V zmysle Zákona č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti, so zapracovaním zmien novely Zákona č.189/2023 Z. z., platných od 01.07.2023, sa pod pojmom závažná protispoločenská činnosť rozumie:

1. trestné činy podľa § 168§ 170§ 170b§ 177§ 212§ 213§ 217§ 221§ 226§ 233a§ 237 až 240§ 243§ 243a§ 247§ 247d§ 251a§ 252 až 254§ 261 až 263§ 266 až 268§ 271§ 278a§ 283§ 299a§ 302§ 305§ 326 až 327a§ 328 až 336b§ 336d§ 348§ 352a alebo § 374 Trestného zákona,

2. trestný čin, za ktorý Trestný zákon ustanovuje trest odňatia slobody s hornou hranicou trestnej sadzby prevyšujúcou dva roky,

3. správny delikt, za ktorý možno uložiť pokutu s hornou hranicou určenou výpočtom, alebo

4. správny delikt, za ktorý možno uložiť pokutu s hornou hranicou vo výške najmenej 30 000 eur.

Pri oznámení závažnej protispoločenskej činnosti môže oznamovateľ požiadať o poskytnutie ochrany v rámci trestného alebo správneho konania. Pre lepšiu orientáciu uvádzame spracovaný text vybraných paragrafov Trestného zákona č. 300/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov, nejde teda o ich presnú citáciu.

a) TRESTNÉ ČINY PROTI ŽIVOTU A ZDRAVIU

§ 168 - Ohrozovanie zdravia závadnými potravinami a inými predmetmi

Predaj, výroba, alebo úmyselné zadováženie závadnej potraviny, alebo iného predmetu sebe, alebo inému, ktorých požitie je nebezpečné pre ľudské zdravie a spôsobí nimi ťažkú ujmu na zdraví alebo smrť, alebo ich použije za krízovej situácie.

§ 170 – Ohrozovanie zdravia nepovolenými liekmi, liečivami a zdravotníckymi pomôckami

Spôsobenie, alebo zvýšenie nebezpečenstva ohrozenia zdravia ľudí neoprávneným zaobchádzaním s liekmi, liečivami alebo so zdravotníckymi pomôckami, alebo vykonávanie klinického skúšania liekov, liečiv alebo zdravotníckych pomôcok v rozpore so
všeobecne záväzným právnym predpisom, pričom týmto činom je možné spôsobiť ťažkú ujmu na zdraví alebo smrť.

§ 170b – Falšovanie liekov a zdravotníckej pomôcky

Zadováženie falšovaných liekov, alebo falšovaných zdravotníckych pomôcok sebe alebo inému, alebo  ich prechovávanie, dovezenie, vyvezenie, prevezenie, ponúkanie, predávanie, alebo falšovanie, alebo iným spôsobom pozmeňovanie totožnosti lieku vrátane jeho označenia alebo uvedenia nepravdivého údaju o výrobcovi, držiteľovi rozhodnutia o registrácii lieku alebo o krajine výroby, v úmysle dať ich ako pravé.

§ 177 – Neposkytnutie pomoci

Neposkytnutie potrebnej pomoci osobe, ktorá je v nebezpečenstve smrti alebo javí príznaky ťažkej ujmy na zdraví, hoci tak môže urobiť bez nebezpečenstva pre seba alebo iného, resp. je podľa povahy svojho zamestnania, povinný takú pomoc poskytnúť.

b) TRESTNÉ ČINY PROTI MAJETKU

§ 212 – Krádež

Prisvojenie cudzej veci, čin spácha vlámaním, bezprostredne po čine pokus o uchovanie veci násilím alebo hrozbou bezprostredného násilia.

§ 213 – Sprenevera

Prisvojenie cudzej veci, ktorá mu bola zverená, a spôsobenie tak škody na cudzom majetku. Škoda spôsobená osobou, ktorá má osobitne uloženú povinnosť chrániť záujmy poškodeného, alebo ako správca konkurznej podstaty.

