Koncepcia a základné princípy Slovenskej  pošty, a.s.,

pre oblasť ochrany pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a financovaním terorizmu

Slovenská pošta, a.s. (ďalej len SP, a.s.), v rámci realizácie svojich podnikateľských aktivít sa zaviazala prísne dodržiavať platnú legislatívu pre prevenciu a boj proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti a financovaniu terorizmu. SP, a. s., nulovou toleranciou deklaruje svoj jednoznačný postoj voči tejto oblasti protispoločenskej činnosti v snahe o zachovanie dobrého mena spoločnosti a jej dôveryhodnosti u klientov.

Interné predpisy spoločnosti pre oblasť ochrany pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti /Anti-Money Laundering – AML/ a financovaním terorizmu /Combating the financing of terrorism –  CFT/ (ďalej len AML/CFT) plne zohľadňujú ustanovenia Zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu (ďalej len Zákon o AML/CFT), ako i Metodického usmernenia Národnej banky Slovenska útvarov dohľadu nad finančným trhom č. 4/2019.

Prijatím „Programu vlastnej činnosti SP, a. s., zameraného na ochranu pred  legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a na ochranu pred financovaním terorizmu“ (ďalej len Program AML/CFT) a ďalších interných dokumentov, SP, a.s., pre túto oblasť zadefinovala kompetencie vedúcich zamestnancov a zamestnancov spoločnosti, ktorí vykonávajú činnosti v súvislosti s poskytovaním obchodných služieb, poštových, nepoštových a finančných služieb. Zodpovednou osobou pre oblasť AML/CFT v spoločnosti je predseda predstavenstva. Za praktickú realizáciu činností v tejto oblasti zodpovedá určená osoba. Určenou osobou je riaditeľ sekcie ochrany majetku a osôb, ktorý je pre oblasť danej problematiky zástupcom zodpovednej osoby. Určená osoba je oprávnená písomne poveriť ďalších zamestnancov spoločnosti prenosom kompetencií pri plnení úloh v oblasti AML/CFT. Poverený zamestnanec je zástupcom určenej osoby.

Program AML/CFT a súvisiace interné dokumenty sú dostupné pre všetkých zamestnancov spoločnosti. Vo vzťahu k predmetu činnosti spoločnosti vo svojom obsahu definujú

  • spôsoby hodnotenia a riadenia rizík,
  • formy neobvyklých obchodných operácií a indikátory ich rozpoznania,
  • spôsoby vykonávania starostlivosti vo vzťahu ku klientovi,
  • metodiku predchádzania a odhaľovania legalizácie príjmov a financovania terorizmu,
  • previerky bezúhonnosti zamestnancov, ktorí plnia úlohy v oblasti AML/CFT,
  • ochranu zamestnancov, ktorí plnia úlohy v oblasti AML/CFT,
  • obsah a harmonogram odbornej prípravy zamestnancov a kontrolnú činnosť.

Program AML/CFT, ako i súvisiace interné dokumenty podliehajú aktualizácii v závislosti
od legislatívnych zmien právnych predpisov a prehodnocovaniu rizík, ktorých zmeny môžu byť zapríčinené zmenou obchodných plánov spoločnosti, druhu produktov, štruktúry klientov a pod. 

Obchodné operácie realizované klientmi spoločnosti sú monitorované a posudzované, v prípade podozrenia z ich neobvyklosti prebieha úzka spolupráca s Finančnou spravodajskou jednotkou národnej kriminálnej agentúry Prezídia Policajného zboru.
Kontaktom k súčinnosti s príslušnými inštitúciami je e-mailová adresa:
                     aml@slposta.sk, prípadne tel. č.: 02/59 30 27 64, (02/59 39 33 23). 

SP, a. s., ako povinná osoba v zmysle Zákona o AML/CFT v postavení finančnej inštitúcie, ako agent platobných služieb a distribútor služieb elektronických peňazí prostredníctvom prijatých opatrení jasne deklaruje svoj postoj k bezpečnosti finančného trhu a stabilite podnikateľského prostredia.

Banská Bystrica, november 2021                                   Predstavenstvo Slovenskej pošty, a.s.

 

Mobilná verzia