Závažnou protispoločenskou činnosťou sa v zmysle zákona o ochrane oznamovateľov (54/2019 Z.z.) rozumie:*

a) trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskej únie podľa § 261 až 263 Trestného zákona č. 300/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov (ďalej len „Trestný zákon“)

§ 261- Použitie alebo predloženie falšovaného, nesprávneho alebo neúplného výkazu alebo dokladu, alebo neposkytnutie povinných údajov, a tým umožnenie protiprávneho zadržania finančných prostriedkov alebo iných aktív pochádzajúcich z rozpočtu Európskej únie, z rozpočtu spravovaného Európskou úniou alebo v mene Európskej únie alebo použitie týchto prostriedkov alebo aktív na iný ako určený účel. Umožnenie získania uvedených finančných prostriedkov alebo iných aktív tomu, o kom sa vie, že nespĺňa podmienky určené na ich poskytnutie, alebo umožnenie ich protiprávneho zadržania alebo použitia na iný ako určený účel. Použitie finančných prostriedkov alebo iných aktív pochádzajúcich z rozpočtu Európskej únie, z rozpočtu spravovaného Európskou úniou alebo v mene Európskej únie na iný ako určený účel.

§ 262 - Porušenie alebo nesplnenie povinnosti vyplývajúcej zo zamestnania, povolania, postavenia alebo funkcie v riadení alebo kontrole činnosti osôb ním riadených, a tým umožnenie spáchania trestného činu podľa § 261 ods. 1.

§ 263 - Poškodenie z nedbanlivosti finančných záujmov Európskej únie konaním uvedeným v § 261 ods. 1.

b) trestný čin machinácií pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe podľa § 266 až 268 Trestného zákona

§ 266 - Konanie v súvislosti s verejným obstarávaním alebo verejnou dražbou v úmysle spôsobenia škody inému alebo zadováženie sebe alebo inému prospech v rozpore so všeobecne záväzným právnym predpisom o verejnom obstarávaní alebo verejnej dražbe alebo dojednanie niektorému súťažiteľovi alebo účastníkovi verejnej dražby prednosť alebo výhodnejšie podmienky na úkor iných súťažiteľov alebo účastníkov verejnej dražby;

§ 267 - Dopustenie sa machinácií v súvislosti s verejným obstarávaním je:

a) závažnejším spôsobom konania prinútenie iného, aby sa zdržal účasti na podávaní návrhov pri dražbe,

b) poskytnutie, ponúknutie alebo sľúbenie majetkového alebo iného prospechu inému za to, že sa zdrží podávania návrhov pri verejnej dražbe,

c) žiadanie alebo prijatie majetkového alebo iného prospechu za zdržanie sa podávania návrhov pri verejnej dražbe;

§ 268 - Dopustenie sa machinácií v súvislosti s verejnou dražbou veci je:

a) závažnejším spôsobom konania prinútenie iného, aby sa zdržal účasti na podávaní návrhov pri dražbe,

b) poskytnutie, ponúknutie alebo sľúbenie majetkového alebo iného prospechu inému za to, že sa zdrží podávania návrhov pri verejnej dražbe,

c) žiadanie alebo prijatie majetkového alebo iného prospechu za zdržanie sa podávania návrhov pri verejnej dražbe;

c) trestné činy verejných činiteľov podľa § 326 až 327a Trestného zákona

§ 326 - Zneužívanie právomoci verejného činiteľa

Verejný činiteľ, ktorý v úmysle spôsobiť inému škodu alebo zadovážiť sebe alebo inému neoprávnený prospech, a) vykonáva svoju právomoc spôsobom odporujúcim zákonu,

b) prekročí svoju právomoc, alebo

c) nesplní povinnosť vyplývajúcu z jeho právomoci alebo z rozhodnutia súdu;

§ 327 - Marenie úlohy verejným činiteľom

Verejný činiteľ, ktorý pri výkone svojej právomoci z nedbanlivosti zmarí alebo podstatne sťaží splnenie dôležitej úlohy;

§ 327a - Verejný činiteľ, ktorý z nedbanlivosti nesplní povinnosť vyplývajúcu z jeho právomoci pri správe majetku štátu, majetku obce, majetku vyššieho územného celku alebo majetku verejnoprávnej inštitúcie, hoci vedel, že tým môže porušiť alebo ohroziť záujem chránený týmto zákonom, ale bez primeraných dôvodov sa spoliehal, že také porušenie alebo ohrozenie nespôsobí, a

a) spôsobí tým škodu veľkého rozsahu na majetku štátu, majetku obce, majetku vyššieho územného celku alebo majetku verejnoprávnej inštitúcie, alebo

b) spôsobí ním ťažkú ujmu na zdraví viacerých osôb alebo smrť viacerých osôb;

d) trestné činy korupcie podľa § 328 až 336b Trestného zákona

Prijímanie úplatku

§ 328 - Prijatie úplatku priamo alebo cez sprostredkovateľa pre seba alebo pre inú osobu, žiadanie alebo danie si sľúbenia úplatku, zato aby konal alebo sa zdržal konania tak, že poruší svoje povinnosti vyplývajúce zo zamestnania, povolania, postavenia alebo funkcie;

