukazov na adresu - organizácia
Objednávka na výrobu Poštových poukazov na účet

PDF I XLS
Prostredníctvom objednávky môže obchodný partner objednať výrobu Poštových poukazov na účet. Vzor vyplnenej Objednávky na výrobu Poštových poukazov na účet - organizácia
Žiadosť o info služby

PDF | XLS

Žiadosť, prostredníctvom ktorej je možné požiadať o:

1. Potvrdenie dodania zásielky - vzor žiadosti 
2. Druhopis podacej potvrdenky - vzor žiadosti 
3. Poskytnutie informácií o zásielkach - o podaní/dodaní zásielok - vzor žiadosti, resp. o sledovaní zásielok - vzor žiadosti

Poznámka: Žiadosť je možné podať na ktorejkoľvek pošte (všetky info služby), príp. prostredníctvom prideleného obchodníka. Predkladá sa v dvoch vyhotoveniach.

Žiadosť o doplnkové a dispozičné služby

PDF | XLS

Univerzálna žiadosť, prostredníctvom ktorej je možné požiadať o tieto doplnkové a dispozičné služby:

1. Splnomocnenie
2. Storno zásielky na dodaji
3. Časové doposielanie
4. Predĺženie odbernej lehoty
5. Vylúčenie náhradného prijímania zásielok
6. Odpovedná služba
7. Doručovanie zásielok inému prijímateľovi 

Príloha k Žiadosti o doplnkové a dispozičné služby fyzické osoby (xlsx) a (pdf)

Príloha k Žiadosti o doplnkové a dispozičné služby organizácie (xlsx) a (pdf)

Poznámka: Žiadosť je možné podať na ktorejkoľvek pošte, predkladá sa v jednom vyhotovení.

Žiadosť o dispozičné služby k dôchodku

PDF | XLS
Žiadosť, prostredníctvom ktorej je možné požiadať o dispozičné služby k dôchodku - Výplata na pošte, Doposielanie dôchodku. Vzor Žiadosti o dispozičné služby k dôchodku
Žiadosť o špeciálne spôsoby podávania a dodávania zásielok

PDF | XLS

Žiadosť, prostredníctvom ktorej je možné požiadať o podávanie/dodávanie zásielok do P.O.BOXu, dodávanie zásielok do Post BOXu, resp. Out Boxu a podávanie zásielok v rámci Odloženého podaja.

Žiadosť je možné podať:
1. pre P.O.BOX – na pošte, na ktorej má objednávateľ záujem P.O.BOX využívať, tzn. na svojej, alebo inej dodávacej pošte
2. pre Post BOX a Out BOX - na svojej dodávacej pošte (pošta, ktorá zabezpečuje dodávanie zásielok pre adresáta),
3. pre Odložený podaj – na pošte, na ktorej má objednávateľ záujem realizovať podaj zásielok
Žiadosť sa predkladá v 1 vyhotovení.

Žiadosť o zmenu

PDF | XLS

Žiadosť, prostredníctvom ktorej je možné požiadať o zmeny:
- k schválenej žiadosti o používanie špeciálnych spôsobov podávania/dodávania zásielok (napr. ak používate priečinky),
- vzor vyplnenej Žiadosti o zmenu v spôsobe podávania/dodávania pre fyzické osoby a organizácie.

Poznámka: Žiadosť o zmenu k schválenej žiadosti o používanie špeciálnych spôsobov podávania/dodávania zásielok je možné podať na príslušnej pošte. Predkladá sa v jednom vyhotovení. 

Objednávka SIPO

XLS
Prostredníctvom objednávky môže obchodný partner (organizácia, ktorá má záujem inkasovať od obyvateľstva platby alebo vyplácať platby obyvateľstvu) požiadať o službu SIPO.
Zmeny SIPO

PDF 

Žiadosť, prostredníctvom ktorej je možné požiadať o tieto zmeny: 1. Zmena predvoleného spôsobu úhrady SIPO platieb, 2. Zasielanie informatívneho dokladu SIPO emailom alebo zrušenie zasielania informatívneho dokladu SIPO. Vzor vyplnenej Žiadosti zmeny SIPO

Poznámka:
Tlačivo sa predkladá v dvoch vyhotoveniach na ktorejkoľvek pošte.

