Profil spoločnosti

Slovenská pošta, a.s., je popredný poskytovateľ moderných komunikačných, distribučných a platobných služieb na domácom trhu, s vytvorenými logistickými podmienkami na podnikanie v strednej a vo východnej Európe.

Je dôveryhodný sprostredkovateľ, ktorý uspokojuje meniace sa potreby zákazníkov a ktorý ponúka aj nové produkty a komplexné riešenia s pridanou hodnotou a s vysokou kvalitou služby.

Názov a sídlo spoločnosti:
Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9
975 99  Banská Bystrica

Právna forma:
Akciová spoločnosť od 1. 10. 2004

Akcionár spoločnosti:
Slovenská republika, zastúpená Ministerstvom dopravy Slovenskej republiky

Vznik Slovenskej pošty:
1. január 1993

Od 1. marca 1996 má Slovenská pošta, a.s., svoje sídlo v Banskej Bystrici. Transformácia Slovenskej pošty, š. p., na akciovú spoločnosť so 100-percentnou účasťou štátu 1. októbra 2004 umožnila pretvoriť poštu na ekonomicky samostatný a konkurencieschopný hospodársky subjekt. Slovenská pošta hospodári od svojho vzniku samostatne, tzn. nedostáva dotácie zo štátneho rozpočtu.

K  31.12.2020 Slovenská pošta, a.s., prevádzkovala na území SR celkovo 1 504 pôšt, z toho 1342 dodávacích a 162 podávacích pôšt. SP poskytovala k uvedenému termínu služby aj prostredníctvom 35 pôšt Partner, 61 poštových stredísk, 5 pojazdných pôšt a 14 Zmluvných výdajov. SP svoju sieť výraznejšie rozšírila o sieť BalíkoBoxov s novými funkciami, k 31.12.2020 prevádzkovala 125 kusov.

Dostupnosť  poskytovania univerzálnej služby prostredníctvom poštových schránok je  v  rámci univerzálnej služby stanovená v Požiadavkách na kvalitu univerzálnej služby. K 31.12.2020  prevádzkovala  SP 4 675 poštových schránok.

Jej podnikateľskou stratégiou je plná konkurencieschopnosť a finančná sebestačnosť.

Ratingová agentúra Moody's udelila Slovenskej pošte, a.s., v roku 2006, rating úverového rizika na úrovni Aaa.sk, čo je najvyššia možná úroveň. Odvtedy sa rating Slovenskej pošty nemenil a jeho výhľad ratingu je naďalej stabilný. V roku 2008 spoločnosť získala certifikáty, ktoré potvrdzujú zavedenie a udržiavanie systému manažérstva kvality a systému environmentálneho manažérstva zodpovedajúce požiadavkám normy STN EN ISO 9001:2001 a STN EN ISO 14001:2005. Spoločnosť je taktiež držiteľom prestížnej ceny HR Gold za inovatívny projekt v personalistike.

Predmet činnosti

 1. poskytovanie univerzálnej poštovej služby v rozsahu vymedzenom poštovou licenciou na základe osobitného predpisu,
 2. poskytovanie poštových služieb,
 3. výkon poštovej prevádzky na území SR v rozsahu:
  • preprava a dodanie listových, balíkových a peňažných zásielok, vrátane elektronickej pošty,
  • podanie, preprava a dodanie zásielok, vrátane peňažných služieb v medzinárodnom styku,
 4. zrýchlená a kuriérna doprava zásielok, vrátane dokumentov, so zaručeným časom dodania, vrátane medzinárodného styku,
 5. výstavba, prevádzka a rozvoj jednotnej siete pošty na území Slovenskej republiky,
 6. vydávanie odbornej literatúry, prevádzkových predpisov, pomôcok a tlačív, propagačných a informačných materiálov v oblasti svojej činnosti,
 7. vydávanie poštových cenín,
 8. archivácia poštových cenín a tlačív a s tým súvisiace práce vrátane výroby príležitostných poštových pečiatok,
 9. agenda poštových pečiatok, zriaďovanie príležitostných priehradiek vrátane strojovej propagácie,
 10. činnosť Poštového múzea.
Mobilná verzia