PROTIKORUPČNÝ KÓDEX OBCHODNÉHO PARTNERA

 1. Úvod

  Slovenská pošta, a.s., v rámci systému manažérstva proti korupcii zavádza Protikorupčný kódex obchodného partnera (ďalej len „kódex“).

  Tento kódex určuje základné protikorupčné zásady, ktoré musia spĺňať obchodní partneri spoločnosti Slovenská pošta, a.s., v oblasti protikorupčnej politiky.

  Tento kódex sa interpretuje v spojení so zmluvou, ktorá riadi právny vzťah medzi spoločnosťou Slovenská pošta, a.s., a obchodným partnerom. V prípade rozporu medzi týmto kódexom a zmluvou, má prednosť zmluva, ak nie je v zmluve výslovne uvedené inak alebo pokiaľ príslušné právne predpisy nevyžadujú inak.

  Obchodným partnerom sa pre účely toho kódexu rozumie dodávateľ a/alebo odberateľ, ktorý dodáva spoločnosti Slovenská pošta, a.s., tovar a / alebo služby alebo ktorému dodáva spoločnosť Slovenská pošta, a.s., tovar a / alebo služby vrátane jeho vlastníkov, štatutárnych orgánov, zamestnancov, subdodávateľov, agentov, ktorí vykonávajú činnosti v súvislosti s dojednávaním, uzatváraním alebo plnením zmluvy so spoločnosťou  Slovenská pošta, a.s.

 1. Protikorupčné zásady

  Slovenská pošta, a.s., očakáva od obchodného partnera, že odsúdi korupciu v akejkoľvek forme a prijme v súvislosti s dojednávaním, uzatváraním alebo plnením zmluvy so spoločnosťou  Slovenská pošta, a.s., primerané protikorupčné opatrenia.

  Obchodný partner je povinný zdržať sa akejkoľvek formy korupcie alebo aktivít, ktoré by za korupciu mohli byť považované.

  Obchodný partner nesmie dopustiť, schváliť ani povoliť žiadne konanie v súvislosti s dojednávaním, uzatváraním alebo plnením zmluvy so spoločnosťou Slovenská pošta, a.s., ktoré by spôsobilo, že by zmluvné strany porušili akékoľvek platné protikorupčné všeobecne záväzné právne predpisy.

  Obchodný partner nesmie ponúknuť, poskytnúť ani sa zaviazať poskytnúť žiadnemu zamestnancovi, zástupcovi alebo tretej strane konajúcej v mene spoločnosti Slovenská pošta, a.s., a rovnako nesmie prijať a ani sa nezaviaže prijať od žiadneho zamestnanca, zástupcu alebo tretej strany konajúcej v mene spoločnosti Slovenská pošta, a.s., žiadny neprimeraný dar, ani inú výhodu, či už peňažnú alebo inú v súvislosti s dojednávaním, uzatváraním alebo plnením zmluvy so spoločnosťou  Slovenská pošta, a.s.

  Obchodný partner je povinný bezodkladne informovať spoločnosť Slovenská pošta, a.s., pokiaľ si je vedomý alebo bude mať konkrétne podozrenie na korupciu pri dojednávaní, uzatváraní alebo plnení zmluvy so spoločnosťou Slovenská pošta, a.s. a to e-mailom na podanieoznamenia@slposta.sk.

  Slovenská pošta, a.s., očakáva od obchodného partnera, že prijme svoje vlastné protikorupčné zásady, obdobné zásadám, ktoré prijala Slovenská pošta, a.s.

  Slovenská pošta, a.s., si vyhradzuje právo uskutočňovať v prípade pochybností kontroly, ktoré bude považovať za nutné k zabezpečeniu toho, aby bol tento kódex dodržiavaný.

 1. Porušenie kódexu

  Porušenie kódexu zo strany obchodného partnera bude postihnuté podľa závažnosti konania a podľa závažnosti a rozsahu následkov porušenia sankciami v zmysle uzatvorenej zmluvy s obchodným partnerom, resp. v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov.

  Akékoľvek porušenie protikorupčných zásad uvedených v tomto kódexe predstavuje podstatné porušenie zmluvy zo strany obchodného partnera a Slovenská pošta, a.s., je oprávnená okamžite odstúpiť od zmluvy, ak nie sú dohodnuté v zmluve iné sankcie.

 1. Záver
          Spoločnosť Slovenská pošta, a.s., si vyhradzuje právo tento kódex kedykoľvek         zmeniť a doplniť.

 

Mobilná verzia