Formulár - poplatky za rozhlas a televíziu

PDF
Formulár slúži na prihlásenie, odhlásenie alebo zmenu platieb za rozhlas a televíziu.
Žiadosť o zriadenie príležitostnej pošty

PDFXLS

Prostredníctvom žiadosti si môže zákazník objednať služby Príležitostnej pošty v dvoch formách. Žiadosť je zasielaná v jednom vyhotovení na Zákaznícky servis.
Vzor vyplnenej Žiadosti o zriadenie príležitostnej pošty pre fyzické osoby a organizácie.

Objednávka na výrobu príležitostných poštových pečiatok

PDFXLS

Prostredníctvom objednávky je možné požiadať o výrobu poštovej príležitostnej pečiatky na propagáciu podujatia.

Poznámka:
Vyplnenú objednávku je potrebné doručiť osobne na stanovenú kontaktnú adresu alebo zaslať písomne, faxom, resp. e-mailom najmenej dva mesiace pred plánovaným prvým dňom používania. Predkladá sa vo dvoch vyhotoveniach.

Objednávka na výrobu príležitostných poštových celín

 

XLS

Prostredníctvom objednávky je možné požiadať o výrobu príležitostných poštových celín.
Objednávka na výrobu známky s personalizovaným kupónom

PDF
Prostredníctvom objednávky je možné požiadať o výrobu známky s personalizovaným kupónom.
Objednávka SIPO reklama

PDF
Prostredníctvom objednávky môže obchodný partner objednať prenájom reklamného priestoru A alebo priestoru B. Vzor vyplnenej Objednávky SIPO reklama
Objednávka ePoPS

PDF 
Prostredníctvom objednávky môže obchodný partner objednať reklamný priestor na plazmových obrazovkách na vybraných poštách. Vzor vyplnenej Objednávky ePoPS
Objednávka Predplatné novín a časopisov

PDF

Prostredníctvom objednávky si môže zákazník predplatiť vybrané tituly novín a časopisov.
Vzor vyplnenej Objednávky Predplatného novín a časopisov

Žiadosť o Elektronické oznamovanie zásielok

PDF | XLS

Žiadosť, prostredníctvom ktorej je možné na vybraných poštách požiadať o elektronické oznamovanie zapísaných zásielok. O službu môžu požiadať iba majitelia poštových kariet (žltých). Vzor vyplnenej žiadosti o Elektronické oznamovanie zásielok

Žiadosť o Elektronické oznamovanie zásielok - organizácia


 PDF |XLS

Žiadosť, prostredníctvom ktorej je možné na poštách požiadať o Elektronické oznamovanie zásielok. O službu môžu požiadať iba majitelia Poštových kariet Komerčných (modrých).

Žiadosť o poskytnutie služby Dovolenkový servis

PDF | XLS

Žiadosť, prostredníctvom ktorej je možné požiadať o uloženie listových zásielok  na dodávacej pošte počas dovolenky/neprítomnosti, prípadne aj o ich následné doručenie. Žiadosť je možné podať na dodávacej pošte žiadateľa, predkladá sa v jednom vyhotovení. 

Ostatné tlačivá späť

Žiadosť o vrátenie správneho/súdneho poplatku

PDF
Žiadosť, prostredníctvom ktorej je možné požiadať o vrátenie správneho/súdneho poplatku, resp. o vyplatenie výdavku. Vzor vyplnenej žiadosti pre fyzické osoby a organizácie
Žiadosť o odkúpenie eurových kolkov

PDF | DOC
Žiadosť, prostredníctvom ktorej je možné požiadať o odkúpenie eurových kolkov. Vzor vyplnenej žiadosti pre fyzické osoby a organizácie

