Manažérske systémy - Certifikáty

V priebehu mesiacov máj a jún bol na Slovenskej pošte zrealizovaný certifikačný audit certifikačnou spoločnosťou QSCert, spol. s r. o., na vybrané manažérske systémy. Slovenská  pošta audit úspešne absolvovala a tak od 10. júla 2023 je naša spoločnosť držiteľom certifikátov kvality (podľa normy ISO 9001:2015), environmentu (podľa normy ISO 14001:2015), antikorupčného manažérskeho systému (podľa normy ISO 37001:2016), bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (podľa normy ISO 45001:2018) a energetického manažérstva (podľa normy ISO 50001:2018).

Zavedené manažérske systémy sa vzťahujú:

na poskytovanie služieb vnútroštátneho styku v oblastiach:

 • vyberanie a distribúcia adresných a neadresných zásielok,
 • vyberanie a distribúcia expresných zásielok,
 • poštový platobný styk,
 • obstaranie inkasa platieb od fyzických osôb a výplaty platieb fyzickým osobám,
 • tlač, obálkovanie, archivácia a distribúcia hromadnej korešpondencie,
 • skladovanie, manipulácia a distribúcia tovarov.

na poskytovanie služieb medzinárodného styku v oblastiach:

 • vyberanie a distribúcia adresných zásielok,
 • vyberanie a distribúcia expres zásielok,
 • colná služba - u zásielok z cudziny,
 • consignment.

Zavedenie a certifikácia týchto manažérskych systémov je dôkazom toho, že spoločnosť Slovenská pošta:

 • sa kvalitou a stabilitou procesov zaoberá, riadi ich a neustále zlepšuje tak, aby bola schopná uspokojiť potreby svojich zákazníkov;
 • systematicky pristupuje k ochrane životného prostredia vo všetkých aspektoch podnikania;
 • eliminuje korupciu, ktorá znižuje tempo hospodárskeho rastu a zároveň zvyšuje náklady;
 • predchádza pracovným úrazom a chorobám z povolania a zabezpečuje zamestnancom bezpečné a zdravé pracoviská, cieľom spoločnosti sú zdraví a spokojní zamestnanci;
 • zlepšuje energetickú efektívnosť a znižuje energetickú náročnosť procesov.

Od júla roku 2015 je Slovenská pošta držiteľom certifikátu potvrdzujúceho zavedenie systému manažérstva informačnej bezpečnosti podľa normy STN ISO/IEC 27001:2014. 

Zavedený systém sa okrem už vyššie uvedených oblastí vzťahuje aj na poskytovanie služieb vnútroštátneho styku v oblastiach:

 • prevádzkovanie centrálneho systému evidencie a zúčtovania súdnych a správnych poplatkov,
 • asistovaná komunikácia s orgánmi verejnej moci a vydávanie výstupov z informačných systémov verejnej správy.

Certifikovaný systém manažérstva informačnej bezpečnosti je určený k ochrane informácií a teda aj k zvládaniu rizík, ktoré tieto informácie môžu potenciálne ohrozovať. Našim cieľom je zabezpečiť primerané bezpečnostné kontroly, adekvátne chrániace informačné aktíva a poskytovať zodpovedajúcu istotu zákazníkom Slovenskej pošty a iným zainteresovaným stranám.                 

Politika Slovenskej pošty

 

Súvisiace dokumenty

Mobilná verzia