Oznamovanie protispoločenskej činnosti

V Organizačnej smernici OS - 83 Alternatívne riešenie sporov a vybavovanie oznámení zamestnancov o protispoločenskej činnosti, Predstavenstvo Slovenskej pošty, a.s., (ďalej len "SP") ako štatutárny orgán  upravilo postup pri:

  • podávaní, prijímaní, preverovaní, evidovaní a postupovaní príslušným orgánom oznámení o protispoločenskej činnosti podaných oznamovateľmi (zamestnancami SP),
  • oboznamovaní o výsledku preverenia oznámení o protispoločenskej činnosti, ako aj podrobnosti o oprávneniach zodpovednej osoby, zachovávaní mlčanlivosti o totožnosti oznamovateľa, a o spôsobe ochrany oznamovateľov, resp. osôb, ktoré sa považujú za oznamovateľa,
  • spracovaní osobných údajov oznamovateľa.

Pre účely uplatňovania § 10 ods. 4 zákona č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Predstavenstvo Slovenskej pošty, a. s.  zverejňuje označenie zodpovednej osoby:

Odbor ochrany zákazníckych práv, vnútorného auditu a protikorupčnej činnosti

Adresa pre osobné podania:
Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9
975 99  Banská Bystrica

Oznámenie môže podať oznamovateľ (zamestnanec Slovenskej pošty, a.s.) písomne, ústne do záznamu u zodpovednej osoby alebo elektronickou poštou. Za oznámenie sa pokladá uvedenie skutočností, o ktorých sa fyzická osoba dozvedela v súvislosti s výkonom svojho zamestnania, povolania, postavenia alebo funkcie alebo v súvislosti s činnosťou vo verejnom záujme a ktoré sa týkajú protispoločenskej činnosti. Protispoločenskou činnosťou sa rozumie kriminalita a iná protispoločenská činnosť podľa § 3 písm. b) a c) zákona č. 583/2008 Z. z. o prevencii kriminality a inej protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Adresa pre podanie oznámenia písomne na podateľni, resp. poštou:
Slovenská pošta, a.s.
Predstavenstvo spoločnosti
Partizánska cesta 9
975 99  Banská Bystrica

Poznámka:  Obálku je potrebné označiť „NEOTVÁRAŤ“

Adresa pre podanie oznámenia elektronickou poštou: podanieoznamenia@slposta.sk  

Pre lepšiu orientáciu, aké podanie zvoliť, uvádzame ďalšie možnosti voľby:

  • Podanie sťažnosti - všetky potrebné informácie k podaniu sťažnosti získate tu.
  • Podanie žiadosti v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Informácie k podaniu žiadosti v zmysle zákona o slobodnom prístupe k informáciám získate tu.
Mobilná verzia