Manažérske systémy - Certifikáty

Od júla roku 2008 do februára 2021 bola Slovenská pošta, a.s., držiteľom certifikátov kvality (podľa normy ISO 9001:2015 ) a environmentu (podľa normy ISO 14001:2015). Nakoľko v roku 2021 SP už neplánuje zrealizovať externou audítorskou spoločnosťou kontrolný audit na príslušné manažérske systémy, certifikáty nie je oprávnená viac používať. Napriek tomu SP, a.s., bude aj naďalej zavedené manažérske systémy udržiavať funkčné s cieľom preukázať, že efektívne uplatňuje systém manažérstva kvality podľa normy ISO 9001:2015 a systém manažérstva environmentu podľa normy ISO 14001:2015.

Zavedené manažérske systémy sa vzťahujú:

na poskytovanie služieb vnútroštátneho styku v oblastiach:

 • vyberanie a distribúcia adresných a neadresných zásielok,
 • vyberanie a distribúcia expresných zásielok,
 • poštový platobný styk,
 • obstaranie inkasa platieb od fyzických osôb a výplaty platieb fyzickým osobám,
 • tlač, obálkovanie, archivácia a distribúcia hromadnej korešpondencie,
 • skladovanie, manipulácia a distribúcia tovarov.

na poskytovanie služieb medzinárodného styku v oblastiach:

 • vyberanie a distribúcia adresných zásielok,
 • vyberanie a distribúcia expres zásielok,
 • colná služba - u zásielok do cudziny,
 • consignment.

Naša spoločnosť sa zavedením manažérskych systémov zaviazala k trvalému zlepšovaniu, s čím súvisí aj neustále skvalitňovanie a zefektívňovanie služieb s cieľom zvyšovania spokojnosti zákazníkov Slovenskej pošty.

Od júla roku 2015 je Slovenská pošta, a.s., držiteľom certifikátu potvrdzujúceho zavedenie systému manažérstva informačnej bezpečnosti podľa normy STN ISO/IEC 27001:2014. 

Zavedený systém sa okrem už vyššie uvedených oblastí vzťahuje aj na poskytovanie služieb vnútroštátneho styku v oblastiach:

 • prevádzkovanie centrálneho systému evidencie a zúčtovania súdnych a správnych poplatkov,
 • asistovaná komunikácia s orgánmi verejnej moci a vydávanie výstupov z informačných systémov verejnej správy.

Certifikovaný systém manažérstva informačnej bezpečnosti je určený k ochrane informácií a teda aj k zvládaniu rizík, ktoré tieto informácie môžu potenciálne ohrozovať. Našim cieľom je zabezpečiť primerané bezpečnostné kontroly, adekvátne chrániace informačné aktíva a poskytovať zodpovedajúcu istotu zákazníkom Slovenskej pošty a iným zainteresovaným stranám.

V roku 2020 bol Slovenskej pošta, a.s., udelený certifikát potvrdzujúci zavedenie systému manažérstva proti korupcii podľa normy ISO 37001:2016. Vzhľadom k tomu, že v roku 2021 na Slovenskej pošte, a. s., nebol externou audítorskou spoločnosťou vykonaný kontrolný audit, získaný certifikát Slovenská pošta, a. s., ďalej nie je oprávnená používať.

Napriek vyššie uvedenému je Slovenská pošta, a. s., rozhodnutá udržiavať zavedený systém manažérstva proti korupcii v súlade s požiadavkami normy ISO 37001:2016 s cieľom systémovo riadiť činnosti, ktoré súvisia s protikorupčnou činnosťou v spoločnosti a eliminovať priestor na vznik a existenciu korupcie. Systém manažérstva proti korupcii je prostriedok na zlepšenie protikorupčnej prevencie. Vytvára postupy na predchádzanie korupcii zavedením funkčného systému riadenia korupčných rizík a identifikácie rizikových oblastí z hľadiska korupcie, taktiež vytvorenie možností na nahlasovanie korupcie, čím dochádza k eliminácií priestoru na vznik a existenciu korupcie a zlepšeniu protikorupčnej prevencie.

                 

 

Integrovaná politika Slovenskej pošty

 

Mobilná verzia