§ 217 - Neoprávnené používanie cudzieho motorového vozidla

Neoprávnené používanie cudzieho motorového vozidla

§ 221 - Podvod

Uvedenie niekoho do omylu, alebo využitie niečieho omylu, a spôsobenie tak škody na cudzom majetku.

§ 226 - Neoprávnené obohatenie

Obohatenie tým, že neoprávneným zásahom do technického alebo programového vybavenia počítača, automatu alebo iného podobného prístroja alebo technického zariadenia slúžiaceho na automatizované uskutočňovanie predaja tovaru, zmenu alebo výber peňazí alebo na poskytovanie platených výkonov, služieb, informácií či iných plnení dosiahne, že tovar, služby alebo informácie získa bez požadovanej úhrady alebo peniaze získa neoprávnene, a spôsobí tým škodu na cudzom majetku.

§ 233a - Legalizácia výnosu z trestnej činnosti

Ukrývanie, na seba, alebo iného prevedenie, prechovávanie alebo užívanie veci väčšej hodnoty, ktorá je výnosom z trestnej činnosti spáchanej inou osobou na území Slovenskej republiky alebo v cudzine. Zatajenie, alebo umožnenie zatajenia pôvodu alebo zistenie pôvodu veci väčšej hodnoty, ktorá je výnosom z trestnej činnosti spáchanej na území Slovenskej republiky alebo v cudzine.

§ 237 a § 238 - Porušovanie povinnosti pri správe cudzieho majetku

Porušenie všeobecne záväzných právnych predpisov, ktoré ustanovujú povinnosť alebo porušenie povinnosti uloženej právoplatným rozhodnutím súdu alebo vyplývajúcu zo zmluvy opatrovať alebo spravovať cudzí majetok.

§ 239 - Poškodzovanie veriteľa

Čo aj čiastočné zmarenie uspokojenia svojho veriteľa zničením, resp. poškodením veci, alebo urobením neupotrebiteľnou, zatajením predajom, vymenením, alebo inak odstránením čo aj len časti svojho majetku.

§ 240 - Zvýhodňovanie veriteľa

Dlžník, ktorý nie je schopný plniť svoje splatné záväzky, zmarí, hoci aj len čiastočne, uspokojenie svojho veriteľa tým, že zvýhodní iného veriteľa.

§ 243 - Marenie konkurzného alebo vyrovnacieho konania

Konkurzné konanie, ktoré je marené zatajovaním veci patriacej do konkurznej podstaty, znemožnenie, aby sa vec patriaca do konkurznej podstaty zapísala a odhadla, nevydanie veci  patriacej do konkurznej podstaty, alebo zadržanie, sfalšovanie, alebo zničenie zaznamenaných informácií o majetku alebo finančných aktivitách dlžníka.

§ 243a - Marenie exekučného konania

Exekučné konanie, ktoré je marené uvedením nepravdivých údajov vo vyhlásení o svojom majetku, znemožnenie, aby sa vec podliehajúca exekúcii spísala a odhadla, zadržanie, falšovanie, pozmeňovanie alebo zničenie zaznamenaných informácie o majetku alebo finančných aktivitách povinného.

§ 247 - Neoprávnený prístup do počítačového systému

Prekonanie bezpečnostného opatrenia, a tým získanie neoprávneného prístupu do počítačového systému alebo jeho časti.

