Predstavenstvo a dozorná rada

Predstavenstvo je štatutárnym orgánom spoločnosti, ktorý riadi všetku činnosť spoločnosti a koná v jej mene. Predstavenstvo rozhoduje o všetkých záležitostiach spoločnosti, pokiaľ nie sú všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo stanovami vyhradené do pôsobnosti valného zhromaždenia alebo dozornej rady.

Predstavenstvo Slovenskej pošty, a. s.:
  Ing. Martin Ľupták, PhD., predseda predstavenstva

  Ing. Boris Katuščák, člen predstavenstva
  Mgr. Norbert Polievka, MA, člen predstavenstva
  Ing. Elena Hegerová, PhD., člen predstavenstva
  Ing. Eva Šimková, člen predstavenstva
  Ing. Ľubomír Mindek, člen predstavenstva
  

Dozorná rada je najvyšším kontrolným orgánom spoločnosti, ktorý dohliada na výkon pôsobnosti predstavenstva a uskutočňovanie podnikateľskej činnosti spoločnosti.

Dozorná rada Slovenskej pošty, a. s.:
  JUDr. Peter Pandy, predseda dozornej rady

  Ing. Agáta Gajdošíková, členka dozornej rady
  Ing. Danka Trávniková, členka dozornej rady
  Ing. Peter Valíček, člen dozornej rady
  Ing. Viktor Anna, člen dozornej rady 
 JUDr. Miroslava Mužíková, člen dozornej rady

 

 

 

Mobilná verzia