Predstavenstvo a dozorná rada

Predstavenstvo je štatutárnym orgánom spoločnosti, ktorý riadi všetku činnosť spoločnosti a koná v jej mene. Predstavenstvo rozhoduje o všetkých záležitostiach spoločnosti, pokiaľ nie sú všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo stanovami vyhradené do pôsobnosti valného zhromaždenia alebo dozornej rady.

Predstavenstvo Slovenskej pošty, a.s.:
  Mgr. Vladislav Kupka, predseda predstavenstva
 
Ing. Melinda Burdanová, podpredsedníčka predstavenstva
  Ing. Juliana Marquez, členka predstavenstva
  Ing. Michaela Rajtarová, členka predstavenstva
  Ing. Filip Kamenský, člen predstavenstva

Dozorná rada je najvyšším kontrolným orgánom spoločnosti, ktorý dohliada na výkon pôsobnosti predstavenstva a uskutočňovanie podnikateľskej činnosti spoločnosti.

Dozorná rada Slovenskej pošty, a.s.:
  JUDr. Ján Gereg, predseda dozornej rady

  Ing. Agáta Gajdošíková, členka dozornej rady
  Ing. Danka Trávniková, členka dozornej rady
  Ing. Ingrid Kabátová, členka dozornej rady
  Ing. Eva Milučká, členka dozornej rady
  JUDr. Ľubomír Messinger, člen dozornej rady
  

 

 

 

Mobilná verzia