§ 247d - Výroba a držba prístupového zariadenia, hesla do počítačového systému alebo iných údajov

Neoprávnený zásah do počítačového systému, neoprávnené zachytávanie počítačových údajov, výroba, dovoz, obstaranie, kúpa, predaj, výmena, alebo uvedie do obehu alebo akokoľvek sprístupnenie zariadenia, počítačového hesla, prístupového kódu alebo podobných údajov umožňujúcich prístup do počítačového systému,
vrátane počítačového programu, vytvoreného na neoprávnený prístup do počítačového systému alebo jeho časti.

c) TRESTNÉ ČINY HOSPODÁRSKE

§ 251a - Neoprávnené zamestnávanie

Neoprávnené zamestnávanie osoby, ktorá sa na území Slovenskej republiky zdržiava v rozpore so všeobecne záväzným právnym predpisom, za osobitne vykorisťujúcich pracovných podmienok vrátane pracovných podmienok vyplývajúcich z diskriminácie, keď existuje nápadný nepomer v porovnaní s pracovnými podmienkami oprávnene zamestnaných osôb, ktoré majú vplyv na zdravie a bezpečnosť a ktoré sú v rozpore s ľudskou dôstojnosťou, alebo sa deje na chránenej osobe, alebo na osobe, ktorá je obeťou obchodovania s ľuďmi.

§ 252 - Neoprávnené obchodovanie s devízovými hodnotami a poskytovanie devízových služieb

Neoprávnené obchodovanie s devízovými hodnotami, alebo neoprávnené poskytovanie devízových peňažných služieb.

§ 253 - Nepovolená výroba liehu, tabaku a tabakových výrobkov

Nepovolená výroba väčšieho množstva liehu, tabaku, alebo tabakových výrobkov, alebo ten kto lieh, tabak alebo tabakové výrobky bez povolenia vyrobené vo väčšom množstve prechováva alebo uvádza do obehu. Rovnako ide o trestný čin aj v prípade neoprávneného vyhotovenia, alebo prechovávania zariadenie na výrobu liehu, tabaku alebo tabakových výrobkov.

§ 254 - Porušovanie predpisov o obehu tovaru v styku s cudzinou

Ohrozenie všeobecného záujmu vo väčšom rozsahu, spôsobené porušením zákazu alebo obmedzením dovozu, vývozu alebo prevozu tovaru, skrátením, alebo nezaplatím cla alebo inej platby, vyberanej podľa zákona pri dovoze tovaru.

§ 261 - Poškodzovanie finančných záujmov Európskej únie

Použitie alebo predloženie falšovaného, nesprávneho alebo neúplného výkazu alebo dokladu, alebo neposkytnutie povinných údajov, a tým umožnenie protiprávneho zadržania finančných prostriedkov alebo iných aktív pochádzajúcich z rozpočtu Európskej únie, z rozpočtu spravovaného Európskou úniou alebo v mene Európskej únie alebo použitie týchto prostriedkov alebo aktív na iný ako určený účel. Umožnenie získania uvedených finančných prostriedkov alebo iných aktív tomu, o kom sa vie, že nespĺňa podmienky určené na ich poskytnutie, alebo umožnenie ich protiprávneho zadržania alebo použitia na iný ako určený účel. Použitie finančných prostriedkov alebo iných aktív pochádzajúcich z rozpočtu Európskej únie, z rozpočtu spravovaného Európskou úniou alebo v mene Európskej únie na iný ako určený účel.

§ 262 - Porušenie alebo nesplnenie povinnosti vyplývajúcej zo zamestnania, povolania, postavenia alebo funkcie v riadení alebo kontrole činnosti osôb ním riadených.

§ 263 - Poškodenie z nedbanlivosti finančných záujmov Európskej únie konaním uvedeným v § 261 ods. 1.

§ 266 - Machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe

Konanie v súvislosti s verejným obstarávaním alebo verejnou dražbou v úmysle spôsobenia škody inému alebo zadováženie sebe alebo inému prospech v rozpore so všeobecne záväzným právnym predpisom o verejnom obstarávaní alebo verejnej dražbe alebo dojednanie niektorému súťažiteľovi alebo účastníkovi verejnej dražby prednosť alebo výhodnejšie podmienky na úkor iných súťažiteľov alebo účastníkov verejnej dražby.

