API dokumentácia

Web ePH (REST) API

Web ePH (REST) API je kanál na automatizovaný import, validáciu, generovanie adresných štítkov a odoslanie ePodacích hárkov.

Pre jeho využívanie nie je potrebná zmluva so Slovenskou poštou. Potrebné je vykonať len registráciu na eph.posta.sk, kde je možné aktivovať aj Web ePH API a vygenerovať autentifikačné údaje. Aktivácia Web ePH API sa vykoná po prihlásení do Web ePH v menu Viac / Notifikácie a API / WebEPH API a zvolení možnosti WebEPH API aktivované. Po uložení zmien sa sprístupnia autentifikačné údaje userId a apiKey.

Zásielky sa cez Web ePH (REST) API  zasielajú v tzv. hárkoch, t.j. v množinách, ktoré môžu mať  až cca 5 000 zásielok. Pred odosielaním zásielok je potrebné odoslať request na vytvorenie hárku, do ktorého sa postupne budú zasielať jednotlivé zásielky. Po každom odoslaní zásielky do hárku, ak validácia prebehne úspešne, je možné stiahnuť adresný štítok. Časový limit na odosielanie zásielok do hárku je niekoľko týždňov a zároveň platí, že je možné mať rozpracovaných niekoľko hárkov súčasne. Pre každý druh zasielaných zásielok sa vytvára samostatný hárok. (Napr. jeden pre Expres kuriér, druhý pre Doporučené listy, atď.)  Pred samotným podajom zásielok na pošte/oblastnom uzle je potrebné hárok odoslať, čím sa zásielky sprístupnia v IS Slovenskej pošty. Po odoslaní hárku nie je možné sťahovať adresné štítky.

Web ePH API poskytuje možnosť aj pre načítanie stavu podacieho hárku a po podaji zásielok na pošte/oblastnom uzle aj načítanie údajov o zásielkach, ktoré mohli byť modifikované.

Dokumentáciu na implementáciu Web ePH (REST) API nájdete TU.

Web ePH (SOAP) API

Web ePH (SOAP) API je  kanál na automatizovaný import, validáciu a odoslanie ePodacích hárkov v XML štruktúre. Popis XML nájdete TU. Web ePH (SOAP) API neumožňuje generovanie adresných štítkov a priebežnú validáciu odosielaných údajov o zásielkach. Validácia sa vykoná len pri zaslaní requestu (importSheet) na import xml.

Pre jeho využívanie nie je potrebná zmluva so Slovenskou poštou. Je potrebné vykonať len registráciu na eph.posta.sk, kde je možné aj aktivovať Web ePH API a vygenerovať autentifikačné údaje. Aktivácia Web ePH API sa vykoná po prihlásení do Web ePH v menu Viac / Notifikácie a API / WebEPH API a zvolení možnosti WebEPH API aktivované. Po uložení zmien sa sprístupnia autentifikačné údaje userId a apiKey.

Zásielky sa cez Web ePH (SOAP) API  zasielajú v tzv. hárkoch, t.j. v množinách, ktoré môžu mať  až cca 5 000 zásielok. Ak validácia údajov pri requeste na import hárku prebehne úspešne, tak sa zásielky odošlú do IS Slovenskej pošty. Info o úspešnom importe hárku je potrebné zisťovať po každom importe prostredníctvom requestu getSheetStatus.

Web ePH API poskytuje možnosť aj pre načítanie stavu podacieho hárku a po podaji zásielok na pošte/oblastnom uzle aj načítanie jeho údajov o zásielkach, ktoré mohli byť modifikované.

Dokumentáciu na implementáciu API (SOAP) si môžete stiahnuť TU.

T&T API

T&T API umožňuje automatizované získavanie informácií o stavoch listových a balíkových zásielok. V jednej požiadavke je možné požadovať informáciu až pre 100 zásielok. API poskytuje odpovede so všetkými dostupnými stavmi pre každú zásielku zvlášť za obdobie minimálne 6 mesiacov. Rozsah poskytovaných údajov je rovnaký ako na stránke https://tandt.posta.sk.

Dokumentáciu na implementáciu API si môžete stiahnuť TU.

Mobilná verzia