§ 329 - Prijatie, žiadanie alebo danie si sľúbenia úplatku v súvislosti s obstarávaním veci všeobecného záujmu priamo alebo cez sprostredkovateľa pre seba alebo pre inú osobu;

§ 330 - Prijatie, žiadanie alebo danie si sľúbenia úplatku ako zahraničný verejný činiteľ priamo alebo cez sprostredkovateľa pre seba alebo pre inú osobu v súvislosti s výkonom úradných povinností alebo v súvislosti s výkonom funkcie v úmysle, aby sa získala alebo zachovala neprimeraná výhoda;

Podplácanie
§ 332 - Sľúbenie, ponúknutie alebo poskytnutie úplatku inému priamo alebo cez sprostredkovateľa, aby konal alebo sa zdržal konania tak, že poruší svoje povinnosti vyplývajúce zo zamestnania, povolania, postavenia alebo funkcie alebo z tohto dôvodu sľúbenie, ponúknutie alebo poskytnutie úplatku inej osobe;

§ 333 - Poskytnutie, ponúknutie alebo sľúbenie úplatku inému priamo alebo cez sprostredkovateľa v súvislosti s obstarávaním veci všeobecného záujmu, alebo z tohto dôvodu poskytnutie, ponúknutie alebo sľúbenie úplatku inej osobe;

§ 334 - Poskytnutie, ponúknutie alebo sľúbenie úplatku zahraničnému verejnému činiteľovi alebo inej osobe priamo alebo cez sprostredkovateľa v súvislosti s výkonom úradných povinností alebo v súvislosti s výkonom ich funkcie zahraničného verejného činiteľa v úmysle, aby sa získala alebo zachovala neprimeraná výhoda;

Nepriama korupcia

§ 336

1) Prijatie, žiadanie alebo danie si sľúbenia úplatku priamo alebo cez sprostredkovateľa pre seba alebo pre inú osobu za pôsobenie svojím vplyvom na výkon právomoci osoby uvedenej v § 328, 329 alebo 330;

2) Sľúbenie, ponúknutie alebo poskytnutie úplatku inému priamo alebo cez sprostredkovateľa za pôsobenie svojím vplyvom na výkon právomoci osoby uvedenej v § 332, 333 alebo 334 alebo za to, že tak už urobil, alebo z tohto dôvodu poskytnutie, ponúknutie alebo sľúbenie úplatku inej osobe;

Volebná korupcia

§ 336a

1) Poskytnutie, ponúknutie alebo sľúbenie úplatku priamo alebo cez sprostredkovateľa tomu, kto má právo voliť, zúčastniť sa na referende alebo na ľudovom hlasovaní o odvolaní prezidenta Slovenskej republiky, aby

a) volil alebo hlasoval určitým spôsobom,

b) nevolil alebo nehlasoval určitým spôsobom,

c) nevolil alebo nehlasoval vôbec, alebo

d) sa nezúčastnil volieb, referenda alebo ľudového hlasovania o odvolaní prezidenta Slovenskej republiky, alebo z tohto dôvodu priamo alebo cez sprostredkovateľa poskytnutie, ponúknutie alebo sľúbenie úplatku inej osobe.

2) Prijatie, žiadanie alebo danie si sľúbenia úplatku pre seba alebo inú osobu, priamo alebo cez sprostredkovateľa v súvislosti s výkonom práva voliť, zúčastniť sa na referende alebo na ľudovom hlasovaní o odvolaní prezidenta Slovenskej republiky, zato aby

a) volil alebo hlasoval určitým spôsobom,

b) nevolil alebo nehlasoval určitým spôsobom,

c) nevolil alebo nehlasoval vôbec, alebo

d) sa nezúčastnil volieb, referenda alebo ľudového hlasovania o odvolaní prezidenta Slovenskej republiky.

§ 336b

Športová korupcia

1) Sľúbenie, ponúknutie alebo poskytnutie úplatku inému priamo alebo cez sprostredkovateľa zato, aby konal alebo sa zdržal konania tak, že ovplyvní priebeh súťaže alebo výsledok súťaže.

2) Prijatie, žiadanie alebo danie si sľúbenia úplatku pre seba alebo pre inú osobu priamo alebo cez sprostredkovateľa zato, aby konal alebo sa zdržal konania a tak ovplyvnil priebeh alebo výsledok súťaže.

e) trestný čin, za  ktorý Trestný zákon ustanovuje trest odňatia slobody s hornou hranicou trestnej sadzby prevyšujúcou 3 roky;

f) správny delikt, za ktorý možno uložiť pokutu s hornou hranicou určenou výpočtom,

g) správny delikt, za ktorý možno uložiť pokutu s hornou hranicou vo výške najmenej 30 000 eur.

 

* Poznámka: Ide o spracovaný text zákonov a nie ich presnú citáciu.

 

Mobilná verzia