Certifikáty

Od roku 2008 je Slovenská pošta, a. s., držiteľom certifikátov, ktoré potvrdzujú, že efektívne uplatňuje systém manažérstva kvality podľa normy ISO 9001:2015 a systém environmentálneho manažérstva podľa normy ISO 14001:2015.

Certifikácia sa vzťahuje:

na poskytovanie služieb vnútroštátneho styku v oblastiach:

 • vyberanie a distribúcia adresných a neadresných zásielok,
 • vyberanie a distribúcia expresných zásielok,
 • poštový platobný styk,
 • obstaranie inkasa platieb od fyzických osôb a výplaty platieb fyzickým osobám,
 • tlač, obálkovanie, archivácia a distribúcia hromadnej korešpondencie,
 • skladovanie, manipulácia a distribúcia tovarov.

na poskytovanie služieb medzinárodného styku v oblastiach:

 • vyberanie a distribúcia adresných zásielok,
 • vyberanie a distribúcia expres zásielok,
 • colná služba - u zásielok do cudziny,
 • consignment.

Certifikáty zaväzujú spoločnosť k trvalému zlepšovaniu, s čím súvisí aj neustále skvalitňovanie a zefektívňovanie služieb s cieľom zvyšovania spokojnosti zákazníkov Slovenskej pošty. 

Od roku 2015 je Slovenská pošta, a. s., držiteľom certifikátu potvrdzujúceho zavedenie systému manažérstva bezpečnosti informácií podľa normy ISO/IEC 27001:2013.

Certifikácia sa okrem už uvedených oblastí vzťahuje aj na poskytovanie služieb vnútroštátneho styku v oblastiach:

 • prevádzkovanie centrálneho systému evidencie a zúčtovania súdnych a správnych poplatkov,
 • asistovaná komunikácia s orgánmi verejnej moci a vydávanie výstupov z informačných systémov verejnej správy.  

Systém manažérstva informačnej bezpečnosti zabezpečuje primerané bezpečnostné kontroly, adekvátne chrániace informačné aktíva a poskytuje zodpovedajúcu istotu zákazníkom Slovenskej pošty a iným zainteresovaným stranám.

Certifikáty v slovenskom jazyku

Certifikát 9001          Certifikát 14001          Certifikát 14001

 Certifikáty v anglickom jazyku

Ceritikát 9001 AJ          Certifikát 14001 AJ          Certifikát 14001 

Environmentálna politika Slovenskej pošty

Politika kvality Slovenskej pošty

Bezpečnostná doktrína Slovenskej pošty

 

Mobilná verzia