História spoločnosti

Ako vznikol názov „POŠTA“?

Podľa jednej z verzií bol názov „pošta" prevzatý z latinského spojenia "statio posita" (stanica pevná, postavená), čím sa v starom Ríme pomenúvali miesta, kde oddychovali na svojich cestách verejní poslovia, kde sa prepriahali záprahy verejných kurzov ("cursus publicus") a kde sa aj sústreďovali správy, ktoré poslovia a kurzy prenášali a prepravovali.

Slovenská pošta - história a súčasnosť

Odovzdávanie správ zohrávalo dôležitú komunikačnú úlohu v každej epoche vývoja ľudskej spoločnosti. Zo spontánneho spôsobu dopravovania správ sa postupne rozvinulo poštovníctvo - odvetvie, ktoré je dnes dôležitým činiteľom fungujúcej spoločnosti. Skutočne organizované poštovníctvo vzniklo v Rímskej ríši vybudovaním siete pravidelne rozložených poštových staníc. Na našom území sú prvé zmienky o diplomatických posloch z obdobia Veľkej Moravy.

V roku 1874 sa Uhorsko stalo zakladajúcim členom Svetovej poštovej únie. V 19. storočí sa trendy modernizácie života uplatnili aj v poštovníctve. Intenzívnejšie sa začali používať poštové schránky, bol zostrojený telegrafný a telefónny prístroj, na listoch sa objavili prvé poštové známky. Poštové zásielky sa začali dopravovať železnicou a v prvej polovici 20. storočia aj lietadlami. Po roku 1918 poštu na našom území riadila Československá poštová správa, v období Slovenskej republiky 1939 - 1945 Slovenská poštová správa.

So vznikom Slovenskej republiky 1. 1. 1993 sa viaže aj založenie Slovenskej pošty, ktorá vznikla z pôvodne jednotného štátneho podniku Správa pôšt a telekomunikácií. Jej zakladateľom bolo Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky. Krátko na to, v marci 1993, sa Slovenská pošta začala aktívne zapájať do spolupráce v rámci medzivládnej organizácie Svetovej poštovej únie a do spolupráce so zahraničnými poštovými podnikmi.

Zo štátneho podniku sa 1. 10. 2004 Slovenská pošta pretransformovala na akciovú spoločnosť.

Slovenská pošta je samostatný podnikateľský subjekt, ktorý hospodári bez dotácií zo štátneho rozpočtu. Slovenská pošta poskytuje služby širokej verejnosti prostredníctvom siete svojich pôšt a špecializovaných stredísk.

 

Mobilná verzia