Oznamovanie protispoločenskej činnosti

Slovenská pošta, a.s., v internom dokumente OS - 83 Alternatívne riešenie sporov a vybavovanie oznámení zamestnancov o protispoločenskej činnosti, upravuje postup pri:

  • podávaní, prijímaní, preverovaní, evidovaní a postupovaní príslušným orgánom oznámení o protispoločenskej činnosti podaných oznamovateľmi, vrátane anonymných oznámení,
  • oboznamovaní o výsledku preverenia oznámení o protispoločenskej činnosti a lehotách, ako aj podrobnosti o oprávneniach zodpovednej osoby, zachovávaní mlčanlivosti o totožnosti oznamovateľa a dotknutej osoby, a o spôsobe ochrany oznamovateľov, resp. osôb, ktoré sa považujú za oznamovateľa podľa zákona o ochrane oznamovateľov,
  • potvrdení prijatia oznámenia do 7 kalendárnych dní,
  • prijímaní opatrení na zabránenie odvetných opatrení voči oznamovateľovi,
  • spracovaní osobných údajov oznamovateľa.

Pre účely uplatňovania § 10 ods. 4 zákona č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Slovenská pošta,  a.s., zverejňuje označenie zodpovednej osoby:

                          Odbor ochrany zákazníckych práv, vnútorného auditu                                                              a protikorupčnej činnosti (OOZPVAaPČ)

Za oznámenie sa pokladá uvedenie skutočností, o ktorých sa fyzická osoba dozvedela v súvislosti s pracovnoprávnym vzťahom, alebo iným obdobným vzťahom a ktoré sa týkajú protispoločenskej činnosti. Oznámenie Slovenskej pošte, a.s., ako zamestnávateľovi môže podať fyzická osoba, pre ktorú je Slovenská pošta, a.s., zamestnávateľom, alebo je so Slovenskou poštou, a.s., v inom obdobnom vzťahu vymedzenom v § 2 písm. e) a f) alebo je oznamovateľom na základe splnenia podmienok v § 2 písm. a) bodu 1 a 2 zákona č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti v znení neskorších predpisov. Oznámenie je možné urobiť písomne, ústne (osobne) do záznamu u zodpovednej osoby alebo elektronickou poštou. Primeranou lehotou na realizáciu osobného (ústneho) nahlásenia oznámenia u zodpovednej osoby je najviac 7 pracovných dní od prijatia požiadavky. Protispoločenskou činnosťou sa rozumie kriminalita a iná protispoločenská činnosť podľa § 3 písm. b) a c) zákona č. 583/2008 Z. z. o prevencii kriminality a inej protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Adresa pre osobné podania (termín je potrebné si vopred dohodnúť):
Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9
975 99  Banská Bystrica

Adresa pre podanie oznámenia písomne na podateľni, resp. poštou:
Slovenská pošta, a.s.
Zodpovedná osoba – OOZPVAaPČ
Partizánska cesta 9
975 99  Banská Bystrica

Obálku je potrebné označiť "NEOTVÁRAŤ"

Adresa pre podanie oznámenia elektronickou poštou:
podanieoznamenia@slposta.sk 

Oznamovatelia sa môžu obrátiť na orgány príslušné na prijatie oznámenia, ktorými sú Úrad na ochranu oznamovateľov, prokuratúra alebo správny orgán príslušný na konanie o správnom delikte, ktorý je závažnou protispoločenskou činnosťou podľa § 2 písm. d) bodu 3 a 4 zákona č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti v znení neskorších predpisov alebo príslušná inštitúcia, orgán, úrad alebo agentúra Európskej Únie.

Oznamovateľ môže požiadať o poskytnutie ochrany v rámci trestného konania, resp. o správnom delikte (§ 3 a 5 zákona č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti v znení neskorších predpisov):

Žiadosť o poskytnutie ochrany pri oznámení závažnej protispoločenskej činnosti, ktorá je trestným činom, resp. správnym deliktom, môže podať oznamovateľ zároveň s oznámením alebo počas trestného konania, resp. konania o správnom delikte. Žiadosť sa podáva prokurátorovi, resp. orgánu, ktorý je príslušný na konanie o správnom delikte a to písomne alebo ústne do zápisnice. Ak sa žiadosť o poskytnutie ochrany oznamovateľovi podá SP, tá ju bezodkladne postúpi prokurátorovi, resp. príslušnému správnemu orgánu.

Žiadosť musí obsahovať:

  • meno a priezvisko,
  • dátum narodenia,
  • pobyt oznamovateľa, ktorý podáva žiadosť,
  • miesto výkonu jeho práce a označenie jeho zamestnávateľa,
  • údaje o blízkej osobe, ak je v pracovnoprávnom vzťahu k tomu istému zamestnávateľovi ako oznamovateľ alebo je v pracovnoprávnom vzťahu k zamestnávateľovi, ktorý je závislou osobou vo vzťahu k zamestnávateľovi oznamovateľa a oznamovateľ žiada o ochranu aj pre túto blízku osobu.

Oznamovateľ má právo žiadať pozastavenie účinnosti pracovnoprávneho úkonu (§ 12 zákona č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti v znení neskorších predpisov)

Ak bol v súvislosti s oznámením voči oznamovateľovi urobený pracovnoprávny úkon, s ktorým nesúhlasí, môže požiadať Úrad na ochranu oznamovateľov (https://www.oznamovatelia.sk/o-nas/#kontakty ) do 15 dní odo dňa, keď sa dozvedel o pracovnoprávnom úkone, o pozastavenie účinnosti tohto pracovnoprávneho úkonu.

Úrad bezodkladne pozastaví účinnosť takého pracovnoprávneho úkonu, ak bola dodržaná uvedená lehota a ak zamestnávateľ úradu nepreukáže, že pracovnoprávny úkon nemá príčinnú súvislosť s oznámením. Úrad vydá potvrdenie o pozastavení účinnosti pracovnoprávneho úkonu a doručí ho zamestnávateľovi a oznamovateľovi.

V potvrdení sa uvedie meno, priezvisko, dátum narodenia a pobyt oznamovateľa, označenie zamestnávateľa a pracovnoprávny úkon, ktorého účinnosť je pozastavená. Ak úrad nevyhovie žiadosti, písomne oznámi oznamovateľovi dôvody, pre ktoré nepozastavil účinnosť pracovnoprávneho úkonu.

Pozastavenie účinnosti pracovnoprávneho úkonu sa začína dňom doručenia potvrdenia oznamovateľovi. Rozhodnutiu, ktoré je pracovnoprávnym úkonom, sa pozastavením účinnosti odkladá vykonateľnosť.

Úrad oznamovateľa pri doručení potvrdenia písomne poučí o možnosti podať na súd návrh na nariadenie neodkladného opatrenia a s tým spojených následkoch.

Pozastavenie účinnosti pracovnoprávneho úkonu sa skončí uplynutím 30 dní od doručenia potvrdenia od úradu oznamovateľovi. Doručením návrhu na nariadenie neodkladného opatrenia na súd počas tejto lehoty sa trvanie pozastavenia účinnosti pracovnoprávneho úkonu predlžuje až do nadobudnutia vykonateľnosti rozhodnutia súdu o tomto návrhu.

Uvedené sa primerane vzťahuje aj na osoby blízke oznamovateľovi, osoby ktoré pomáhali oznamovateľovi s oznámením, ako aj na subjekty (fyzické (podnikateľ) a právnické osoby), v ktorých má oznamovateľ účasť alebo vykonáva funkciu v ich orgánoch, ako aj na subjekty, ktoré takýto subjekt ovládajú (§ 1 ods. 4.)

Mobilná verzia