Predstavenstvo a dozorná rada

Predstavenstvo je štatutárnym orgánom spoločnosti, ktorý riadi všetku činnosť spoločnosti a koná v jej mene. Predstavenstvo rozhoduje o všetkých záležitostiach spoločnosti, pokiaľ nie sú všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo stanovami vyhradené do pôsobnosti valného zhromaždenia alebo dozornej rady.

Predstavenstvo Slovenskej pošty, a. s.:
  Ing. Martin Ľupták, PhD., predseda predstavenstva

  Ing. Ľubomír Mindek, podpredseda predstavenstva
  Ing. Boris Katuščák, člen predstavenstva
  Mgr. Norbert Polievka, MA, člen predstavenstva
  Ing. Elena Hegerová, PhD., členka predstavenstva
  Ing. Eva Šimková, členka predstavenstva
  PhDr. Irena Kyrinovičová, členka predstavenstva


Dozorná rada je najvyšším kontrolným orgánom spoločnosti, ktorý dohliada na výkon pôsobnosti predstavenstva a uskutočňovanie podnikateľskej činnosti spoločnosti.

Dozorná rada Slovenskej pošty, a. s.:
  Ing. Michal Sura, predseda dozornej rady

  Ing. Agáta Gajdošíková, členka dozornej rady
  Ing. Danka Trávniková, členka dozornej rady
  Ing. Peter Valíček, člen dozornej rady
 JUDr. Miroslava Mužíková, členka dozornej rady

 

 

 

Mobilná verzia