§ 267 - Dopustenie sa machinácií v súvislosti s verejným obstarávaním závažnejším spôsobom konania prinútenie iného, aby sa zdržal účasti na podávaní návrhov pri dražbe, poskytnutie, ponúknutie alebo sľúbenie majetkového alebo iného prospechu inému za to, že sa zdrží podávania návrhov pri verejnej dražbe, žiadanie alebo prijatie majetkového alebo iného prospechu za zdržanie sa podávania návrhov pri verejnej dražbe.

§ 268 - Dopustenie sa machinácií v súvislosti s verejnou dražbou veci je závažnejším spôsobom konania prinútenie iného, aby sa zdržal účasti na podávaní návrhov pri dražbe, poskytnutie, ponúknutie alebo sľúbenie majetkového alebo iného prospechu inému za to, že sa zdrží podávania návrhov pri verejnej dražbe, žiadanie alebo prijatie majetkového alebo iného prospechu za zdržanie sa podávania návrhov pri verejnej dražbe.

§ 271 - Uvádzanie falšovaných, pozmenených a neoprávnene vyrobených peňazí a cenných papierov

Dovoz, vývoz, preprava, príjem, použitie, alebo získanie falšovaných, pozmenených, a neoprávnene vyrobených peňazí a cenných papierov, s cieľom uviesť ich do obehu.

§ 278a - Marenie výkonu správy daní

Marenie výkonu správy daní tým, že v dokladoch predkladaných pri správe daní uvedie nepravdivé alebo hrubo skresľujúce údaje, alebo zatají povinné údaje o skutočnostiach rozhodujúcich pre správne určenie dane, pozmení, znehodnotí alebo zničí doklady rozhodujúce pre správne určenie dane, nesplní zákonom uloženú mu oznamovaciu povinnosť, alebo nesplní povinnosť uloženú mu zákonom pri daňovej kontrole.

§ 283 - Porušovanie autorského práva

Neoprávnené zasiahnutie do zákonom chránených práv k dielu, umeleckému výkonu, zvukovému záznamu alebo zvukovo-obrazovému záznamu, rozhlasovému vysielaniu alebo televíznemu vysielaniu alebo databáze.

d) TRESTNÉ ČINY VŠEOBECNE NEBEZPEČNÉ A PROTI ŽIVOTNÉMU PROSTREDIU

§ 299a - Neoprávnené uskutočňovanie stavby

Realizácia stavby, alebo jej časti bez stavebného povolenia alebo v rozpore s ním, pričom nejde o jednoduchú stavbu alebo drobnú stavbu podľa stavebných predpisov, a spôsobí tým vážnu ujmu na právach alebo oprávnených záujmoch vlastníka pozemku alebo viacerých osôb.

§ 302 - Neoprávnené nakladanie s odpadmi

Neoprávnené nakladanie s odpadmi, čo aj z nedbanlivosti, v malom, či veľkom rozsahu, v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi, pričom vydá životné prostredie do nebezpečenstva vzniku väčšej škody, alebo vydá takýmto činom iného do nebezpečenstva ťažkej ujmy na zdraví alebo smrti.

§ 305 - Porušovanie ochrany rastlín a živočíchov

Za porušovateľa ochrany rastlín a živočíchov sa považuje ten, ktorý, čo aj z nedbanlivosti, v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi na ochranu prírody a krajiny alebo so všeobecne záväznými právnymi predpismi:

  1. na ochranu exemplárov reguláciou obchodu s nimi vo väčšom rozsahu poškodí, zničí, vytrhne, vykope alebo nazbiera chránenú rastlinu alebo poškodí, alebo zničí jej biotop, usmrtí, zraní, chytí alebo premiestni chráneného živočícha alebo poškodí, alebo zničí jeho biotop a obydlie, poškodí alebo zničí prírodný biotop, alebo ohrozí chránený živočíšny druh alebo rastlinný druh,
  2. na úseku lesného hospodárstva neoprávnene jazdí motorovým vozidlom, motorovou trojkolkou, motorovou štvorkolkou, motocyklom alebo skútrom na lesnom alebo poľnohospodárskom pozemku,
  3. na ochranu exemplárov reguláciou obchodu s nimi vo väčšom rozsahu získa pre seba alebo obstará pre iného chráneného živočícha alebo chránenú rastlinu, alebo exemplár,
  4. drží, pestuje, chová, spracúva, dováža alebo vyváža chránené rastliny alebo chránené živočíchy, alebo exempláre alebo s nimi obchoduje, alebo ich inak scudzí, alebo zámerne odníme, falšuje, pozmení alebo inak neoprávnene použije nezameniteľné označenie chránených živočíchov alebo exemplárov.

e)TRESTNÉ ČINY PROTI PORIADKU VO VEREJNÝCH VECIACH

§ 326 - Zneužívanie právomoci verejného činiteľa

Verejný činiteľ, ktorý v úmysle spôsobiť inému škodu alebo zadovážiť sebe alebo inému neoprávnený prospech, a) vykonáva svoju právomoc spôsobom odporujúcim zákonu, prekročí svoju právomoc, alebo nesplní povinnosť vyplývajúcu z jeho právomoci alebo z rozhodnutia súdu.

§ 326a - Ohýbanie práva

Svojvoľné uplatnenie práva sudcu, prísediaceho sudcu, alebo rozhodcu rozhodcovského súdu pri rozhodovaní a tým iného poškodenia, alebo zvýhodnenia.

§ 327 - Marenie úlohy verejným činiteľom

Verejný činiteľ, ktorý pri výkone svojej právomoci z nedbanlivosti zmarí alebo podstatne sťaží splnenie dôležitej úlohy.

§ 327a - Verejný činiteľ, ktorý z nedbanlivosti nesplní povinnosť vyplývajúcu z jeho právomoci pri správe majetku štátu, majetku obce, majetku vyššieho územného celku alebo majetku verejnoprávnej inštitúcie, hoci vedel, že tým môže porušiť alebo ohroziť záujem chránený týmto zákonom, ale bez primeraných dôvodov sa spoliehal, že také porušenie alebo ohrozenie nespôsobí, a spôsobí tým škodu veľkého rozsahu na majetku štátu, majetku obce, majetku vyššieho územného celku alebo majetku verejnoprávnej inštitúcie, alebo spôsobí ním ťažkú ujmu na zdraví viacerých osôb alebo smrť viacerých osôb.

§ 328 - Prijímanie úplatku

Prijatie úplatku priamo alebo cez sprostredkovateľa pre seba alebo pre inú osobu, žiadanie alebo danie si sľúbenia úplatku, zato aby konal alebo sa zdržal konania tak, že poruší svoje povinnosti vyplývajúce zo zamestnania, povolania, postavenia alebo funkcie.

§ 329 - Prijatie, žiadanie alebo danie si sľúbenia úplatku v súvislosti s obstarávaním veci všeobecného záujmu priamo alebo cez sprostredkovateľa pre seba alebo pre inú osobu.

§ 330 - Prijatie, žiadanie alebo danie si sľúbenia úplatku ako zahraničný verejný činiteľ priamo alebo cez sprostredkovateľa pre seba alebo pre inú osobu v súvislosti s výkonom úradných povinností alebo v súvislosti s výkonom funkcie v úmysle, aby sa získala alebo zachovala neprimeraná výhoda.

§ 332 - Podplácanie
Sľúbenie, ponúknutie alebo poskytnutie úplatku inému priamo alebo cez sprostredkovateľa, aby konal alebo sa zdržal konania tak, že poruší svoje povinnosti vyplývajúce zo zamestnania, povolania, postavenia alebo funkcie alebo z tohto dôvodu sľúbenie, ponúknutie alebo poskytnutie úplatku inej osobe.

