Oznamovanie protispoločenskej činnosti

Predstavenstvo Slovenskej pošty, a.s., ako štatutárny orgán, v internom dokumente OS - 83 Alternatívne riešenie sporov a vybavovanie oznámení zamestnancov o protispoločenskej činnosti, upravuje postup pri:

  • podávaní, prijímaní, preverovaní, evidovaní a postupovaní príslušným orgánom oznámení o protispoločenskej činnosti podaných oznamovateľmi (zamestnancami SP),
  • oboznamovaní o výsledku preverenia oznámení o protispoločenskej činnosti, ako aj podrobnosti o oprávneniach zodpovednej osoby, zachovávaní mlčanlivosti o totožnosti oznamovateľa a o spôsobe ochrany oznamovateľov, resp. osôb, ktoré sa považujú za oznamovateľa,
  • spracovaní osobných údajov oznamovateľa.

Pre účely uplatňovania § 10 ods. 4 zákona č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Predstavenstvo Slovenskej pošty, a.s., zverejňuje označenie zodpovednej osoby:

                   Odbor ochrany zákazníckych práv, vnútorného auditu
                            a protikorupčnej činnosti (OOZPVAaPČ)

Oznámenie môže podať oznamovateľ (zamestnanec SP) písomne, ústne (osobne) do záznamu u zodpovednej osoby alebo elektronickou poštou. Za oznámenie sa pokladá uvedenie skutočností, o ktorých sa fyzická osoba dozvedela v súvislosti s výkonom svojho zamestnania, povolania, postavenia alebo funkcie alebo v súvislosti s činnosťou vo verejnom záujme, a ktoré sa týkajú protispoločenskej činnosti. Protispoločenskou činnosťou sa rozumie kriminalita a iná protispoločenská činnosť podľa § 3 písm. b) a c) zákona č. 583/2008 Z. z. o prevencii kriminality a inej protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Adresa pre osobné podania (termín je potrebné si vopred dohodnúť):
Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9
975 99  Banská Bystrica

Adresa pre podanie oznámenia písomne na podateľni, resp. poštou:
Slovenská pošta, a.s.
Zodpovedná osoba – OOZPVAaPČ
Partizánska cesta 9
975 99  Banská Bystrica

Obálku je potrebné označiť "NEOTVÁRAŤ"

Adresa pre podanie oznámenia elektronickou poštou:
podanieoznamenia@slposta.sk 

Mobilná verzia