Podmienky získania podpory

V rámci programov spoločenskej zodpovednosti, prideľovaní sponzorských príspevkov a poukazovaní 2% podielu zo zaplatenej dane sa POŠTA ĽUĎOM sústreďuje prioritne na oblasti deti a zdravie, kultúra, znevýhodnené skupiny, mládežnícky šport, regionálne aktivity a projekty.

Uvedené oblasti SP podporuje v zmysle interného organizačného postupu "Účasť SP na projektoch spoločenskej zodpovednosti, sponzoring, prideľovanie grantov, darov a poukazovanie 2% podielu zo zaplatenej dane". O podporu môže požiadať akákoľvek organizácia alebo nadácia pôsobiaca na území SR, ktorá spĺňa podmienky a kritériá uvedené v aktuálnom organizačnom postupe. 
 
Možné formy podpory
1/ sponzorský príspevok (dar)
2/ grant na projekt
3/ asignácia 2% dane z príjmu
4/ vzájomná spolupráca (barter)
 
Podmienky získania finančnej podpory
  • projekt / aktivita musí byť v súlade so stratégiou POŠTA ĽUĎOM 
  • projekt musí byť realizovaný na území SR 
  • projekt sa musí realizovať v roku, v ktorom žiadate o podporu  
  • v danom roku môžete poslať SP maximálne jednu žiadosť
Dôvody vylúčenia žiadosti
  • žiadosť bola doručená SP po dátume uzávierky žiadostí 
  • žiadateľ / projekt nezohľadňuje základné hľadiská a kritériá stratégie podpory SP podľa OP–198 
  • žiadateľ / projekt nezískal dostatočný počet bodov podľa hodnotiacich kritérií podľa OP-198
  • projekt sa realizuje mimo územia SR 
  • žiadateľ pôsobí mimo územia SR
Podmienky získania 2% dane z príjmu
  • musí ísť o verejnoprospešnú neziskovú organizáciu pôsobiacu na území SR, ktorá je zaregistrovaná do Zoznamu prijímateľov 2% v roku, v ktorom podávate svoju žiadosť

Presný postup a hodnotiace kritéria výberu žiadateľa o podporu upravuje interný organizačný postup

 
Ak máte záujem, aby Slovenská pošta podporila vašu organizáciu alebo projekt, dajte nám o sebe vedieť. 
 
Žiadosť o poskytnutie grantu - vzor tlačiva 

Žiadosť o poskytnutie daru, sponzorského príspevku, príp. dotácie - vzor tlačiva 

Žiadosť o 2% zo zaplatenej dane - vzor tlačiva 

Žiadosť o vzájomnú spoluprácu - vzor tlačiva 

 
Svoju žiadosť na rok 2018 nám môžete poslať poštou v termíne od 1.1.2018 na adresu:
 

Slovenská pošta, a.s.
odbor komunikácie 
Námestie SNP 35 814 20 Bratislava

alebo mailom na: postaludom@slposta.sk

 
Mobilná verzia