§ 333 - Poskytnutie, ponúknutie alebo sľúbenie úplatku inému priamo alebo cez sprostredkovateľa v súvislosti s obstarávaním veci všeobecného záujmu, alebo z tohto dôvodu poskytnutie, ponúknutie alebo sľúbenie úplatku inej osobe.

§ 334 - Poskytnutie, ponúknutie alebo sľúbenie úplatku zahraničnému verejnému činiteľovi alebo inej osobe priamo alebo cez sprostredkovateľa v súvislosti s výkonom úradných povinností alebo v súvislosti s výkonom ich funkcie zahraničného verejného činiteľa v úmysle, aby sa získala alebo zachovala neprimeraná výhoda.

§ 336 - Nepriama korupcia

Prijatie, žiadanie alebo sľúbenie úplatku priamo alebo cez sprostredkovateľa pre seba alebo pre inú osobu za pôsobenie svojím vplyvom na výkon právomoci osoby uvedenej v § 328, 329 alebo 330. Sľúbenie, ponúknutie, alebo poskytnutie úplatku inému priamo alebo cez sprostredkovateľa za pôsobenie svojím vplyvom na výkon právomoci osoby uvedenej v § 332, 333 alebo 334 alebo za to, že tak už urobil, alebo z tohto dôvodu poskytnutie, ponúknutie alebo sľúbenie úplatku inej osobe.

§ 336a – Volebná korupcia

  1. Poskytnutie, ponuka alebo sľúb úplatku priamo alebo cez sprostredkovateľa tomu, kto má právo voliť, zúčastniť sa na referende alebo na ľudovom hlasovaní o odvolaní prezidenta Slovenskej republiky, aby volil alebo hlasoval určitým spôsobom, alebo nevolil alebo nehlasoval určitým spôsobom, alebo nevolil alebo nehlasoval vôbec, alebo sa nezúčastnil volieb, referenda alebo ľudového hlasovania o odvolaní prezidenta Slovenskej republiky, alebo z tohto dôvodu priamo alebo cez sprostredkovateľa poskytnutie, ponúknutie alebo sľúbenie úplatku inej osobe.
  2. Prijatie, žiadanie alebo danie si sľúbenia úplatku pre seba alebo inú osobu, priamo alebo cez sprostredkovateľa v súvislosti s výkonom práva voliť, zúčastniť sa na referende alebo na ľudovom hlasovaní o odvolaní prezidenta Slovenskej republiky, zato aby volil alebo hlasoval určitým spôsobom, alebo nevolil alebo nehlasoval určitým spôsobom, nevolil alebo nehlasoval vôbec, alebo sa nezúčastnil volieb, referenda alebo ľudového hlasovania o odvolaní prezidenta Slovenskej republiky.

§ 336b - Športová korupcia

  1. Sľúbenie, ponúknutie alebo poskytnutie úplatku inému priamo alebo cez sprostredkovateľa zato, aby konal alebo sa zdržal konania tak, že ovplyvní priebeh súťaže alebo výsledok súťaže.
  2. Prijatie, žiadanie alebo danie si sľúbenia úplatku pre seba alebo pre inú osobu priamo alebo cez sprostredkovateľa zato, aby konal alebo sa zdržal konania a tak ovplyvnil priebeh alebo výsledok súťaže.

§ 336d - Prijatie a poskytnutie nenáležitej výhody

Poskytnutie, ponúknutie, alebo sľúbenie nenáležitej výhody inému priamo alebo cez sprostredkovateľa, v súvislosti s postavením alebo funkciou verejného činiteľa.