Súhlas so zasielaním elektronických faktúr

PDF

Tlačivo, prostredníctvom ktorého zákazník žiada o zasielanie elektronických faktúr za všetky fakturované služby. Vyplnené a podpísané tlačivo v jednom vyhotovení je potrebné zaslať písomne (odporúča sa zaslanie prostredníctvom doporučeného listu) na adresu: Slovenská pošta, a.s., Thurzova 1,  042 21 Košice, s uvedením poznámky „Elektronická faktúra“ (v ľavej časti adresnej strany zásielky).
Žiadosť o úhrnné pripisovanie dobierkových súm

PDF | XLS
Žiadosť, prostredníctvom ktorej je možné požiadať o úhrnné pripisovanie dobierkových súm k doporučeným listom, poisteným listom, balíkom a expres zásielkam vnútroštátneho styku. Vzor vyplnenej žiadosti pre fyzické osoby a organizácie
Reklamačný list - vnútroštátny styk

PDF | XLS

Tlačivo na podanie reklamácie alebo sťažnosti na zásielky a služby v rámci  vnútroštátneho styku - vzor vyplneného Reklamačného listu - vnútroštátny styk.

Poznámka:
Reklamáciu/sťažnosť prostredníctvom reklamačného listu pre vnútroštátny styk je možné podať na každej pošte, v sídle SP, v sídle špecializovaných organizačných zložiek SP, ktoré príslušnú službu poskytujú alebo na pošte partner.

Reklamačný list - medzinárodný styk

PDF | XLS

Tlačivo na podanie reklamácie na zásielky a služby v medzinárodnom styku - vzor vyplneného Reklamačného listu - medzinárodný styk.

Poznámka:
Reklamáciu prostredníctvom reklamačného listu pre medzinárodný styk, je možné podať na každej pošte, v sídle SP, v sídle špecializovaných organizačných zložiek SP, ktoré príslušnú službu poskytujú alebo na pošte partner.

Mandát na inkaso v SEPA

PDF

Tlačivo, ktoré sa používa na udelenie nového, resp. zrušenie súhlasu na vykonanie inkasa z účtu platiteľa. Používa sa pri SIPO, Predplatnom tlače, Úhrade cien úverom poštovného. Vzor vyplneného tlačiva Mandát na inkaso v SEPA

Poznámka:
Mandát sa predkladá v dvoch vyhotoveniach na ktorejkoľvek pošte.

Žiadosť o ukladanie oznámených listových zásielok na dodávacej pošte prevádzkujúcej pojazdnú poštu

PDF | XLS

Žiadosť, prostredníctvom ktorej môže žiadateľ bývajúci na adrese, na ktorej doručovanie listových zásielok zabezpečuje Pojazdná pošta, požiadať o uloženie oznámených listových zásielok na dodávacej pošte prevádzkujúcej príslušnú Pojazdnú poštu. Žiadosť sa predkladá v 2 vyhotoveniach.

Vzory poštových poukazov späť

PP na účet ručný, 2–dielny


PDF | CDR
PDF I CDR s účtom v tvare IBAN

Poštový poukaz na účet dvojdielny na ručné vypisovanie údajov.
PP na účet ručný, 3–dielny


PDF | CDR
PDF I CDR s účtom v tvare IBAN

Poštový poukaz na účet trojdielny na ručné vypisovanie údajov.
PP na účet strojový, 2 – dielny


PDF | CDR
PDF I CDR s účtom v tvare IBAN

Poštový poukaz na účet dvojdielny na vypisovanie údajov výpočtovou technikou.
PP na účet strojový, 3 – dielny


PDF | CDR
PDF I CDR s účtom v tvare IBAN

Poštový poukaz na účet trojdielny na vypisovanie údajov výpočtovou technikou.
PP ekonomický


PDF | CDR
PDF I CDR s účtom v tvare IBAN

Poštový poukaz ekonomický - dvojdielny čiernobiely poukaz.
PP na adresu

PDF
Poštový poukaz na adresu - dvojdielny poukaz.

 

Potrebujem

Mobilná verzia