§ 348 - Marenie výkonu úradného rozhodnutia

Marenie, alebo podstatné sťaženie výkonu rozhodnutia súdu alebo iného orgánu verejnej moci tým, že bez vážneho dôvodu nenastúpi výkon trestu odňatia slobody v lehote stanovenej súdom bez povolenia a bez vážneho dôvodu sa počas výkonu trestu zákazu pobytu zdržiava v mieste alebo obvode, na ktorý sa tento trest vzťahuje, alebo nedodržiava obmedzenia a povinnosti, ktoré mu uložil súd v súvislosti s výkonom tohto trestu, bez povolenia a bez vážneho dôvodu sa neoprávnene zdržiava na území Slovenskej republiky, hoci mu bol uložený trest vyhostenia alebo mu bol pobyt na území Slovenskej republiky zakázaný, vykonáva činnosť, na ktorú sa vzťahuje rozhodnutie súdu alebo iného štátneho orgánu o zákaze činnosti, napriek právoplatnému rozhodnutiu súdu, ktorým sa zakazuje prijímať dotácie, subvencie alebo pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej únie, sa uchádza alebo príjme dotáciu, subvenciu alebo pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej únie, alebo napriek právoplatnému rozhodnutiu súdu, ktorým sa zakazuje účasť vo verejnom obstarávaní, sa zúčastní verejného obstarávania, dopustí sa závažného konania, aby zmaril účel ochranného liečenia alebo ochrannej výchovy, ktoré mu uložil súd, alebo inak, najmä útekom z ústavu, výkon takých rozhodnutí podstatne sťažuje, dopustí sa závažného konania, aby zmaril účel väzby alebo trestu, dopustí sa závažného alebo opakovaného konania, aby zmaril vykázanie zo spoločného obydlia vydané podľa osobitného predpisu alebo na základe neodkladného opatrenia súdu, dopustí sa závažného alebo opakovaného konania, aby zmaril zákaz alebo obmedzenie kontaktu, vstupu alebo priblíženia sa vydané a osvedčené podľa osobitného predpisu alebo vydané na základe rozhodnutia súdu v civilnom procese, zúčastní sa na verejnom podujatí, na ktoré sa vzťahuje trest zákazu účasti na verejných podujatiach alebo nedodržiava obmedzenia a povinnosti, ktoré mu súd uložil v súvislosti s výkonom tohto trestu, dopustí sa závažného konania, ktorým marí výkon uloženého ochranného dohľadu, alebo napriek právoplatnému rozhodnutiu, ktorým sa zakazuje pokračovať v prácach, úpravách alebo v uskutočňovaní stavby alebo jej zmeny, vykonáva práce, úpravy alebo inak pokračuje v uskutočňovaní stavby alebo jej zmeny, pričom nejde o jednoduchú stavbu alebo drobnú stavbu podľa stavebných predpisov. Marenie, alebo podstatné sťaženie v trestnom konaní výkon rozhodnutia súdu alebo iného orgánu verejnej moci tým, že zničí, poškodí, urobí neupotrebiteľnou, zatají, odcudzí alebo odstráni vec, ktorej sa také rozhodnutie týka, alebo ujde stráži, z väzby alebo z výkonu trestu odňatia slobody alebo pri takom úteku inému pomáha.

§ 352a - Falšovanie a vyhotovenie nepravdivej zdravotnej dokumentácie

Falšovanie zdravotnej dokumentácie, alebo zámerné vyhotovenie nepravdivej zdravotnej dokumentácie, v úmysle použiť ju ako pravú v konaní pred orgánom verejnej moci, alebo nechať si vyhotoviť takúto zdravotnú dokumentáciu v úmysle použiť ju ako pravú v konaní pred orgánom verejnej moci.

f)TRESTNÉ ČINY PROTI INÝM PRÁVAM A SLOBODÁM

§ 374 - Neoprávnené nakladanie s osobnými údajmi

Neoprávnené poskytnutie, sprístupnenie, alebo zverejnenie osobných údajov o inom, zhromaždené v súvislosti s výkonom verejnej moci, alebo uplatňovaním ústavných práv osoby, alebo osobné údaje o inom získané v súvislosti s výkonom svojho povolania, zamestnania alebo funkcie.

 

 

Mobilná verzia